„RADISSON HOTEL GROUP“ PRIVATUMO POLITIKA


„RADISSON HOTEL GROUP“ PRIVATUMO POLITIKA

PASKUTINĮ KARTĄ PERŽIŪRĖTA 2018 M. GEGUŽĖS 25 D.

Šios politikos taikymo sritis
Apibrėžimai
Viešbučio rezervavimo procesas
Viešbučio svečiai
Lojalumo programos
Dovanų kuponai
Mūsų naujienlaiškių prenumerata
Mobiliosios programos
Svetainės formos
Susitikimai ir renginiai
Analizė
Atsiliepimai socialiniuose tinkluose ir internete
Jūsų teisės – Pagal ES privatumo įstatymą
Jūsų teisės – Ne ES naudotojai
Apsaugos priemonės
Kokios taisyklės taikomos vaikams?
Kaip jūsų asmens duomenys bendrinami su trečiosiomis šalimis?
Tarptautinis duomenų perdavimas
Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?
Ar ši privatumo politika taikoma trečiųjų šalių svetainėms?
Kas atsitiks, jei pakeisime šią politiką?
Kaip su mumis susisiekti

Šios politikos taikymo sritis

Šioje privatumo politikoje aprašyta, kaip „Radisson Hotel Group“, jos filialai ir patronuojamosios įmonės (“mes” arba “mus”) renka, naudoja, atsižvelgia ar kitaip tvarko ’asmens duomenis.

Ši privatumo politika taikoma visame pasaulyje, tačiau priklausomai nuo to, kur jūs gyvenate, tam tikros šios privatumo politikos nuostatos gali būti jums netaikomos.

Atsižvelgiant į ES privatumo įstatymą, priklausomai nuo asmens duomenų tvarkymo rūšies, aprašytos šioje privatumo politikoje, „Radisson Hospitality Inc.“ ir (arba) „Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA“ gali veikti kaip vienintelis arba jungtinis valdytojas. Jei subjektai veikia kaip jungtiniai valdytojai, jie abu kartu nustato jūsų asmens duomenų tvarkymo priemones ir tikslus. Tai reiškia, kad galite pasinaudoti savo teisėmis bet kurio jungtinio valdytojo atžvilgiu, susisiekdami su bet kuria įmone, kaip nurodyta toliau.

Kai kuriais atvejais, aprašytais šioje privatumo politikoje, viešbutis, kuriame atlikote rezervaciją ir (arba) apsistojote, taip pat tvarkys jūsų duomenis kaip (jungtinis ar vienintelis) valdytojas. Viešbutis išimtinai atsako už tvarkymo veiklą, kurią vykdo kaip vienintelis valdytojas.

„Radisson Hospitality, Inc.“ yra pagal JAV įstatymus įsteigta įmonė, turinti registruotą buveinę ir biurus adresu 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN 55305, JAV, telefono numeris: +1 (763) 212-5000.

„Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA“ yra pagal Belgijos įstatymus įsteigta įmonė, registruota Belgijos „Crossroads“ įmonių banke, kurios įmonės kodas 0442.832.318, turinti registruotą buveinę ir biurus adresu Avenue du Bourget 44, B-1130 Briuselis, telefono numeris: +32 2 702 9200.

Esame įsipareigoję saugoti savo naudotojų ir klientų privatumą.

Ši privatumo politika skirta informuoti jus, kaip renkame, apibrėžiame ir naudojame asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums naudodamiesi mūsų svetainėmis ir mobiliosiomis programomis arba naudodamiesi mūsų svetingumo paslaugomis. Skirkite šiek tiek laiko ir atidžiai perskaitykite šią privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kad jei ketinate pateikti kieno nors kito’ asmens duomenis, pavyzdžiui, atlikdami rezervaciją kito asmens vardu, to asmens informaciją galite pateikti tik’ jų sutikimu ir tik po to, kai jie buvo supažindinti su informacija apie tai, kaip mes naudosime jų duomenis, įskaitant tikslus, nurodytus šioje privatumo politikoje.

Šioje politikoje aprašytos jūsų su duomenų apsauga susijusios teisės, įskaitant teisę nesutikti su kokia nors mūsų vykdoma tvarkymo veikla. Atminkite, kad jūsų kaip duomenų subjekto teisės gali skirtis priklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Pagal ES privatumo įstatymą reikalaujama, kad nurodytume konkrečias jūsų asmens duomenų naudojimo priežastis ir teisinius pagrindus. Todėl, atsižvelgiant į ES privatumo įstatymą, toliau pateikiama informacija apie duomenų, kuriuos tvarkome, rūšis, iš kur gauname jūsų duomenis, pagrindus, kuriais remiamės tvarkydami duomenis, ir su kuo galime juos bendrinti. Išskyrus toliau pateiktus skyrius “Tvarkomų duomenų kategorijos”, nė viena šios politikos nuostata neįpareigoja mūsų ne ES naudotojų atžvilgiu.

Konkrečiai šaliai skirtos nuostatos

Atkreipkite dėmesį, kad, siekiant laikytis vietos įstatymų, gali būti vietinių šios privatumo politikos variantų.

Ypač Europos Sąjungoje gali būti vietinių nukrypimų; tokiu atveju pasikalbėkite su savo viešbučio’ registratūros vadybininku, kad gautumėte daugiau informacijos, arba susisiekite su mumis adresu privacyquestion@radissonhotels.com. Jei turite klausimų apie atskiro viešbučio’ taikomą praktiką ar jo suteiktą informaciją, susisiekite su viešbučiu tiesiogiai.

Apibrėžimai

Filialai ir patronuojamosios įmonės: bet kuri korporacija, įmonė, partnerystė ar kitas subjektas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja, yra kontroliuojamas arba yra bendrai kontroliuojamas su „Radisson Hospitality Inc.“ ir (arba) „Radisson Hospitality SPRL / BVBA“.

Valdytojas: fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita organizacija, kuri atskirai ar kartu su kitais subjektais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

ES privatumo įstatymas: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – “BDAR”), taip pat bet kokie teisės aktai ir (arba) reglamentai, kuriais įgyvendinamas arba kurie priimti pagal BDAR ir el. privatumo teisės aktus, arba kuriais keičiamas, iš naujo įteisinamas ar konsoliduojamas bet kuris iš šių teisės aktų, ir visi kiti taikytini nacionaliniai su asmens duomenų tvarkymu ir privatumu susiję įstatymai.

Tvarkytojas: fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita organizacija, tvarkanti asmens duomenis valdytojo vardu.

Gavėjas: fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita organizacija, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nepriklausomai nuo to, ar tai trečioji šalis, ar ne.

Trečioji šalis: fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita organizacija, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, tvarkytoją ir asmenis, kurie tiesioginiu duomenų valdytojo ar tvarkytojo įgaliojimu turi teisę tvarkyti asmens duomenis.

Priežiūros institucija: nepriklausoma valdžios institucija, kurią valstybė narė įsteigė pagal BDAR 51 straipsnį.

Asmens duomenys: bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu (“Duomenų subjektas”). Identifikuojamas fizinis asmuo yra asmuo, kuris gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuojamas, konkrečiai remiantis tokiu identifikatoriumi, kaip vardas, identifikavimo numeris, vietos duomenys, internetinis identifikatorius arba vienas ar keli veiksniai, būdingi fizinei, fiziologinei, genetinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei to asmens tapatybei.

Tvarkymas: bet koks veiksmas ar veiksmų seka, atliekama su asmens duomenimis arba asmens duomenų rinkiniais, įskaitant automatinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar pakeitimas, atkūrimas, pasirėmimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinimas ar kitoks padarymas prieinamais, suderinimas ar sujungimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.

Privatumo skydas: ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV privatumo apsaugos skydo teisinė sistema, kurią sukūrė JAV Prekybos departamentas, Europos Komisija ir Šveicarijos administracija, siekdamos abiejose Atlanto pusėse veikiančioms įmonėms suteikti mechanizmą, kuris leistų atitikti duomenų apsaugos reikalavimus perduodant asmens duomenis iš Europos Sąjungos ir Šveicarijos į JAV, taip palaikant transatlantinę prekybą.

