RADISSON HOTEL GROUP PRIVĀTUMA POLITIKA


RADISSON HOTEL GROUP PRIVĀTUMA POLITIKA

PĒDĒJOREIZ PĀRSKATĪTS 2018. GADA 25. MAIJĀ

Politikas apjoms
Definīcijas
Viesnīcas rezervācijas process
Viesnīcas viesi
Lojalitātes programmas
Dāvanu kartes
Mūsu informatīvo izdevumu abonēšana
Mobilās lietotnes
Tīmekļa vietņu veidlapas
Sanāksmes un pasākumi
Analīze
Sociālie mediji un tiešsaistes atsauksmes
Jūsu tiesības saskaņā ar ES datu aizsardzības tiesību aktiem–Jūsu tiesības, ja neesat ES iedzīvotājs
Drošības pasākumi–Kādi noteikumi attiecas uz bērniem?
Kā jūsu personas dati tiek kopīgoti ar trešajām personām?
Starptautiska datu pārsūtīšana
Cik ilgi mēs glabājam personas datus?
Vai šī privātuma politika attiecas uz trešo personu tīmekļa vietnēm?
Kas notiek, ja mēs grozām šo politiku?
Kā ar mums sazināties?

Politikas apjoms

Šajā privātuma politikā ir izklāstīts, kā Radisson Hotel Group un tā filiāles un meitasuzņēmumi (tālāk tekstā — “mēs”) vāc, izmanto, iztirzā vai kā citādi apstrādā privātpersonu personas datus.

Šī privātuma politika tiek piemērota vispārēji, taču atkarībā no jūsu dzīvesvietas atsevišķi privātuma politikas nosacījumi uz jums var neattiekties.

Lai ievērotu ES datu aizsardzības tiesību aktus un atkarībā no šajā privātuma politikā minētajiem personas datu apstrādes veidiem, Radisson Hospitality Inc., un/vai Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA atsevišķi vai kopā var darboties kā datu pārzinis. Ja abas struktūrvienības kopā veic datu pārziņa pienākumus, tās kopīgi nosaka jūsu personas datu apstrādes līdzekļus un nolūkus. Tas nozīmē, ka jūs varat izmantot savas tiesības un vērsties pie jebkura no abiem datu pārziņiem, sazinoties ar vienu vai otru uzņēmumu, kā norādīts tālāk.

Dažās šajā privātuma politikā norādītajās situācijās viesnīca, kurā esat veicis rezervāciju un/vai uzturaties, arī apstrādās jūsu datus kā datu pārzinis (viena pati vai kopā ar kādu struktūrvienību). Ja viesnīca ir vienīgais datu pārzinis, tā pilnībā uzņemas atbildību par datu apstrādi.

Radisson Hospitality, Inc. ir uzņēmums, kas darbojas saskaņā ar ASV likumiem, un tā juridiskā adrese ir 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN 55305, United States, tālruņa numurs: +1 (763) 212-5000.

Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA ir uzņēmums, kas darbojas saskaņā ar Beļģijas likumiem, ir reģistrēts iestādē Belgian Crossroads Bank for Enterprises ar uzņēmuma numuru 0442.832.318, un tā juridiskā adrese ir Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, tālruņa numurs: +32 2 702 9200.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt mūsu lietotāju un klientu privātumu.

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt jūs par to, kā mēs vācam, definējam un izmantojam personas datus, ko jūs mums iesniedzat, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, mobilās lietotnes vai mūsu viesmīlības pakalpojumus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo privātuma politiku. Ņemiet vērā: ja plānojat mums iesniegt kādas citas personas datus, piemēram, veicot rezervāciju šīs personas vārdā, jūs varat mums iesniegt šos datus tikai tad, ja šī persona tam ir piekritusi un iepazinusies ar informāciju par to, kā mēs izmantojam personas datus, tostarp nolūkiem, kas izklāstīti šajā privātuma politikā.

Šajā politikā ir izklāstītas jūsu datu aizsardzības tiesības, tostarp tiesības iebilst pret mūsu veiktajām datu apstrādes darbībām. Ņemiet vērā, ka jūsu tiesības kā datu subjektam var atšķirties atkarībā no jūsu dzīvesvietas.

ES datu aizsardzības tiesību akti nosaka, ka mēs drīkstam izmantot jūsu personas datus tikai saskaņā ar konkrētiem nolūkiem un juridisku pamatojumu. Attiecīgi, lai ievērotu ES datu aizsardzības tiesību aktus, tālāk sniegtajā informācijā ir izklāstīts, kādu veidu datus mēs apstrādājam, kur mēs iegūstam jūsu datus, kāds ir datu apstrādes pamatojums un ar ko mēs drīkstam kopīgot jūsu datus. Izņemot tālāk sniegtās “apstrādāto datu kategoriju” sadaļas, nekas no šeit minētā mums nav saistošs attiecībā uz lietotājiem, kas nav ES iedzīvotāji.

Uz valstīm attiecināmi nosacījumi

Ņemiet vērā, ka šai privātuma politikai var būt valstij vai reģionam pielāgoti varianti, kas atbilst vietējiem tiesību aktiem.

Šī politika var jo īpaši atšķirties Eiropas Savienībā. Šādā gadījumā, lūdzu, vērsieties pie viesnīcas viesu uzņemšanas administratora, lai iegūtu papildinformāciju, vai rakstiet mums uz e-pasta adresi ’privacyquestion@radissonhotels.com. Ja jums ir jautājumi par konkrētas viesnīcas praksi vai tās sniegto informāciju, sazinieties tieši ar viesnīcu.

Definīcijas

Filiāles un meitasuzņēmumi. Jebkura korporācija, firma, sadarbības partneris vai cita struktūrvienība, kas tieši vai netieši pārvalda, tiek pārvaldīta vai kuru kopīgi pārvalda Radisson Hospitality Inc. un/vai Radisson Hospitality SPRL/BVBA.