„Radisson Hotel Group“: „Radisson“ administraciniai subjektai, įskaitant „Radisson Hospitality, Inc.“ ir „Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA“, bet jais neapsiribojant, taip pat viešbučiai, veikiantys su „Radisson Hospitality“ prekių ženklais (įskaitant „Radisson Blu“, „Radisson RED“, „Radisson Collection“ ir „Park Inn“, bet jais neapsiribojant).

Standartinės sutarties sąlygos: standartinių sutarties sąlygų, taikomų duomenų perdavimui, kurias priėmė Europos Komisija dėl tarptautinio asmens duomenų perdavimo, rinkiniai.

Asmens duomenų pažeidimas: saugumo pažeidimas, dėl kurio atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, neteisėtai atskleidžiami ar pasiekiami saugomi ar kitaip tvarkomi perduoti asmens duomenys.

Viešbučio rezervavimo procesas

1.  Viešbučio rezervavimo procesas

Kiek tai susiję su viešbučio rezervavimo procesu–, nepriklausomai, ar jis atliekamas internetu vienoje iš mūsų prekių ženklų svetainių, naudojant internetinį rezervavimo kanalą, per kelionių agentą, mūsų skambučių centrą ar tiesiai viešbutyje–, mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami i) suteikti jums galimybę rezervuoti kambarį jūsų pasirinktame viešbutyje; ii) patvirtinti viešbučio prieinamumą ir tvarkyti rezervaciją; iii) siųsti jums rezervacijos patvirtinimą ir iv) siųsti jums nekomercinius el. laiškus su išankstine atvykimo informacija. Galite bet kuriuo metu atsisakyti išankstinės atvykimo informacijos el. laiškų prenumeratos, spustelėdami atsiųstuose el. laiškuose pateiktą prenumeratos atsisakymo nuorodą.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Adresas, atvykimo ir išvykimo data, el. pašto adresas, vardas / pavardė, kartu atvykstančio (-ių) suaugusio (-ių) svečio (-ių) vardas (-ai) / pavardė (-ės), mokėjimo kortelės rūšis, numeris ir galiojimo data, „Radisson Rewards“ narystės numeris, telefono numeris, pavadinimas

Duomenų šaltinis

Priklausomai nuo naudojamo rezervacijos mechanizmo:

 • Tiesiogiai iš jūsų naudojant internetinę rezervacijos formą
 • Per internetinį rezervavimo kanalą, kurį naudojote rezervacijai atlikti
 • Jūsų kelionių agentas
 • Mūsų skambučių centras
 • Iš „Radisson“ viešbučio, kuriame atlikote tiesioginę rezervaciją

Tvarkymo pagrindas

Tvarkymas yra būtinas, siekiant imtis veiksmų, kad būtų sudaryta ir įvykdyta sutartis.

Duomenų gavėjai

 • Jūsų pasirinktas „Radisson“ viešbutis
 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai, dalyvaujantys (internetiniame) rezervavimo procese
 • IT paslaugų teikėjai
 • El. pašto ryšio paslaugų teikėjas

2.  Pertrauktas arba neužbaigtas internetinio rezervavimo procesas (apleistas krepšelis)

Kai rezervuojate internetu, tačiau dėl kokios nors priežasties negalite užbaigti rezervavimo proceso, tvarkome jūsų asmens duomenis, kad galėtumėte lengvai tęsti rezervavimą internetu: siunčiame jums el. laišką su nuoroda į internetinę rezervacijos formą, kuri yra iš anksto užpildyta remiantis duomenimis, kuriuos jau pateikėte formoje.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Adresas, atvykimo ir išvykimo data, el. pašto adresas, vardas / pavardė, kartu atvykstančio (-ių) suaugusio (-ių) svečio (-ių) vardas (-ai) / pavardė (-ės), mokėjimo kortelės rūšis, numeris ir galiojimo data, „Radisson Rewards“ narystės numeris, telefono numeris, pavadinimas

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai iš jūsų naudojant internetinę rezervacijos formą

Tvarkymo pagrindas

„Radisson Hotel Group“’ turi teisėtą verslo interesą pakartotinai parduoti nutrauktą ar neužbaigtą rezervavimo procesą. Šiame kontekste „Radisson Hotel Group“’ verslo interesams teikiama pirmenybė jūsų interesų atžvilgiu.

Duomenų gavėjai

 • El. pašto ryšio paslaugų teikėjas
 • Tikslinių reklamų teikėjas

3.  Svečių pasitenkinimo apklausos

Galime jums siųsti svečių pasitenkinimo apklausas el. paštu jūsų viešnagės metu arba po jos, kad galėtume įvertinti mūsų viešbučių veiklą. Galite bet kuriuo metu atsisakyti svečių pasitenkinimo apklausos el. laiškų prenumeratos, spustelėdami atsiųstuose el. laiškuose pateiktą prenumeratos atsisakymo nuorodą.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Gyvenamosios vietos šalis, atvykimo ir išvykimo data, el. pašto adresas, vardas / pavardė, pilietybė, „Radisson Rewards“ narystės numeris, viešnagės informacija

Duomenų šaltinis

Priklausomai nuo naudojamo rezervacijos mechanizmo:

 • Tiesiogiai iš jūsų naudojant rezervacijos formą
 • Per internetinį rezervavimo kanalą, kurį naudojote rezervacijai atlikti
 • Iš jūsų kelionių agento
 • Mūsų skambučių centras
 • iš „Radisson“ viešbučio, kuriame atlikote tiesioginę rezervaciją

Tvarkymo pagrindas

Tvarkymas yra būtinas norint užtikrinti ir stebėti, kad būtų tinkamai vykdoma su jumis sudaryta sutartis.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • Svečių pasitenkinimo apklausos teikėjas

4.  Paslaugų el. laiškų analizė

Kiek tai susiję su paslaugų el. laiškais, kurie apima svečių pasitenkinimo apklausos el. laiškus ir bet kokius nekomercinius išankstinės atvykimo informacijos el. laiškus, susijusius su jūsų rezervacija, mes galime tvarkyti ir rinkti jūsų asmens duomenis (ypač apie tai, ar jūs atidarėte paslaugų el. laišką ir atlikote veiksmus) analitiniais tikslais siekdami įvertinti paspaudimų rodiklį ir pagerinti savo paslaugų el. laiškų turinį. Galite bet kuriuo metu atsisakyti išankstinės paslaugų el. laiškų prenumeratos, spustelėdami atsiųstuose el. laiškuose pateiktą prenumeratos atsisakymo nuorodą.

Toliau pateikiama informacija apie duomenų, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, rūšis, iš kur gauname jūsų duomenis, pagrindus, kuriais remiamės tvarkydami duomenis, ir su kuo galime bendrinti jūsų duomenis.

Tvarkomų duomenų kategorijos

El. pašto adresas, el. laiškų paspaudimų elgesys, el. laiškų atidarymo elgesys, vardas / pavardė, „Radisson Rewards“ narystės numeris

Duomenų šaltinis

Mūsų el. laiškų analizės paslaugų teikėjas

Duomenų tvarkymo pagrindas

„Radisson Hotel Group“’ turi teisėtą verslo interesą suprasti, kaip dažnai svečiai spaudžia el. laiškus, kad nustatytų, ar reikia juos patobulinti. Šiame kontekste „Radisson Hotel Group“’ verslo interesams teikiama pirmenybė jūsų interesų atžvilgiu.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • El. laiškų analizės paslaugų teikėjas

Viešbučio svečiai

1.  Registracija viešbutyje ir išsiregistravimas iš jo

Jums apsistojus pasirinktame viešbutyje, mes rinksime ir tvarkysime jūsų asmens duomenis, siekdami i) užregistruoti atvykimą į viešbutį ir išvykimą iš jo; ii) priskirti jums kambario užrakto kortelę arba leisti naudoti mobilųjį įrenginį kaip kambario raktą; iii) gauti kredito kortelės garantiją arba viešbučio užstatą, kad būtų užtikrintas jūsų viešnagės apmokėjimas; iv) valdyti (ir archyvuoti) jūsų viešbučio registracijos kortelę; v) sukurti ar atnaujinti jūsų profilį mūsų viešbučio valdymo sistemoje; vi) įvertinti jūsų tinkamumą kambario atnaujinimui ir valdyti šį procesą, jei taikoma; vii) tvarkyti jūsų viešnagės apmokėjimą; viii) sukurti, išspausdinti ar nusiųsti jūsų viešnagės sąskaitą faktūrą ir ix) sumokėti komisinį mokestį jūsų kelionių agentui (jei taikoma).

Jei rezervavote kambarį viename iš mūsų viešbučių, bet praneštą atvykimo dieną neatvykote– neatšaukę rezervacijos,– mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, siekdami i) panaikinti jūsų viešnagę ir bet kokią kitą jūsų atliktą rezervaciją ir ii) tvarkyti, apdoroti ir išskaityti bet kokius mokėtinus, bet nesumokėtus mokėjimus.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Adresas, rezervacijos (viešbučio, restorano, renginio, teatro ir kt.), atvykimo ir išvykimo data, el. pašto adresas, vardas / pavardė, kartu atvykstančio (-ių) suaugusio (-ių) svečio (-ių) vardas (-ai) / pavardė (-ės), mokėjimo kortelės rūšis, numeris ir galiojimo data, „Radisson Rewards“ narystės numeris, telefono numeris, pavadinimas

Duomenų šaltinis

Priklausomai nuo naudojamo rezervacijos mechanizmo:

 • Tiesiogiai iš jūsų naudojant rezervacijos formą
 • Per internetinį rezervavimo kanalą, kurį naudojote rezervacijai atlikti
 • Jūsų kelionių agentas
 • Mūsų skambučių centras
 • Iš „Radisson“ viešbučio, kuriame atlikote tiesioginę rezervaciją
 • Tiesiogiai iš jūsų naudojant viešbučio registracijos kortelę

Tvarkymo pagrindas

Tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti su jumis sudarytą sutartį.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • Jūsų kelionių agentas, jei taikoma

2. Kredito limito ataskaitos

Siekiant užtikrinti, kad būtų sumokėta už visų viešbučio kambaryje apsistojusių svečių viešnagę, kiekvienas viešbučio svečias turi pateikti kredito kortelę arba sumokėti užstatą. Siekdami užtikrinti, kad viešnagės metu neviršytumėte kredito limito, keletą kartų per dieną rengiame kredito limito ataskaitą, kad galėtume patikrinti, ar jūsų kredito limitas nebuvo viršytas. Šiose kredito limito ataskaitose gali būti jūsų asmens duomenų. Atkreipkite dėmesį, kad esant tam tikroms aplinkybėms šioms kredito limito ataskaitoms gali būti taikomas vienas iš mūsų vidaus finansinių auditų, todėl mūsų vidaus audito skyriaus nariams gali būti suteikta galimybė su jomis susipažinti, siekiant užtikrinti, kad mūsų viešbučiai laikytųsi „Radisson Hotel Group“ vidaus gairių ir politikų.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Atvykimo ir išvykimo data, vardas / pavardė, mokėjimo kortelės rūšis, numeris ir galiojimo data

Duomenų šaltinis

Priklausomai nuo naudojamo rezervacijos mechanizmo:

 • Tiesiogiai iš jūsų naudojant rezervacijos formą
 • Per internetinį rezervavimo kanalą, kurį naudojote rezervacijai atlikti
 • Jūsų kelionių agentas
 • Mūsų skambučių centras
 • Iš „Radisson“ viešbučio, kuriame atlikote tiesioginę rezervaciją
 • Tiesiogiai iš jūsų naudojant viešbučio registracijos kortelę

Tvarkymo pagrindas

Tvarkymas yra būtinas norint užtikrinti, kad būtų vykdoma su jumis sudaryta sutartis.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai

3.  Viešnagė viešbutyje

Kai apsistojate viename iš mūsų viešbučių, stengiamės, kad jūsų viešnagė būtų kuo malonesnė. Norint suteikti konkrečias paslaugas viešnagės viešbutyje metu, reikia tvarkyti jūsų asmens duomenis. Šios paslaugos apima: i) kambarių tvarkymą ir priežiūrą; ii) pamestų ar užmirštų daiktų grąžinimą jums; ir (arba) iii) jūsų ir su jumis apsistojančių svečių’ pageidavimų valdymą, pvz., mitybos reikalavimų ir pageidavimų dėl pagalvių, kad jūsų viešnagės metu suteiktume geresnį aptarnavimą.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Adresas, vartojimo įpročiai, atvykimo ir išvykimo data, mitybos reikalavimai, el. pašto adresas, vardas / pavardė, kartu atvykstančio (-ių) suaugusio (-ių) svečio (-ių) vardas (-ai) / pavardė (-ės), kiti pageidavimai, telefono numeris

Duomenų šaltinis

Priklausomai nuo naudojamo rezervacijos mechanizmo:

 • Tiesiogiai iš jūsų naudojant rezervacijos formą
 • Per internetinį rezervavimo kanalą, kurį naudojote rezervacijai atlikti
 • Jūsų kelionių agentas
 • Mūsų skambučių centras
 • Iš „Radisson“ viešbučio, kuriame atlikote tiesioginę rezervaciją
 • Tiesiogiai iš jūsų viešnagės viešbutyje metu

Tvarkymo pagrindas

„Radisson Hotel Group“’ turi teisėtą verslo interesą organizuoti savo kasdienę viešbučio priežiūros veiklą, asmeniškai pritaikyti teikiamas paslaugas ir (arba) galėti identifikuoti pamesto ar užmiršto daikto savininką. Atsižvelgiant į ribotą šiuo (-iais) tikslu (-ais) tvarkomų asmens duomenų kiekį, „Radisson Hotel Group“’ verslo interesams teikiama pirmenybė jūsų interesų atžvilgiu.

Duomenų gavėjai

 • Viešbučio personalas, įskaitant atsakingą už tvarkymą, techninę priežiūrą, registratūrą ir (arba) kitą atitinkamą viešbučio personalą
 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai

4. Papildomos paslaugos ir patogumai viešbučio svečiams

Daugelyje mūsų viešbučių galite pasinaudoti papildomomis paslaugomis ir patogumais, pavyzdžiui, pusryčiais, kambarių tarnyba, minibaru, baseinu, restoranais ir barais, SPA procedūromis, skalbimo paslaugomis, automobilių stovėjimo aikštele, taksi iškvietimu, nemokamu belaidžiu internetu ir pan. Jums pasinaudojus papildomomis paslaugomis ar patogumais viename iš mūsų viešbučių, gali būti tvarkomi jūsų asmens duomenys, siekiant i) valdyti papildomų viešbučio paslaugų ir (arba) patogumų rezervavimą ir naudojimą; ii) tvarkyti bet kokias išankstines papildomų paslaugų ir (arba) patogumų rezervacijas jūsų faile; iii) asmeniškai pritaikyti pakartotinai atvykstančių svečių’ atvykimą į viešbutį, kambario patogumų ir savybių pasirinkimą; ir iv) valdyti išlaidas, patirtas dėl tokių papildomų paslaugų ir (arba) patogumų.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Vartojimo įpročiai, atvykimo ir išvykimo data, mitybos reikalavimai, el. pašto adresas, vardas / pavardė, kartu atvykstančio (-ių) suaugusio (-ių) svečio (-ių) vardas / pavardė, mokėjimo kortelės rūšis, numeris ir galiojimo data, „Radisson Rewards“ narystės numeris, pavadinimas

Duomenų šaltinis

 • Tiesiogiai iš jūsų naudojant internetinę rezervacijos formą
 • Per internetinį rezervavimo kanalą, kurį naudojote rezervacijai atlikti
 • Jūsų kelionių agentas
 • Mūsų skambučių centras
 • Tiesiogiai iš jūsų naudojant viešbučio registracijos kortelę
 • Tiesiogiai jūs, kai užsakote papildomą paslaugą / patogumus viešbučio registratūroje ar pas durininką

Duomenų tvarkymo pagrindas

Tvarkymas yra būtinas, siekiant imtis veiksmų, kad būtų sudaryta ir (arba) įvykdyta sutartis.