Datu pārzinis. Fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita organizācija, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

ES datu aizsardzības tiesību akti. Eiropas Parlamenta un Padomes regula 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (“VDAR”), kā arī jebkurš tiesību akts un/vai regula, ar ko īsteno vai kas ir izveidota saskaņā ar VDAR un e-privātuma tiesību aktiem, vai kas groza, aizstāj, atjauno vai konsolidē jebkuru no tiem, kā arī visi citi piemērojamie valstu tiesību akti, kas attiecas uz personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību.

Datu apstrādātājs. Fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita organizācija, kura datu pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Saņēmējs. Fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita organizācija, kurai tiek izpausti personas dati, — neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav.

Trešā persona. Fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai organizācija, kas nav datu subjekts, datu pārzinis, datu apstrādātājs un personas, kuras datu pārziņa vai datu apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

Uzraudzības iestāde. Neatkarīga publiska iestāde, ko dalībvalsts izveidojusi, ievērojot VDAR 51. pantu.

Personas dati. Jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Apstrāde. Jebkura ar personas datiem vai personas datu kopām veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, iztirzāšana, izmantošana, izpaušana pārsūtot, izplatot vai citādi darot datus pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Privātuma vairogs. ES–ASV un Šveices–ASV Privātuma vairoga tiesiskais regulējums, kuru izstrādājusi ASV Tirdzniecības ministrija, Eiropas Komisija un Šveices administrācija ar mērķi atbalstīt transatlantisko tirdzniecību, lai uzņēmumi abpus Atlantijas okeānam, pārsūtot personas datus no Eiropas Savienības un Šveices uz Amerikas Savienotajām Valstīm, varētu ievērot datu aizsardzības prasības.

Radisson Hotel Group. Radisson administratīvās struktūrvienības, tostarp, bet ne tikai Radisson Hospitality, Inc. un Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, kā arī viesnīcas, kuras pārvalda Radisson Hospitality zīmoli (tostarp, bet ne tikai Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection un Park Inn).

Līguma standartklauzulas. Eiropas Komisijas pieņemtas līguma standartklauzulu kopas, kas attiecas uz personas datu starptautisku pārsūtīšanu.

Personas datu aizsardzības pārkāpums. Drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.

Viesnīcas rezervācijas process

1. Viesnīcas rezervācijas process

Saistībā ar viesnīcas rezervācijas procesu (neatkarīgi no tā, vai process tiek nodrošināts tiešsaistē kādā no mūsu zīmolu tīmekļa vietnēm, izmantojot tiešsaistes rezervācijas kanālu, ceļojumu aģentūru, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu vai tieši viesnīcā) mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai (i) sniegtu jums iespēju rezervēt numuru savā izvēlētajā viesnīcā; (ii) pārliecinātos par viesnīcas pieejamību un administrēt rezervāciju; (iii) nosūtītu jums apstiprinājumu par rezervāciju un (iv) pirms jūsu ierašanās viesnīcā nosūtītu jums nekomerciālu e-pasta ziņojumu. Jebkurā laikā jūs varat atteikties no pirmsierašanās e-pasta ziņojumu saņemšanas, jums nosūtītajos e-pasta ziņojumos noklikšķinot uz abonementa anulēšanas saites.

Apstrādāto datu kategorijas

Adrese, ierašanās un aizbraukšanas datums, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, pilngadīgā(-o) pavadošā(-o) viesa(-u) vārds/uzvārds, maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš, Radisson Rewards biedra numurs, tālruņa numurs, uzruna

Datu avots

Atkarībā no izmantotā rezervēšanas kanāla:

 • Tieši no jūsu aizpildītās tiešsaistes rezervācijas veidlapas
 • No jūsu izmantotā tiešsaistes rezervēšanas kanāla
 • No jūsu ceļojumu aģentūras
 • No mūsu klientu apkalpošanas dienesta
 • No Radisson viesnīcas, kurā jūs tieši rezervējāt numuru

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai varētu noslēgt un izpildīt līgumu.

Datu saņēmēji

 • Jūsu izvēlētā Radisson viesnīca
 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji, kas ir iesaistīti (tiešsaistes) rezervācijas procesā
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • E-pasta saziņas pakalpojumu sniedzējs

2. Pārtraukts vai nepabeigts tiešsaistes rezervācijas process (pamests iepirkumu grozs)

Ja jūs rezervējat numuru tiešsaistē, bet kādu iemeslu dēļ nepabeidzat rezervācijas procesu, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai sniegtu jums iespēju viegli turpināt tiešsaistes rezervācijas procesu, nosūtot jums e-pasta ziņojumu ar saiti uz tiešsaistes rezervācijas veidlapu, kas ir daļēji aizpildīta, pamatojoties uz jūsu iepriekš veidlapā ievadītajiem datiem.

Apstrādāto datu kategorijas

Adrese, ierašanās un aizbraukšanas datums, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, pilngadīgā(-o) pavadošā(-o) viesa(-u) vārds/uzvārds, maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš, Radisson Rewards biedra numurs, tālruņa numurs, uzruna

Datu avots

Tieši no jūsu aizpildītās tiešsaistes rezervācijas veidlapas

Datu apstrādes pamatojums

Radisson Hotel Group leģitīmās intereses kā uzņēmumam ir atkārtoti aicināt klientu veikt rezervācijas procesu, kas ticis pārtraukts vai nav pabeigts. Šajā kontekstā Radisson Hotel Group uzņēmējdarbības intereses ir noteicošās.

Datu saņēmēji

 • E-pasta saziņas pakalpojumu sniedzējs
 • Mērķorientētu reklāmu nodrošinātājs

3. Viesu apmierinātības aptaujas

Jūsu uzturēšanās laikā vai pēc tam mēs varam jums pa e-pastu nosūtīt viesu apmierinātības aptauju, lai jūs varētu novērtēt mūsu viesnīcu darbu. Jebkurā laikā jūs varat atteikties no viesu apmierinātības aptauju saņemšanas, jums nosūtītajos e-pasta ziņojumos noklikšķinot uz abonementa anulēšanas saites.