Duomenų gavėjai

 • Viešbučio personalas, įskaitant registratūrą, kambarių tarnybą ir (arba) kitą atitinkamą viešbučio personalą
 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai

Lojalumo programos

1. „Radisson Rewards“

„Radisson Rewards“ yra visuose „Radisson Hotel Group“ viešbučiuose taikoma pasaulinė viešbučio atlygių programa, kuri yra prieinama mūsų viešbučiuose apsistojantiems svečiams ir profesionaliems partneriams, nepriklausomai nuo to, ar profesionalūs partneriai yra svečiai, ar rezervuoja kitų asmenų vardu. „Radisson Rewards“ programą valdo „Radisson Hospitality, Inc.“ „Radisson Rewards“ programa suteikia jums daug privalumų viešnagės mūsų viešbutyje metu ir suteikia galimybę rinkti „Radisson Rewards“ taškus viešnagės mūsų viešbučiuose metu bei perkant iš mūsų pasirinktų partnerių. Šiame kontekste galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad galėtume i) sukurti jūsų internetinį „Radisson Rewards“ profilį, įskaitant el. laiško su aktyvacijos nuoroda siuntimą; ii) suteikti informacijos apie jūsų „Radisson Rewards“ taškus; iii) užregistruoti jūsų rezervacijas ir apdovanojimo taškus į jūsų narystės kortelę; iv) informuoti jus apie jūsų atlygį, kai pasieksite tam tikrą taškų lygį; ir v) informuoti jus apie „Radisson Rewards“ programos pakeitimus.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Vardas / pavardė, viešnagės viešbutyje duomenys, „Radisson Rewards“ narystės numeris, rezervacijos informacija, el. pašto adresas, pavadinimas, adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos šalis, kalbos nuostatos

Duomenų šaltinis

Jūs patys, kai užsiregistruojate „Radisson Rewards“ arba kreipiatės dėl „Radisson Rewards“ taškų suteikimo ar jais pasinaudojate

Tvarkymo pagrindas

Tvarkymas yra būtinas, siekiant jūsų prašymu imtis veiksmų, kad būtų įvykdyta su jumis sudaryta sutartis.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • Atitinkama partnerio įmonė

2. Kitos lojalumo programos

Be „Radisson Rewards“, mes taip pat siūlome savo svečiams galimybę užsidirbti mylių ar taškų mūsų partnerių lojalumo programose, pvz., įprastinėse skrajučių programose, automobilių nuomos programose ir geležinkelio programose. Tokiomis aplinkybėmis mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad galėtume i) jūsų narystės paskyroje priskirti vieno iš mūsų patvirtintų partnerių mylių arba taškų po to, kai apsistojote mūsų viešbutyje; ir ii) įvertinti ir įvykdyti jūsų prašymą pasinaudoti jums priklausančiomis mūsų pripažintų partnerių lojalumo programų myliomis ar taškais’ mūsų viešbutyje.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Vardas / pavardė, viešnagės viešbutyje informacija, atitinkamo partnerio įmonės lojalumo programos narystės numeris

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai iš jūsų, kai pretenduojate į mylias ar taškus ar jais pasinaudojate

Tvarkymo pagrindas

Tvarkyti būtina, siekiant jūsų prašymu imtis veiksmų, kad būtų įvykdyta su jumis sudaryta sutartis, taip pat siekiant įvykdyti jūsų sutartį su mūsų patvirtintu (-ais) partneriu (-ais).

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • Atitinkama partnerio įmonė

3.  Pasinaudojimas taškais

Mes suteikiame jums galimybę savo lojalumo taškus panaudoti tokiems dalykams kaip dovanų kuponai, partnerių pasiūlymai ar labdaros organizacijos. Kai panaudojate taškus, mes tvarkome jūsų ir, jei taikoma, dovanų kupono gavėjo’ asmens duomenis, kad galėtume tvarkyti ir sėkmingai įvykdyti jūsų taškų panaudojimą. Tais atvejais, kai perkate dovanų kuponą kitam asmeniui, mes tvarkysime papildomus asmens duomenis, kad pristatytume dovanų kuponą gavėjui el. paštu arba paštu.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Vardas / pavardė, mokėjimo kortelės rūšis, numeris ir galiojimo data, jūsų adresas, telefono numeris, prisijungimo žurnalai, el. pašto adresas ir IP adresas

Jei perkate dovanų kuponą kitam asmeniui, priklausomai nuo pristatymo būdo, mes taip pat tvarkysime gavėjo adresą, el. pašto adresą, vardą / pavardę, telefono numerį

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai iš jūsų, kai panaudojate savo taškus viešbutyje ar internete

Tvarkymo pagrindas

Tvarkyti būtina, norint įvykdyti su jumis sudarytą sutartį.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • Dovanų kuponų platformos teikėjas
 • Mokėjimo paslaugų teikėjas
 • IT paslaugų teikėjai, dalyvaujantys (internetiniame) rezervavimo procese

Dovanų kuponai

Mes suteikiame galimybę įsigyti fizinių ar elektroninių dovanų kuponų, kuriais galima pasinaudoti mūsų viešbučiuose sumokant viešbučio mokesčius, atsiskaitant restoranuose ir už SPA procedūras.

1.  Dovanų kupono įsigijimas

Kai perkate dovanų kuponą viename iš mūsų viešbučių ar internetu, mes tvarkome jūsų ir, jei taikoma, dovanų kupono gavėjo’ asmens duomenis, kad galėtume tvarkyti ir sėkmingai įvykdyti jūsų dovanų kupono pirkimą. Jei dovanų kuponą perkate kitam asmeniui, mes tvarkysime papildomus asmens duomenis, kad pristatytume dovanų kuponą gavėjui el. paštu arba paštu.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Vardas / pavardė, mokėjimo kortelės rūšis, numeris ir galiojimo data

Jei dovanų kuponas įsigytas internetu, be anksčiau nurodytų duomenų, taip pat tvarkysime jūsų adresą, prisijungimo žurnalus, el. pašto adresą ir IP adresą

Jei perkate dovanų kuponą kitam asmeniui, priklausomai nuo pristatymo būdo, mes taip pat tvarkysime gavėjo adresą, el. pašto adresą, vardą / pavardę, telefono numerį

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai iš jūsų, kai perkate dovanų kuponą viešbutyje ar internetu

Tvarkymo pagrindas

Tvarkyti būtina, siekiant jūsų prašymu imtis veiksmų, kad būtų sudaryta ir įvykdyta sutartis.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • Dovanų kuponų platformos teikėjas
 • Dovanų kuponų gamintojas
 • Mokėjimo paslaugų teikėjas

2.  Dovanų kupono registravimas

Kaip mūsų dovanų kupono gavėjas galite užregistruoti savo dovanų kuponą internetu, kad apsaugotumėte likusią kupono vertę kupono praradimo ar vagystės atveju. Jei nuspręsite užregistruoti dovanų kuponą, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, kad apdorotume tokią registraciją.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Adresas, gimimo data, el. pašto adresas, vardas / pavardė, telefono numeris, pavadinimas

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai iš jūsų, kai registruojate dovanų kuponą internetu

Tvarkymo pagrindas

Specialus sutikimas, gautas dovanų kupono registracijos metu

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • Dovanų kuponų platformos teikėjas

Mūsų naujienlaiškių prenumerata

1.  Naujienlaiškiai ir rinkodaros pranešimai

Jei jūs aiškiai sutikote gauti mūsų naujienlaiškius ar rinkodaros pranešimus, įskaitant susijusius su „Radisson Rewards“, kartkartėmis galime su jumis susisiekti su informacija apie mūsų paslaugas ir naujausius pasiūlymus bei tvarkyti jūsų asmens duomenis šiuo tikslu.

Jei nebenorite gauti mūsų naujienlaiškių ar rinkodaros pranešimų, praneškite mums, siųsdami el. laišką adresu privacyquestion@radissonhotels.com. Rinkodaros el. laiškų prenumeratos taip pat galite atsisakyti, spustelėdami atsiųstuose el. laiškuose pateiktą prenumeratos atsisakymo nuorodą. Taip pat galite atsisakyti „Radisson Rewards“ pranešimų prenumeratos, atnaujindami savo profilį.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Adresas, gimimo data, el. pašto adresas, vardas / pavardė, lytis, pomėgiai ir interesai, telefono numeris, viešnagių viešbutyje istorija, gyvenamosios vietos šalis

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai iš jūsų, kai užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį arba vėliau, kai susikuriate paskyrą

Tvarkymo pagrindas

Specialus sutikimas, gautas prenumeruojant mūsų naujienlaiškį

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • El. pašto ryšio paslaugų teikėjas

2.  Naujienlaiškių ir rinkodaros pranešimų analizė

Kiek tai susiję su mūsų naujienlaiškiais ir rinkodaros pranešimais, mes taip pat galime tvarkyti ir rinkti jūsų asmens duomenis (ypač apie tai, ar jūs atidarėte pranešimą ir atlikote veiksmus) analitiniais tikslais siekdami įvertinti paspaudimų rodiklį ir pagerinti mūsų naujienlaiškių ir rinkodaros pranešimų turinį.

Tvarkomų duomenų kategorijos

El. pašto adresas, el. laiškų paspaudimų elgesys, el. laiškų atidarymo elgesys, vardas / pavardė, „Radisson Rewards“ narystės numeris

Duomenų šaltinis

Mūsų el. laiškų analizės paslaugų teikėjas

Duomenų tvarkymo pagrindas

„Radisson Hotel Group“’ turi teisėtą verslo interesą suprasti, koks yra el. laiškų paspaudimų rodiklis, kad nustatytų, ar juos reikia patobulinti. Šiame kontekste „Radisson Hotel Group“’ verslo interesams teikiama pirmenybė jūsų interesų atžvilgiu.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • El. laiškų analizės paslaugų teikėjas

Mobiliosios programos

Siekdami padėti mūsų svečiams rezervuoti, planuoti viešnagę ir ja mėgautis, siūlome įvairiems viešbučių prekių ženklams skirtas mobiliąsias programas, įskaitant, „Radisson Blu“, „Radisson RED“, „Radisson Rewards“ ir „Park Inn“, bet jais neapsiribojant. Šias mobiliąsias programas galima atsisiųsti per internetines programų parduotuves, įskaitant „Apple App Store“ arba „Google Play“ parduotuvę.

Priklausomai nuo to, kaip naudojate mūsų mobiliąsias programas, jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant i) sudaryti jums sąlygas rezervuoti kambarį pasirinktame viešbutyje (taip pat žr. Viešbučio rezervavimo procesas); ii) tvarkyti jūsų registraciją internetu; iii) tvarkyti kambarių tarnybos užsakymą; iv) jūsų prašymu atlikti rezervaciją vietiniame restorane; v) jūsų prašymu suteikti specialias paslaugas, pvz., pažadinimo skambučių, vėlyvo išsiregistravimo ar lovų paklojimo prieš miegą; vi) suteikti galimybę rezervuoti susitikimus ir renginius mūsų viešbučiuose; vii) tvarkyti jūsų išsiregistravimą internetu ir atsiliepimus apie viešnagę; viii) spręsti užklausas, kurias pateikėte naudodami mobiliąją programą, įskaitant susirašinėjimą; ir ix) peržiūrėti, kiek lojalumo taškų surinkote.

Norėdami išvengti, kad gautume arba naudotume informaciją apie jūsų buvimo vietą realiuoju laiku, nesutikite su vietos nustatymo paslaugomis. Jei su vietos nustatymo paslaugomis sutikote, bet pakeitėte savo nuomonę, galite jų atsisakyti naudodami savo įrenginio nustatymus arba ištrindami programą. Taip pat, jei nebenorite gauti „push“ pranešimų iš mūsų mobiliųjų programų, galite atšaukti mobiliosios (-iųjų) programos (-ų) leidimą siųsti „push“ pranešimus ’savo įrenginio operacinės sistemos nustatymuose.

Toliau pateikiama informacija apie duomenų, kuriuos tvarkome jums naudojant mobiliąsias programas, rūšis, iš kur gauname jūsų duomenis, pagrindus, kuriais remiamės tvarkydami duomenis, ir su kuo galime bendrinti jūsų duomenis. Norėdami daugiau informacijos apie „Radisson Rewards“ mobiliąją programą, žr. jai skirtą skyrių „Radisson Rewards“.

Tvarkomų duomenų kategorijos

El. pašto adresas, vardas / pavardė, vietos duomenys, viešnagės informacija, telefono numeris

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai iš jūsų, kai atsisiunčiate mūsų programą (-as) arba su ja (jomis) sąveikaujate

Duomenų tvarkymo pagrindas

Specialus sutikimas, gautas programos įdiegimo metu arba jums naudojantis programa

Duomenų gavėjai

 • Jūsų pasirinktas „Radisson“ viešbutis
 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • Mobiliųjų programų teikėjas
 • Debesijos ir prieglobos paslaugų teikėjai

„iBeacon“ „iBeacons“ yra elektroniniai įrenginiai, transliuojantys signalus, kuriuos gali priimti mobilieji įrenginiai, kuriuose įdiegta viena iš mūsų mobiliųjų programų. Jei savo įrenginyje savanoriškai įdiegėte vieną iš mūsų programų ir suteikėte jai leidimą sekti jūsų buvimo vietą, mūsų viešbučiuose įrengti „iBeacons“ jūsų įrenginyje esančiai programai gali siųsti signalą su tikslia įrenginio buvimo vieta realiuoju laiku. Programa gali naudoti šią informaciją, kad pateiktų jums specialius pasiūlymus ir akcijas, tuo metu ir toje vietoje, kurioje informacija labiausiai tinka. Pavyzdžiui, jei po pietų esate viename iš mūsų viešbučių, jūsų mobilusis įrenginys iš „iBeacon“ gali gauti signalą, dėl kurio programa jums praneš apie gėrimų ar vakarienės pasiūlymus. Dėl jūsų patogumo programa gali gauti „iBeacons“ signalą ir pateikti jums specialų pasiūlymą ar akciją net ir tuo metu, kai ja nesinaudojate. Kad mūsų mobiliosios programos ir paslaugos geriau veiktų, taip pat galime rinkti kitą informaciją, susijusią su „iBeacon“ signalais, pavyzdžiui, signalo tarp „iBeacon“ ir jūsų įrenginio stiprumą, jūsų įrenginio buvimo netoli „iBeacon“ trukmę arba „Beacon“ akumuliatoriaus lygį. Jei nenorite, kad gautume arba naudotume tikslią informaciją apie jūsų buvimo vietą realiuoju laiku, nesutikite naudotis vietos nustatymo paslaugomis. Jei sutikote naudotis vietos nustatymo paslaugomis, tačiau pakeitėte savo nuomonę, galite jų atsisakyti savo įrenginio nuostatose arba ištrindami programą.

Interneto svetainės formos

Jei norite pateikti konkrečią užklausą ar atsiliepimą, įskaitant pasinaudoti viena iš GDPR numatytų savo teisių, galite susisiekti su mumis naudodami mūsų interneto svetainėje (-ėse) esančias kontaktines formas. Tokiomis aplinkybėmis galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad galėtume išnagrinėti jūsų užklausą ar prašymą ir į juos atsakyti arba reaguoti jūsų atsiliepimą. Mūsų interneto svetainėse taip pat pateikiamos kitos formos, kurias naudodami galite prašyti tam tikros paslaugos, pavyzdžiui, geriausios kainos internete garantijos forma.