Apstrādāto datu kategorijas

Dzīvesvietas valsts, ierašanās un aizbraukšanas datums, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, tautība, Radisson Rewards biedra numurs, detalizēta informācija par uzturēšanos viesnīcā

Datu avots

Atkarībā no izmantotā rezervēšanas kanāla:

 • Tieši no jūsu aizpildītās rezervācijas veidlapas
 • No jūsu izmantotā tiešsaistes rezervēšanas kanāla
 • No jūsu ceļojumu aģentūras
 • No mūsu klientu apkalpošanas dienesta
 • No Radisson viesnīcas, kurā jūs tieši rezervējāt numuru

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu mūsu starpā noslēgtā līguma atbilstošu izpildi un sekotu noteikumu ievērošanai.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • Viesu apmierinātības aptaujas nodrošinātājs

4. Apkalpošanas e-pasta ziņojumu analīze

Saistībā ar apkalpošanas e-pasta ziņojumiem, kas ietver viesu apmierinātības aptaujas un jebkurus nekomerciālus e-pasta ziņojumus, kas tiek sūtīti pirms jūsu ierašanās viesnīcā, mēs varam apstrādāt un vākt jūsu personas datus un jo īpaši informāciju par to, vai esat atvēris un izpildījis apkalpošanas e-pasta ziņojumu, lai veiktu analīzi un novērtētu klikšķināšanas biežumu, kā arī lai uzlabotu mūsu apkalpošanas e-pasta ziņojumu saturu. Jebkurā laikā jūs varat atteikties no apkalpošanas e-pasta ziņojumu saņemšanas, jums nosūtītajos apkalpošanas e-pasta ziņojumos noklikšķinot uz abonementa anulēšanas saites.

Tālāk sniegtajā informācijā ir izklāstīts, kādu veidu datus mēs apstrādājam šī nolūka dēļ, kur mēs iegūstam jūsu datus, kāds ir datu apstrādes pamatojums un ar ko mēs varam kopīgot jūsu datus.

Apstrādāto datu kategorijas

E-pasta adrese, e-pasta klikšķināšanas darbības, e-pasta atvēršanas darbības, vārds/uzvārds, Radisson Rewards biedra numurs

Datu avots

No mūsu e-pasta analīzes pakalpojumu nodrošinātāja

Datu apstrādes pamatojums

Radisson Hotel Group leģitīmās intereses kā uzņēmumam ir izprast mūsu viesu e-pasta ziņojumu klikšķināšanas paradumus, lai noteiktu vajadzīgos uzlabojumus. Šajā kontekstā Radisson Hotel Group uzņēmējdarbības intereses ir noteicošās.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • E-pasta analīzes pakalpojumu nodrošinātājs

Viesnīcas viesi

1. Reģistrēšanās viesnīcā un izrakstīšanās no tās

Kad jūs uzturaties jūsu izvēlētā viesnīcā, mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus, lai (i) reģistrētu jūsu ierašanos viesnīcā un izrakstīšanos no tās; (ii) piešķirtu jums jūsu numura atslēgu vai atļautu jums atslēgas vietā izmantot jūsu mobilo ierīci; (iii) iegūtu kredītkartes garantiju vai iemaksu nolūkā nodrošināt maksājumu par viesnīcas apmeklējumu; (iv) pārvaldītu (un arhivētu) jūsu viesnīcas reģistrācijas karti; (v) viesnīcas pārvaldības sistēmā izveidotu vai atjauninātu jūsu profilu; (vi) novērtētu jūsu atbilstību numura maiņai un, ja tas ir piemērojams, organizētu to; (vii) nodrošinātu maksājuma apstrādi saistībā ar jūsu uzturēšanos; (viii) noformētu, izdrukātu vai nosūtītu jums rēķinu par uzturēšanos un (ix) samaksātu komisijas maksu jūsu ceļojumu aģentūrai (ja piemērojams).

Ja esat rezervējis numuru kādā no mūsu viesnīcām, bet neierodaties viesnīcā norunātajā datumā – pirms tam neatceļot rezervāciju –, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai (i) atceltu jūsu numura rezervāciju un citas rezervācijas, ja tādas ir, un (ii) vadītu, apstrādātu un iekasētu nenokārtotus maksājumus, kuriem varētu būt pienācis izpildes termiņš.

Apstrādāto datu kategorijas

Adrese, rezervācijas (viesnīca, restorāns, pasākums, teātris u.c.), ierašanās un aizbraukšanas datums, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, pilngadīgā(-o) pavadošā(-o) viesa(-u) vārds/uzvārds, maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš, Radisson Rewards biedra numurs, tālruņa numurs, uzruna

Datu avots

Atkarībā no izmantotā rezervēšanas kanāla:

 • Tieši no jūsu aizpildītās rezervācijas veidlapas
 • No jūsu izmantotā tiešsaistes rezervēšanas kanāla
 • No jūsu ceļojumu aģentūras
 • No mūsu klientu apkalpošanas dienesta
 • No Radisson viesnīcas, kurā jūs tieši rezervējāt numuru
 • Tieši no jūsu viesnīcas reģistrācijas kartes

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu mūsu starpā noslēgto līgumu.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • Jūsu ceļojumu aģentūra, ja piemērojams

2. Kredītlimita atskaite

Lai nodrošinātu, ka visi viesi samaksā par uzturēšanos viesnīcā, katram viesim ierodoties tiek lūgts uzrādīt kredītkarti vai veikt priekšapmaksu. Lai nodrošinātu, ka uzturēšanās laikā jūs nepārsniegtu savu kredītlimitu, mēs vairākas reizes dienā sagatavojam kredītlimita atskaiti, lai pārbaudītu, vai nav pārsniegts jūsu kredītlimits. Kredītlimita atskaites var ietvert jūsu personas datus. Ņemiet vērā, ka konkrētos apstākļos jūsu kredītlimita atskaites var tikt izmantotas kādā no mūsu iekšējām finanšu revīzijām, tāpēc atskaitēm var piekļūt mūsu iekšējā audita nodaļa, lai nodrošinātu, ka mūsu viesnīcas ievēro Radisson Hotel Group iekšējās vadlīnijas un politikas.

Apstrādāto datu kategorijas

Ierašanās un izbraukšanas datums, vārds/uzvārds, maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš

Datu avots

Atkarībā no izmantotā rezervēšanas kanāla:

 • Tieši no jūsu aizpildītās rezervācijas veidlapas
 • No jūsu izmantotā tiešsaistes rezervēšanas kanāla
 • No jūsu ceļojumu aģentūras
 • No mūsu klientu apkalpošanas dienesta
 • No Radisson viesnīcas, kurā jūs tieši rezervējāt numuru
 • Tieši no jūsu viesnīcas reģistrācijas kartes

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu mūsu starpā noslēgtā līguma izpildi.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji

3. Uzturēšanās viesnīcā

Kad jūs uzturaties kādā no mūsu viesnīcām, mēs cenšamies, lai jūsu apmeklējums būtu pēc iespējas patīkamāks. Šī nolūka dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai jūsu uzturēšanās laikā varētu jums nodrošināt konkrētus pakalpojumus. Šie pakalpojumi ietver (i) numuru uzkopšanu un uzturēšanu; (ii) nozaudētu vai aizmirstu mantu atgriešanu īpašniekam un/vai (iii) jūsu vai jūsu pavadošo viesu vēlmju nodrošināšanu, piemēram, uztura vajadzības, papildu spilvenus, lai jūsu uzturēšanās laikā nodrošinātu jums labāku servisu.

Apstrādāto datu kategorijas

Adrese, patērētāja paradumi, ierašanās un izbraukšanas datums, uztura vajadzības, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, pilngadīgā(-o) pavadošā(-o) viesa(-u) vārds/uzvārds, citas vēlmes, tālruņa numurs

Datu avots

Atkarībā no izmantotā rezervēšanas kanāla:

 • Tieši no jūsu aizpildītās rezervācijas veidlapas
 • No jūsu izmantotā tiešsaistes rezervēšanas kanāla
 • No jūsu ceļojumu aģentūras
 • No mūsu klientu apkalpošanas dienesta
 • No Radisson viesnīcas, kurā jūs tieši rezervējāt numuru
 • Tieši no jums, kamēr uzturaties viesnīcā

Datu apstrādes pamatojums

Radisson Hotel Group leģitīmās intereses kā uzņēmumam ir organizēt ikdienas viesnīcas apkopi, personalizēt sniegtos pakalpojumus un/vai spēt identificēt nozaudētas vai aizmirstas mantas īpašnieku. Ņemot vērā šādiem nolūkiem apstrādāto un kopīgoto personas datu ierobežoto apjomu, Radisson Hotel Group uzņēmējdarbības intereses ir noteicošās.

Datu saņēmēji

 • Viesnīcas personāls, tostarp saimnieciskais dienests, tehniskais dienests, viesu uzņemšanas administratori un/vai cits saistītais viesnīcas personāls
 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji

4. Papildu pakalpojumi un iespējas viesnīcas viesiem

Daudzās mūsu viesnīcās var izmantot papildu pakalpojumus un iespējas, piemēram, brokastis, apkalpošanu numurā, minibāru, baseinu, restorānus un bārus, spa procedūras, veļas mazgāšanas pakalpojumus, autostāvvietu, taksometrus, bezmaksas Wi-Fi utt. Ja jūs izmantojat kādas mūsu viesnīcas papildu pakalpojumus un/vai iespējas, jūsu personas dati var tikt apstrādāti, lai (i) nodrošinātu šādu pakalpojumu un/vai iespēju rezervēšanu un izmantošanu; (ii) jūsu lietā reģistrētu iepriekš rezervētus papildu pakalpojumus un/vai iespējas; (iii) nodrošinātu klientiem, kas atgriežas, personalizētu ierašanos viesnīcā un numura ērtību un funkciju izvēli un (iv) pārvaldītu izdevumus, kas radušies šādu papildu pakalpojumu un/vai iespēju izmantošanas dēļ.

Apstrādāto datu kategorijas

Patērētāja paradumi, ierašanās un aizbraukšanas datums, uztura vajadzības. e-pasta adrese, vārds/uzvārds, pilngadīgā(-o) pavadošā(-o) viesa(-u) vārds/uzvārds, maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš, Radisson Rewards biedra numurs, uzruna

Datu avots

 • Tieši no jūsu aizpildītās tiešsaistes rezervācijas veidlapas
 • No jūsu izmantotā tiešsaistes rezervēšanas kanāla
 • No jūsu ceļojumu aģentūras
 • No mūsu klientu apkalpošanas dienesta
 • Tieši no jūsu viesnīcas reģistrācijas kartes
 • Tieši no jums, ja jūs viesu uzņemšanas administratoram vai apkalpojošajam personālam pieprasāt papildu pakalpojumus/iespējas

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai varētu noslēgt un/vai izpildīt līgumu.

Datu saņēmēji

 • Viesnīcas personāls, tostarp viesu uzņemšanas administratori, apkalpojošais personāls un/vai cits saistītais viesnīcas personāls
 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji

Lojalitātes programmas

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards ir starptautiska Radisson Hotel Group viesnīcu atlīdzības programma, kas ir pieejama viesiem, kuri uzturas mūsu viesnīcās, kā arī profesionālajiem partneriem neatkarīgi no tā, vai viņi uzturas viesnīcā kā viesi vai veic rezervācijas citu vārdā. The Radisson Rewards programmu pārvalda Radisson Hospitality, Inc. Kamēr uzturaties viesnīcā, Radisson Rewards programma sniedz jums vairākas priekšrocības, kā arī ļauj krāt Radisson Rewards punktus uzturēšanās laikā un tad, kad iepērkaties pie mūsu sadarbības partneriem. Šādā kontekstā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai i) izveidotu jūsu Radisson Rewards tiešsaistes profilu, tostarp nosūtītu jums aktivizācijas saiti pa e-pastu; ii) sniegtu jums informāciju par uzkrātajiem Radisson Rewards punktiem; iii) reģistrētu jūsu rezervācijas un piešķirtu punktus jūsu biedra kartei; iv) informētu jūs par balvām, ja esat sasniedzis noteiktu punktu līmeni, un v) informētu jūs par izmaiņām Radisson Rewards programmā.