Toliau pateikiama informacija apie duomenų, kuriuos tvarkome šiais tikslais, rūšis, iš kur gauname jūsų duomenis, pagrindus, kuriais remiamės tvarkydami duomenis, ir su kuo galime dalytis jūsų duomenimis.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Adresas, el. pašto adresas, vardas / pavardė, „Radisson Rewards“ narystės numeris, informacija apie jūsų viešnagę, telefono numeris ir kiti duomenys, kuriais galite nuspręsti su mumis pasidalyti pastabų laukeliuose.

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai jūs naudojant formą

Duomenų tvarkymo pagrindas

Specialus sutikimas, gautas iš susisiekimo formos

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai

Susirinkimai ir renginiai

1. Susitikimų ir renginių organizavimas ir atsiliepimų teikimas

Jei viename iš mūsų viešbučių norite organizuoti susirinkimą ar renginį arba norėtumėte gauti daugiau informacijos apie šią galimybę, galite su mumis susisiekti užpildydami prašymo pateikti pasiūlymą formą arba specialią susisiekimo formą, esančias mūsų interneto svetainėje (-ėse), naudodami internetinį pokalbių apie susirinkimus ar renginius robotą, tiesiogiai kreipdamiesi į savo pasirinkto viešbučio administraciją arba kreipdamiesi į mus kitais būdais. Surinkti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant įvykdyti jūsų prašymą surengti susirinkimą ar renginį.

Po susirinkimo ar renginio taip pat galime jums siųsti nuomonės apie susirinkimą apklausas, kad galėtume įvertinti savo viešbučių, kaip susitikimų vietų, veiklą.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Adresas, susirinkimo ar renginio data, el. pašto adresas, vardas / pavardė, profesija ir darbas, „Radisson Rewards“ narystės numeris, telefono numeris

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai jūs naudojant

 • internetinę prašymo pateikti pasiūlymą formą;
 • internetinę susisiekimo formą;
 • pokalbių apie susirinkimus ar renginius robotą;
 • prašymą, perduotą kitomis priemonėmis.

Duomenų tvarkymo pagrindas

Priklausomai nuo to, ar sutartį su mumis sudarote tiesiogiai, ar savo įmonės vardu:

 • Tvarkyti duomenis yra būtina, kad jūsų prašymu būtų galima imtis veiksmų siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį.
 • „Radisson Hotel Group“’ turi teisėtą verslo interesą įmonėje, kuri organizuoja susirinkimą ar renginį, turėti pagrindinį kontaktinį asmenį, kuris pateiktų atsiliepimų apie šį susirinkimą ar renginį. Šiomis aplinkybėmis pirmenybė teikiama „Radisson Hotel Group“’ verslo interesams, o ne jūsų interesams.

Duomenų gavėjai

 • Jūsų pasirinktas viešbutis
 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • Internetinio pokalbių roboto paslaugų teikėjas
 • Nuomonės apie susirinkimą apklausos teikėjas

2. Rinkodaros pranešimai apie susirinkimus ir renginius

Jei sutikote gauti komercinius pranešimus, susijusius su susirinkimo ar renginio organizavimu, taip pat tvarkysime jūsų duomenis, kad susisiektume su jumis ir pateiktumėme informaciją apie savo paslaugas ir naujausius pasiūlymus.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Adresas, el. pašto adresas, vardas / pavardė, profesija ir darbas, telefono numeris

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai jūs naudojant

 • internetinę prašymo pateikti pasiūlymą formą;
 • internetinę susisiekimo formą;
 • pokalbių apie susirinkimus ar renginius robotą;
 • prašymą, perduotą kitomis priemonėmis.

Duomenų tvarkymo pagrindas

Specialus sutikimas, gautas naudojant

 • prašymo pateikti pasiūlymą formą internete;
 • susisiekimo formą;
 • pokalbių apie susirinkimus ar renginius robotą.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • Internetinio pokalbių roboto paslaugų teikėjas
 • El. pašto paslaugų teikėjas

3. Rinkodaros pranešimų apie susirinkimus ir renginius analizė

Kiek tai susiję su mūsų rinkodaros pranešimais apie susirinkimus ir renginius, taip pat galime tvarkyti ir rinkti jūsų asmens duomenis (ypač apie tai, ar atidarėte vieną iš mūsų ir atlikote su juo veiksmus) analizės tikslais, kad galėtume įvertinti paspaudimų rodiklį ir pagerinti savo rinkodaros pranešimų turinį.

Tvarkomų duomenų kategorijos

El. pašto adresas, el. laiškų paspaudimų įpročiai, el. laiškų atidarymo įpročiai, vardas / pavardė, profesija ir darbas, „Radisson Rewards“ narystės numeris

Duomenų šaltinis

Mūsų el. laiškų analizės paslaugų teikėjas

Duomenų tvarkymo pagrindas

„Radisson Hotel Group“’ turi teisėtą verslo interesą suprasti, koks yra el. laiškų paspaudimų rodiklis, kad nustatytų, ar juos reikia patobulinti. Šiame kontekste „Radisson Hotel Group“’ verslo interesams teikiama pirmenybė jūsų interesų atžvilgiu.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • El. laiškų analizės paslaugų teikėjas

Analizė

Bet kokius jūsų pateiktus duomenis galime naudoti analizės tikslais, kad optimaliai pritaikytume jums turinį, plėstume rinkodarą, didintume verslo ir veiklos efektyvumą, kurtumėme klientų segmentus remdamiesi jų asmens duomenimis, pritaikytume pasiūlymus ir akcijas atsižvelgdami į jūsų pageidavimus ir vartojimo įpročius. Atlikdami tokią analizę tiriame ir galime sujungti įvairius turimus duomenis apie savo svečius, įskaitant i) atsakymus į svečių nuomonės apklausas; ii) svečių bendravimo su mumis pranešimus; iii) mūsų rinkodaros pranešimų paspaudimų rodiklius; iv) svečių’ veiksmus mūsų interneto svetainėse; v) užsakymus; ir (vi) visą informaciją, kurią gauname per savo „Radisson Rewards“ programą. Taip pat žiūrėkite susitikimų ir renginių rinkodaros pranešimų analizei ir naujienlaiškių ir rinkodaros pranešimų analizei skirtus skyrius.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Viešnagės viešbutyje informacija, adresas, užsakymai (viešbučio, restorano, renginio, teatro ir kt.), atvykimo ir išvykimo data, kreipinys, vardas / pavardė, kartu atvykstančio (-ių) suaugusio (-ių) svečio (-ių) vardas (-ai) / pavardė (-ės), el. pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo kortelės rūšis, numeris ir galiojimo data, „Radisson Rewards“ narystės numeris, taškų panaudojimo istorija

Duomenų šaltinis

 • Tiesiogiai jūs, kai užsiregistruojate „Radisson Rewards“ arba kreipiatės dėl „Radisson Rewards“ taškų suteikimo ar jais pasinaudojate
 • Tiesiogiai jūs naudojant internetinę užsakymo formą
 • Internetinis rezervavimo kanalas, kurį naudojote užsakymui atlikti
 • Jūsų kelionių agentas
 • Mūsų skambučių centras
 • Mūsų el. laiškų analizės paslaugų teikėjas
 • Tiesiogiai jūs, kai užsakote papildomą paslaugą / patogumus viešbučio registratūroje ar pas durininką

Duomenų tvarkymo pagrindas

„Radisson Hotel Group“’ turi teisėtą verslo interesą suprasti savo svečių’ pageidavimus ir vartojimo įpročius. Šiomis aplinkybėmis pirmenybė teikiama „Radisson Hotel Group“’ verslo interesams, o ne jūsų interesams.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjai
 • Analizės paslaugų teikėjas

Socialinės žiniasklaidos ir internetinės apžvalgos

Galime tvarkyti per socialinės žiniasklaidos platformas (įskaitant „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, „Weibo“ ir „Twitter“) arba internetines apžvalgas (įskaitant „TripAdvisor“) gautus jūsų asmens duomenis, susijusius su „Radisson Hospitality“ prekių ženklais, siekdami i) išnagrinėti jūsų klausimus ar skundus; ii) stebėti savo reputaciją internete ir iii) tobulinti savo paslaugas ir nustatyti galimybes, į kurias mes galime sutelkti dėmesį.