Apstrādāto datu kategorijas

Vārds/uzvārds, detalizēta informācija par uzturēšanos viesnīcā, Radisson Rewards biedra numurs, detalizēta informācija par rezervāciju, e-pasta adrese, uzruna, adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas valsts, vēlamā valoda

Datu avots

Tieši no jums, ja reģistrējaties Radisson Rewards programmai vai iegūstat vai apmaināt Radisson Rewards punktus pret balvām

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu jūsu pieprasījumu un izpildītu mūsu starpā noslēgto līgumu.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • Saistītā sadarbības partnera uzņēmums

2. Citas lojalitātes programmas

Papildus Radisson Rewards programmai mēs piedāvājam viesiem arī iespēju nopelnīt papildu kilometrus vai punktus tādās mūsu sadarbības partneru lojalitātes programmās kā pastāvīgo klientu, automašīnu nomas un dzelzceļa programmās. Šādā kontekstā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai (i) saistībā ar jūsu uzturēšanos mūsu viesnīcā piešķirtu jums papildu kilometrus vai punktus kāda mūsu sadarbības partnera lojalitātes programmas biedra kontā un (ii) izvērtētu un izpildītu jūsu pieprasījumu apmainīt mūsu sadarbības partneru lojalitātes programmu piešķirtos papildu kilometrus vai punktus pret balvām.

Apstrādāto datu kategorijas

Vārds/uzvārds, detalizēta informācija par uzturēšanos viesnīcā, atbilstošā sadarbības partnera uzņēmuma lojalitātes programmas biedra numurs

Datu avots

Tieši no jums, ja jūs iegūstat papildu kilometrus vai punktus un apmaināt tos pret balvām

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu jūsu pieprasījumu un izpildītu mūsu starpā noslēgto līgumu, kā arī lai izpildītu līgumu, kas ir noslēgts starp jums un mūsu sadarbības partneri(-iem).

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • Atbilstošais sadarbības partnera uzņēmums

3. Punktu apmaiņa pret balvām

Mēs piedāvājam jums iespēju apmainīt uzkrātos lojalitātes punktus pret tādām balvām kā dāvanu kartes, partneru piedāvājumi vai iespēja ziedot labdarībai. Ja jūs apmaināt punktus pret balvām, mēs apstrādājam jūsu un (ja piemērojams) dāvanu kartes saņēmēja personas datus, lai pārvaldītu un sekmīgi izpildītu jūsu punktu apmaiņu pret balvām. Ja jūs iegādājaties dāvanu karti citai personai, mēs apstrādājam papildu personas datus, lai varētu nosūtīt dāvanu karti tās saņēmējam pa e-pastu vai pastu.

Apstrādāto datu kategorijas

Vārds/uzvārds, maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš, jūsu adrese, tālruņa numurs, žurnāla ieraksti par savienojumu, e-pasta adrese un IP adrese

Ja jūs iegādājaties dāvanu karti citai personai, atkarībā no piegādes veida mēs apstrādājam arī saņēmēja adresi, e-pasta adresi, vārdu/uzvārdu un tālruņa numuru

Datu avots

Tieši no jums, ja viesnīcā vai tiešsaistē apmaināt punktus pret balvām

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu mūsu starpā noslēgtā līguma izpildi.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • Dāvanu kartes platformas nodrošinātājs
 • Maksājumu pakalpojuma nodrošinātājs
 • IT pakalpojumu sniedzēji, kas ir iesaistīti (tiešsaistes) rezervācijas procesā

Dāvanu kartes

Mēs piedāvājam iespēju iegādāties fiziskas vai elektroniskas dāvanu kartes, kuras var izmantot, lai mūsu viesnīcās norēķinātos par numuru, restorāniem un spa procedūrām.

1. Dāvanu kartes iegāde

Ja kādā no mūsu viesnīcām vai tiešsaistē jūs iegādājaties dāvanu karti, mēs apstrādājam jūsu un (ja piemērojams) dāvanu kartes saņēmēja personas datus, lai pārvaldītu un sekmīgi pabeigtu jūsu dāvanu kartes iegādi. Ja jūs iegādājaties dāvanu karti citai personai, mēs apstrādājam papildu personas datus, lai varētu nosūtīt dāvanu karti tās saņēmējam pa e-pastu vai pastu.

Apstrādāto datu kategorijas

Vārds/uzvārds, maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš

Ja dāvanu karte tiek iegādāta tiešsaistē, papildus iepriekš minētajam mēs apstrādājam arī jūsu adresi, žurnāla ierakstus par savienojumu, e-pasta adresi un IP adresi

Ja jūs iegādājaties dāvanu karti citai personai, atkarībā no piegādes veida mēs apstrādājam arī saņēmēja adresi, e-pasta adresi, vārdu/uzvārdu un tālruņa numuru

Datu avots

Tieši no jums, ja viesnīcā vai tiešsaistē iegādājaties dāvanu karti

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai varētu noslēgt un izpildīt līgumu.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • Dāvanu kartes platformas nodrošinātājs
 • Dāvanu kartes ražotājs
 • Maksājumu pakalpojuma nodrošinātājs

2. Dāvanu kartes reģistrēšana

Ja esat kādas mūsu dāvanu kartes saņēmējs, varat izvēlēties reģistrēt savu dāvanu karti tiešsaistē, lai kartes nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā varētu aizsargāt atlikušo kartes vērtību. Ja izlemsit reģistrēt savu dāvanu karti, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, lai varētu apstrādāt šāda veida reģistrāciju.

Apstrādāto datu kategorijas

Adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, tālruņa numurs, uzruna

Datu avots

Tieši no jums, ja tiešsaistē reģistrējat dāvanu karti

Datu apstrādes pamatojums

Dāvanu kartes reģistrācijas laikā iegūta speciāla piekrišana

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • Dāvanu kartes platformas nodrošinātājs

Mūsu informatīvo izdevumu abonēšana

1. Informatīvie izdevumi un mārketinga materiāli

Ja esat tieši piekritis saņemt mūsu informatīvos izdevumus vai mārketinga materiālus, tostarp saistībā ar Radisson Rewards, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar jums un sniegt jums informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem, un šī nolūka dēļ apstrādāt jūsu personas datus.