Kai kuriuose mūsų socialinės žiniasklaidos puslapiuose naudotojai gali pateikti savo turinį. Nepamirškite, kad bet koks turinys, pateiktas viename iš mūsų socialinės žiniasklaidos puslapių, yra viešas, todėl turėtumėte vengti per šias platformas pateikti tam tikrą asmeninę informaciją (pvz., finansinę informaciją ar adreso informaciją). Neatsakome už jokius veiksmus, kurių ėmėsi kiti asmenys, jei paskelbėte asmeninę informaciją vienoje iš mūsų socialinės žiniasklaidos platformų (pvz., „Facebook“ ar „Instagram“). Taip pat skaitykite naudojamų socialinės žiniasklaidos platformų atitinkamą privatumo ir slapukų politiką.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Bet kokie asmens duomenys, kuriuos galite nuspręsti su mumis pasidalyti, arba asmens duomenys, paskelbti socialinėje žiniasklaidoje arba kitose internetinėse apžvalgose apie mus

Duomenų šaltinis

 • Tiesiogiai jūs naudojant viešai prieinamus socialinės žiniasklaidos puslapius, internetinius užsakymo kanalus ar kitas (apžvalgų) interneto svetaines
 • Mūsų reputacijos internete stebėjimo paslaugų teikėjas

Duomenų tvarkymo pagrindas

„Radisson Hotel Group“’ turi teisėtą verslo interesą suprasti savo svečių’ pageidavimus ir vartojimo įpročius. Šiomis aplinkybėmis pirmenybė teikiama „Radisson Hotel Group“’ verslo interesams, o ne jūsų interesams.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • Reputacijos internete stebėjimo paslaugų teikėjas

Konkursai socialinėje žiniasklaidoje

Savo socialinės žiniasklaidos puslapiuose kartais galime organizuoti konkursus. Jei nuspręsite dalyvauti konkurse, tvarkysime jūsų asmens duomenis siekdami organizuoti ir valdyti konkursą socialinėje žiniasklaidoje ir išrinkti laimėtoją (-us).

Tvarkomų duomenų kategorijos

Priklauso nuo atitinkamo konkurso duomenų laukų, tačiau beveik visada apima toliau nurodytų kategorijų duomenis.

Adresas, el. pašto adresas, vardas / pavardė, telefono numeris

Duomenų šaltinis

Tiesiogiai jūs per mūsų socialinės žiniasklaidos puslapius

Duomenų tvarkymo pagrindas

Tvarkyti duomenis yra būtina, kad galėtume imtis veiksmų siekdami sudaryti sutartį ir ją vykdyti, kai sutinkate su konkurso sąlygomis.

Duomenų gavėjai

 • Kiti susiję „Radisson Hotel Group“ subjektai
 • IT paslaugų teikėjas

Jūsų teisės – pagal ES privatumo teisės aktus

Jei esate ES, ES privatumo teisės aktai jums suteikia konkrečias teises (apibendrintos toliau), kuriomis iš esmės galite naudotis nemokamai, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas išimtis. Šios teisės gali būti ribotos, pavyzdžiui, jei įvykdžius jūsų prašymą būtų atskleisti asmens duomenys apie kitą asmenį, arba jei paprašysite ištrinti informaciją, kurią pagal teisės aktus privalome saugoti, arba kurią saugoti turime įtikinamų teisėtų interesų. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite pateikti prašymą el. paštu adresu privacyquestion@radissonhotels.com.

Jei yra neišspręstų problemų, turite teisę pateikti skundą vietos, kurioje gyvenate, arba kurioje, jūsų manymu, galėjo įvykti pažeidimas, priežiūros institucijai. Rekomenduojame iš pradžių kreiptis į mus, tačiau, jei turite šią teisę, galite kreiptis su skundu tiesiogiai į atitinkamą priežiūros instituciją.

1. Teisė atšaukti sutikimą

Visais atvejais, kai remiamės jūsų sutikimu, savo iniciatyva jį bet kada galėsite atšaukti prisijungdami prie savo paskyros mūsų interneto svetainėje (jei turite), arba kreipdamiesi į mus adresu privacyquestion@radissonhotels.com. Tai, kad atšaukėte savo sutikimą, neturės įtakos duomenų rinkimo ir tvarkymo remiantis jūsų sutikimu iki jo atšaukimo momento teisėtumui. Atkreipkite dėmesį, kad gali būti kitų teisinių pagrindų, kuriais remdamiesi galime tvarkyti jūsų duomenis kitais tikslais, pavyzdžiui, nurodytais šioje privatumo politikoje.

2. Teisė susipažinti su savo duomenis ir prašyti juos ištaisyti

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos peržiūrėti ir prašyti juos ištaisyti. Galite turėti teisę prašyti, kad pateiktume jūsų informacijos kopiją, ją peržiūrėti arba ištaisyti, jei norite ištaisyti bet kokią informaciją, pavyzdžiui, savo vardą, el. pašto adresą, slaptažodžius ir (arba) bet kokias kitas nuostatas, galite lengvai tai padaryti prisijungdami prie savo paskyros mūsų svetainėje (jei turite) arba kreipdamiesi į mus adresu privacyquestion@radissonhotels.com. Taip pat galite prašyti pateikti tvarkomų asmens duomenų kopiją, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.

3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Pagal ES privatumo teisės aktus turite teisę reikalauti, kad ištrintume tvarkomus jūsų asmens duomenis, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje, jei šie duomenys nebereikalingi tikslais, kuriais jie iš pradžių buvo renkami ar tvarkomi, arba jei jūs atsiėmėte savo sutikimą arba nesutikote, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje, ir netaikomas joks kitas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jei norite, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, pateikite prašymą el. paštu adresu privacyquestion@radissonhotels.com.

4. Teisė riboti duomenų tvarkymą

Tam tikromis aplinkybėmis, nurodytomis ES privatumo teisės aktuose, galite prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Pavyzdžiui, tai galite daryti tada, kai ginčijate savo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju apribosime jūsų duomenų tvarkymą, kol galėsime patikrinti jų tikslumą.

5. Teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi

Tam tikromis aplinkybėmis, nurodytomis ES privatumo teisės aktuose, galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant atvejus, kai jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

6. Teisė į duomenų perkeliamumą

Jei savo duomenis pateikėte tiesiogiai mums ir jei duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir remiantis jūsų sutikimu arba vykdant jūsų ir mūsų sudarytą sutartį, turite teisę susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti tvarkomus asmeninius duomenis apie save ir perduoti juos kitam paslaugų teikėjui.

Jūsų teisės – (ne ES naudotojai)

Priklausomai nuo to, kur esate įsikūrę, turėsite skirtingas su savo asmens duomenimis susijusias teises, o mes laikysimės atitinkamų taikomų teisės aktų ir šios privatumo politikos reikalavimų.

Privatumo teisės Kalifornijoje

Jei gyvenate Kalifornijoje, turite teisę kartą per metus klausti, ar dalijamės asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis jų tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami pateikti užklausą, kreipkitės el. paštu adresu privacyquestion@radissonhotels.com arba parašykite toliau nurodytu adresu. Savo laiške nurodykite, kad esate Kalifornijos gyventojas, teikiantis užklausą dėl “„Shine the Light“”.