Ja jūs vairs nevēlaties saņemt mūsu informatīvos izdevumus vai mārketinga materiālus, lūdzu, dariet mums to zināmu, rakstot uz e-pasta adresi privacyquestion@radissonhotels.com. Jūs varat arī atteikties no mūsu mārketinga e-pasta ziņojumu saņemšanas, jums nosūtītajos e-pasta ziņojumos noklikšķinot uz abonementa anulēšanas saites. Attiecībā uz Radisson Rewards jūs varat anulēt abonementu, atjauninot savu profilu.

Apstrādāto datu kategorijas

Adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, dzimums, aizraušanās un intereses, tālruņa numurs, vēsturiskie dati par uzturēšanos viesnīcā, dzīvesvietas valsts

Datu avots

Tieši no jums, ja abonējat mūsu informatīvo izdevumu, vai vēlāk, kad atjaunināt savu konta informāciju

Datu apstrādes pamatojums

Mūsu informatīvā izdevuma abonēšanas laikā iegūta speciāla piekrišana

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • E-pasta saziņas pakalpojumu sniedzējs

2. Informatīvo izdevumu un mārketinga materiālu analīze

Attiecībā uz mūsu informatīvajiem izdevumiem un mārketinga materiāliem mēs varam arī apstrādāt un vākt jūsu personas datus (it īpaši tad, ja esat atvēris kādu mūsu materiālu un darbojies ar to) nolūkā veikt analīzi, lai novērtētu vidējo klikšķu skaitu un uzlabotu mūsu informatīvo izdevumu un mārketinga materiālu saturu.

Apstrādāto datu kategorijas

E-pasta adrese, e-pasta klikšķināšanas darbības, e-pasta atvēršanas darbības, vārds/uzvārds, Radisson Rewards biedra numurs

Datu avots

No mūsu e-pasta analīzes pakalpojumu nodrošinātāja

Datu apstrādes pamatojums

Radisson Hotel Group leģitīmās intereses kā uzņēmumam ir novērtēt mūsu e-pasta ziņojumu vidējo klikšķu skaitu, lai noteiktu vajadzīgos uzlabojumus. Šajā kontekstā Radisson Hotel Group uzņēmējdarbības intereses ir noteicošās.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • E-pasta analīzes pakalpojumu nodrošinātājs

Mobilās lietotnes

Lai varētu palīdzēt mūsu viesiem rezervēt, ieplānot un izbaudīt uzturēšanos viesnīcā, mēs piedāvājam mobilās lietotnes, kas ir paredzētas dažādiem mūsu viesnīcu zīmoliem, tostarp, bet ne tikai Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards un Park Inn. Šīs mobilās lietotnes var lejupielādēt tiešsaistes lietotņu veikalos, tostarp Apple App Store un Google Play veikalā.

Atkarībā no tā, kā jūs izmantojat mobilās lietotnes, jūsu personas dati var tikt apstrādāti, lai (i) sniegtu jums iespēju rezervēt numuru jūsu izvēlētajā viesnīcā (sk. arī sadaļu Viesnīcas rezervācijas process); (ii) apstrādātu jūsu tiešsaistes reģistrēšanos; (iii) izpildītu jūsu pasūtījumu par apkalpošanu numurā; (iv) pēc jūsu pieprasījuma rezervētu galdiņu vietējā restorānā; (v) pēc jūsu pieprasījuma nodrošinātu jums īpašus pakalpojumus, piemēram, modināšanas zvanus, vēlu izrakstīšanos vai atteikšanos no pakalpojuma; (vi) sniegtu jums iespēju mūsu viesnīcās rezervēt sanāksmes un pasākumus; (vii) apstrādātu jūsu tiešsaistē veiktu izrakstīšanos un atsauksmes par viesnīcu; (viii) atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, kas veikti, izmantojot mobilo lietotni, tostarp tērzētavā, un (ix) skatītu informāciju par jūsu sakrātajiem lojalitātes punktiem.

Lai nepieļautu, ka mēs saņemam vai izmantojam informāciju par jūsu atrašanās vietu reāllaikā, nepiekrītiet atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem. Ja esat piekritis atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem, taču vairs nevēlaties tos lietot, varat atcelt piekrišanu šiem pakalpojumiem ierīces iestatījumos vai izdzēšot lietotni. Līdzīgi, ja vairs nevēlaties saņemt kādas mūsu lietotnes informatīvos paziņojumus, savas ierīces operētājsistēmas iestatījumos varat atcelt atļauju saņemt informatīvos paziņojumus no šīs mobilās lietotnes vai lietotnēm.

Tālāk sniegtajā informācijā ir izklāstīts, kādu veidu datus mēs apstrādājam saistībā ar mūsu mobilajām lietotnēm, kurās mēs iegūstam jūsu datus, kāds ir datu apstrādes pamatojums un ar ko mēs varam kopīgot jūsu datus. Lai iegūtu papildinformāciju par Radisson Rewards mobilo lietotni, skatiet sadaļu Radisson Rewards.

Apstrādāto datu kategorijas

E-pasta adrese, vārds/uzvārds, atrašanās vietas dati, detalizēta informācija par uzturēšanos viesnīcā, tālruņa numurs

Datu avots

Tieši no jums, ja lejupielādējat mūsu lietotni(-es) vai darbojaties ar mūsu lietotni(-ēm)

Datu apstrādes pamatojums

Speciāla piekrišana, kas iegūta lietotnes instalēšanas laikā vai izmantojot lietotni

Datu saņēmēji

 • Jūsu izvēlētā Radisson viesnīca
 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • Mobilo lietotņu nodrošinātājs
 • Mākoņpakalpojumu un mitināšanas pakalpojumu nodrošinātāji

iBeacon iBeacon ir elektroniska ierīce, kas pārraida signālus, kurus var uztvert kāda no mūsu lietotnēm, kas ir instalēta jūsu mobilajā ierīcē. Ja esat savā ierīcē brīvprātīgi instalējis kādu mūsu lietotni un esat piekritis, ka lietotne izseko jūsu atrašanās vietu, mūsu viesnīcās instalētās iBeacon ierīces var sūtīt signālu uz lietotni par jūsu ierīces precīzu atrašanās vietu reāllaikā. Lietotne var izmantot šo informāciju, lai nosūtītu jums īpašus piedāvājumus un akcijas tādā laikā un vietā, kad šāda informācija ir būtiska. Piemēram, ja vēlu pēcpusdienā atrodaties kādā no mūsu viesnīcām, jūsu mobilā ierīce var saņemt signālu no iBeacon, liekot lietotnei nosūtīt jums paziņojumu par īpašajiem dzērienu vai maltīšu piedāvājumiem. Jūsu ērtību labad jūsu ierīce var saņemt iBeacon signālu un lietotne var nosūtīt jums paziņojumu par īpašo piedāvājumu arī tad, ja tobrīd neizmantojat lietotni. Lai nodrošinātu labāku mūsu mobilo lietotņu un pakalpojumu darbību, mēs varam arī vākt informāciju saistībā ar iBeacon signāliem, piemēram, par signāla stiprumu starp iBeacon un jūsu ierīci, informāciju par to, cik ilgi jūsu ierīce atradās iBeacon tuvumā, vai informāciju par iBeacon akumulatora līmeni. Lai nepieļautu, ka mēs saņemam vai izmantojam informāciju par jūsu atrašanās vietu reāllaikā, nepiekrītiet atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem. Ja esat piekritis atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem, taču vairs nevēlaties tos lietot, varat atcelt piekrišanu šiem pakalpojumiem ierīces iestatījumos vai izdzēšot lietotni.

Tīmekļa vietņu veidlapas

Ja jums ir jautājumi vai atsauksmes, tostarp saistībā ar VDAR noteiktajām tiesībām, varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu tīmekļa vietnēs esošās veidlapas. Šādā kontekstā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai apstrādātu un atbildētu uz jūsu vaicājumu, pieprasījumu vai atsauksmi. Mūsu tīmekļa vietnēs ir pieejamas arī citas veidlapas, kas var jums palīdzēt pieprasīt kādu konkrētu pakalpojumu, piemēram, veidlapa par garantētām labākajām cenām tiešsaistē.

Tālāk sniegtajā informācijā ir izklāstīts, kādu veidu datus mēs apstrādājam šī nolūka dēļ, kur mēs iegūstam jūsu datus, kāds ir datu apstrādes pamatojums un ar ko mēs varam kopīgot jūsu datus.

Apstrādāto datu kategorijas

Adrese, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, Radisson Rewards biedra numurs, detalizēta informācija par uzturēšanos viesnīcā, tālruņa numurs, kā arī citi dati, kurus izvēlaties mums sniegt, izmantojot atvērto komentāru lodziņus.

Datu avots

Tieši no jūsu aizpildītās veidlapas

Datu apstrādes pamatojums

Speciāla piekrišana, kas iegūta, izmantojot kontaktpersonas veidlapu

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji

Sanāksmes un pasākumi

1. Sanāksmju un pasākumu organizēšana un atsauksmes

Ja vēlaties kādā no mūsu viesnīcām organizēt sanāksmi vai pasākumu vai ja vēlaties uzzināt par iespējām rīkot šāda veida pasākumus, varat sazināties ar mums, mūsu tīmekļa vietnē(-ēs) aizpildot piedāvājuma pieprasījuma veidlapu vai speciālu kontaktpersonas veidlapu, sazinoties ar tiešsaistes sanāksmju un pasākumu tērzēšanas botu, tieši sazinoties ar jūsu izvēlēto viesnīcu vai kā citādi sazinoties ar mums. Savāktie personas dati tiks apstrādāti nolūkā izpildīt jūsu pieprasījumu organizēt sanāksmi vai pasākumu.

Pēc sanāksmes vai pasākuma mēs arī varam jums sūtīt sanāksmes vai pasākuma apmierinātības aptaujas, lai jūs varētu novērtēt mūsu viesnīcas darbību, kalpojot par pasākuma norises vietu.

Apstrādāto datu kategorijas

Adrese, sanāksmes vai pasākuma datums, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, profesija un darba vieta, Radisson Rewards biedra numurs, tālruņa numurs

Datu avots

Tieši no

 • jūsu aizpildītās piedāvājuma pieprasījuma veidlapas
 • jūsu aizpildītās tiešsaistes kontaktpersonas veidlapas
 • jūsu sarunas ar sanāksmju un pasākumu tērzēšanas botu
 • jūsu pieprasījuma, kas veikts, izmantojot citu saziņas veidu

Datu apstrādes pamatojums

Atkarībā no tā, vai sazinājāties ar mums savā vai uzņēmuma vārdā:

 • Datu apstrāde ir vajadzīga, lai varētu noslēgt un izpildīt līgumu.
 • Radisson Hotel Group leģitīmās intereses kā uzņēmumam ir nodrošināt, ka uzņēmumā, kas organizē sanāksmi vai pasākumu, ir nozīmēta kontaktpersona, kas sniedz atsauksmes par konkrēto sanāksmi vai pasākumu. Šajā kontekstā Radisson Hotel Group uzņēmējdarbības intereses ir noteicošās.

Datu saņēmēji

 • Jūsu izvēlētā viesnīca
 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • Tiešsaistes tērzēšanas bota pakalpojumu nodrošinātājs
 • Sanāksmes apmierinātības aptaujas nodrošinātājs

2. Sanāksmju un pasākumu mārketinga materiāli

Ja esat piekritis komerciālai saziņai saistībā ar sanāksmes vai pasākuma organizēšanu, mēs arī apstrādāsim jūsu datus, lai sazinātos ar jums un sniegtu jums informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem.