Rusijos piliečiai

Pagal Rusijos federalinį įstatymą “dėl asmens duomenų” Nr. 152-FZ asmens duomenis apie Rusijos piliečius renkame, registruojame, sisteminame, kaupiame, saugome, atnaujiname (atnaujiname ir keičiame) ir ištraukiame naudodamiesi Rusijos Federacijos teritorijoje esančiomis duomenų bazėmis. Jei nurodysite, kad esate Rusijos Federacijos pilietis, jūsų asmens duomenis tvarkysime laikydamiesi šio reikalavimo, o jūsų profilis bus saugomas Rusijos Federacijoje esančiose duomenų bazėse. Jei nenurodysite, kad esate Rusijos Federacijos pilietis, jūsų asmens duomenų negalėsime tvarkyti bei saugoti pagal šiuos reikalavimus ir nebūsime už tai atsakingi. Tik jūs atsakingi už tai, kad būtų nurodyta valstybė, kurios pilietybę turite. Informacija, kurioje yra Rusijos piliečių asmens duomenų, iš Rusijos Federacijos gali būti perduodama į valstybes, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, įskaitant Europos Sąjungos valstybes nares ir kitas valstybes, kurios pagal Rusijos teisės aktus pripažįstamos užtikrinančiomis tinkamą apsaugą, taip pat į kitas valstybes, kurios gali neužtikrinti tinkamo asmens duomenų apsaugos lygio. Pateikdami informaciją mūsų interneto svetainėse ir programose, pateikdami formas arba užsiregistruodami mūsų svetainėse ir programose arba pateikdami užsakymus, suteikiate mums sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Apsaugos priemonės

Siekiant užtikrinti tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą įgyvendinamos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, įskaitant šifravimo technologijas, fizinės ir IT sistemos prieigos valdymą, konfidencialumo įsipareigojimus ir pan., bet jais neapsiribojant.

Jei dėl asmens duomenų pažeidimo pažeidžiami asmens duomenys, pateiksime reikiamus pranešimus, kaip reikalaujama pagal taikomus teisės aktus.

Kokios taisyklės taikomos vaikams?

Jei žinome, kad asmuo nėra sulaukęs 18 metų, nerenkame ar neprašome jo asmens duomenų arba neleidžiame tokiam asmeniui užsisakyti kambarių mūsų viešbučiuose.

Jei sužinosime, kad neturėdami tėvų sutikimo rinkome asmens duomenis iš vaiko, nesulaukusio 18 metų, nedelsdami imsimės veiksmų, kad šią informaciją pašalintume. Jei manote, kad turime arba galime gauti informacijos iš vaikų, nesulaukusių 18 metų, arba informacijos apie juos, susisiekite su mumis adresu privacyquestion@radissonhotels.com.

Kaip jūsų asmens duomenimis dalijamės su trečiosiomis šalimis?

Informacija dalijamės arba ją atskleidžiame tik taip, kai čia aprašyta (įskaitant su trečiosiomis šalimis).

Jūsų asmens duomenimis dalysimės su valdžios institucijomis ir (arba) teisėsaugos pareigūnais, jei tai būtina pirmiau nurodytais tikslais, numatyta teisės aktuose arba to reikalaujama siekiant teisiškai apsaugoti teisėtus valdytojo (-ų) interesus laikytis taikomų teisės aktų. Be to, jūsų asmens duomenimis ir kita informacija galime dalytis su mūsų verslo ar jo dalies perėmėju, kai turime teisėtą interesą palengvinti verslo pardavimą, ir šiomis aplinkybėmis mūsų verslo interesai turi pirmenybę prieš jūsų interesus. Pvz., jei parduodama mūsų verslo ar turto dalis, pagal šį sandorį galime atskleisti naudotojo informaciją atsižvelgdami į taikomų teisės aktų reikalavimus.

Tarptautinis duomenų perdavimas

Jei esate Europos ekonominėje erdvėje (EEE), duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje, gali būti perduoti į paskirties vietą, esančią už EEE ribų, ir joje saugomi, įskaitant atvejus, kai duomenys perduodami tam, kad juos galėtu tvarkyti pasirinkti Tvarkytojai siekiant plėtoti „Radisson Hotel Group“’ verslą. Valstybių, nepriklausančių EEE, teisės aktai gali neužtikrinti tokio paties jūsų asmens duomenų apsaugos lygio, koks numatytas pagal EEE galiojančius teisės aktus. Tokiu atveju nustatysime tinkamas apsaugos priemones, kad užtikrintume, jog perduodant duomenis būtų laikomasi ES privatumo teisės aktų. Tai padarysime nustatydami standartines sutarčių sąlygas, Europos Komisijos patvirtintas kaip užtikrinančias tinkamą apsaugą, arba užtikrindami, kad duomenys būtų perduodami organizacijai, atitinkančiai „privatumo skydo“ reikalavimus, jei duomenys perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas.

Atsižvelgiant į tai, atkreipkite dėmesį, kad „Radisson Hospitality, Inc.“ laikosi ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV „privatumo skydo“ sistemos. Laikydamasi ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV „privatumo skydo“ principų, „Radisson Hospitality, Inc.“ įsipareigoja išspręsti skundus dėl jūsų privatumo ir mūsų veiklos renkant ar naudojant jūsų Asmens duomenis.

„Radisson Hospitality, Inc.“ taip pat įsipareigojo „American Arbitration Association“ perduoti neišspręstus skundus dėl privatumo, pateiktus pagal ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV „privatumo skydo“ sistemas, http://go.adr.org/privacyshield.html. Galiausiai tam tikromis aplinkybėmis ir kraštutiniais atvejais asmenys gali turėti teisę naudotis privalomo arbitražo, už kurį atsako „privatumo skydo“ komisija, sudaryta JAV komercijos departamento ir Europos Komisijos, procedūra.

Atkreipkite dėmesį, kad jei nesate Europos Sąjungos ar Šveicarijos gyventojas, „privatumo skydo“ reikalavimai dėl skundų jums gali būti netaikomi, o „privatumo skydo“ vykdymo užtikrinimo mechanizmai jums gali būti nepasiekiami.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie apsaugos priemones ir nustatytus mechanizmus, kuriuos taikome perduodami duomenis, susisiekite su mumis adresu privacyquestion@radissonhotels.com.

Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome tiek laiko, kiek būtina, kad galėtume vykdyti šioje privatumo politikoje nurodytus veiksmus, kiek buvo jums pranešta kitais būdais arba kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus. Pavyzdžiui, galime saugoti jūsų asmens duomenis, jei tai pagrįstai būtina siekiant laikytis visų teisinių įsipareigojimų, atitikti visus teisės aktų reikalavimus, išspręsti bet kokius ginčus ar bylas arba kitaip būtina šios privatumo politikos vykdymui užtikrinti ir užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui.

Nustatydami tinkamą informacijos, kurią renkame iš jūsų, saugojimo laikotarpį, atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir slaptumą, žalos dėl neteisėto duomenų naudojimo ar atskleidimo atsiradimo grėsmę, tikslus, kuriais tvarkome asmens duomenis, ir tai, ar galime pasiekti šiuos tikslus kitomis priemonėmis, bei taikomus teisinius reikalavimus.

Ar ši privatumo politika taikoma trečiųjų šalių interneto svetainėms?

Jei spustelėsite nuorodą į trečiosios šalies interneto svetainę, būsite nukreipti į mūsų nekontroliuojamą interneto svetainę, ir mūsų privatumo politika nebebus taikoma. Jums naršant ir atliekant veiksmus bet kurioje kitoje interneto svetainėje taikomos trečiosios šalies interneto svetainės naudojimo sąlygos ir privatumo bei kita politika. Atidžiai perskaitykite kitų interneto svetainių privatumo politiką. Neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių interneto svetainėse esančią informaciją ar turinį.

Kas atsitiks, jei pakeisime šią politiką?

Pasiliekame teisę kartais keisti ir atnaujinti šią privatumo politiką. Atkreipsime jūsų dėmesį į šiuos pakeitimus, jei jie reikš esminius duomenų tvarkymo pasikeitimus arba bus susiję su tvarkymo pobūdžiu, ar bus susiję su jumis ir turės įtakos jūsų duomenų apsaugos teisėms.

Kaip su mumis susisiekti

Klausimai, komentarai, pastabos, prašymai ar skundai dėl šios privatumo politikos yra laukiami ir turėtų būti siunčiami adresu privacyquestion@radissonhotels.com. Jei turite klausimų apie atskiro viešbučio’ taisykles ar jo turimą informaciją, susisiekite tiesiogiai su viešbučiu.

Taip pat galite parašyti mums adresu:

Radisson Hospitality, Inc.
Mail Stop 8256 Attn: Privacy
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305