Apstrādāto datu kategorijas

Adrese, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, profesija un darbavieta, tālruņa numurs

Datu avots

Tieši no

 • jūsu aizpildītās piedāvājuma pieprasījuma veidlapas
 • jūsu aizpildītās tiešsaistes kontaktpersonas veidlapas
 • jūsu sarunas ar sanāksmju un pasākumu tērzēšanas botu
 • jūsu pieprasījuma, kas veikts, izmantojot citu saziņas veidu

Datu apstrādes pamatojums

Speciāla piekrišana, kas iegūta, izmantojot

 • tiešsaistes piedāvājuma pieprasījuma veidlapu
 • kontaktpersonas veidlapu
 • sanāksmju un pasākumu tērzēšanas botu

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • Tiešsaistes tērzēšanas bota pakalpojumu nodrošinātājs
 • E-pasta saziņas pakalpojumu sniedzējs

3. Sanāksmju un pasākumu mārketinga materiālu analīze

Attiecībā uz mūsu mārketinga materiāliem saistībā ar sanāksmēm un pasākumiem mēs varam arī apstrādāt un vākt jūsu personas datus (it īpaši tad, ja esat atvēris kādu mūsu materiālu un darbojies ar to) nolūkā veikt analīzi, lai novērtētu vidējo klikšķu skaitu un uzlabotu mūsu mārketinga materiālu saturu.

Apstrādāto datu kategorijas

E-pasta adrese, e-pasta klikšķināšanas darbības, e-pasta atvēršanas darbības, vārds/uzvārds, profesija un darba vieta, Radisson Rewards biedra numurs

Datu avots

No mūsu e-pasta analīzes pakalpojumu nodrošinātāja

Datu apstrādes pamatojums

Radisson Hotel Group leģitīmās intereses kā uzņēmumam ir novērtēt mūsu e-pasta ziņojumu vidējo klikšķu skaitu, lai noteiktu vajadzīgos uzlabojumus. Šajā kontekstā Radisson Hotel Group uzņēmējdarbības intereses ir noteicošās.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • E-pasta analīzes pakalpojumu nodrošinātājs

Analīze

Mēs varam izmantot jebkurus jūsu iesniegtos datus, lai analīzes veikšanas nolūkā optimizētu jūsu pieredzi, uzlabotu mūsu mārketinga, uzņēmējdarbības un darbu efektivitāti, izveidotu mūsu klientu segmentus, pamatojoties uz viņu personas datiem, un pielāgotu mūsu piedāvājumus un akcijas jūsu interesēm un patērētāja paradumiem. Šādas analīzes kontekstā mēs analizējam un varam kombinēt dažādus datus par mūsu viesiem, tostarp (i) atbildes uz viesu apmierinātības aptaujām; (ii) datus par mūsu viesu saziņu ar mums; (iii) vidējo klikšķu skaitu attiecībā uz mūsu mārketinga materiāliem; (iv) mūsu viesu uzvedību mūsu tīmekļa vietnēs; (v) rezervācijas un (vi) jebkuru informāciju, ko mēs saņemam, izmantojot Radisson Rewards programmu. Skatiet arī sadaļas Sanāksmju un pasākumu mārketinga materiālu analīze un Informatīvo izdevumu un mārketinga materiālu analīze.

Apstrādāto datu kategorijas

Detalizēta informācija par uzturēšanos viesnīcā, adrese, rezervācijas (viesnīca, restorāns, pasākums, teātris u.c.), ierašanās un aizbraukšanas datums, uzruna, vārds/uzvārds, pilngadīgā(-o) pavadošā(-o) viesa(-u) vārds/uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš, Radisson Rewards biedra numurs, balvu izmantošanas vēsture

Datu avots

 • Tieši no jums, ja reģistrējaties Radisson Rewards programmai vai iegūstat vai apmaināt Radisson Rewards punktus pret balvām
 • Tieši no jūsu aizpildītās tiešsaistes rezervācijas veidlapas
 • No jūsu izmantotā tiešsaistes rezervēšanas kanāla
 • No jūsu ceļojumu aģentūras
 • No mūsu klientu apkalpošanas dienesta
 • No mūsu e-pasta analīzes nodrošinātāja
 • Tieši no jums, ja jūs viesu uzņemšanas administratoram vai apkalpojošajam personālam pieprasāt papildu pakalpojumus/iespējas

Datu apstrādes pamatojums

Radisson Hotel Group leģitīmās intereses kā uzņēmumam ir izprast savu viesu vēlmes un patērētāju paradumus. Šajā kontekstā Radisson Hotel Group uzņēmējdarbības intereses ir noteicošās.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzēji
 • Analīzes pakalpojumu nodrošinātājs

Sociālo tīklu un tiešsaistes atsauksmes

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kas ir iegūti, izmantojot sociālo tīklu platformas (tostarp Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo un Twitter) vai tiešsaistes atsauksmes (tostarp vietnē TripAdvisor), saistībā ar mūsu Radisson Hospitality zīmoliem, lai (i) atbildētu uz jūsu jautājumiem vai sūdzībām; (ii) pārraudzītu mūsu tiešsaistes reputāciju; (iii) uzlabotu mūsu pakalpojumus un noteiktu iespējas, kurām pievērst uzmanību.

Dažas no mūsu sociālo tīklu lapām ļauj lietotājiem iesniegt savu saturu. Ņemiet vērā, ka mūsu sociālo tīklu lapās iesniegto saturu var skatīt publiski, tāpēc rīkojieties piesardzīgi, izlemjot šādās platformās sniegt konkrētu personas informāciju (piem., finanšu informāciju vai adresi). Mēs neesam atbildīgi par citu personu darbībām, ja jūs kādā no mūsu sociālo tīklu platformām (piem., Facebook vai Instagram) publicējat personas informāciju. Izlasiet arī jūsu izmantotās sociālo tīklu platformas privātuma un sīkfailu politiku.

Apstrādāto datu kategorijas

Jebkuri personas dati, kurus jūs izvēlaties ar mums kopīgot vai kuri ir publicēti sociālajos tīklos vai citās tiešsaistes atsauksmēs par mums

Datu avots

 • Tieši no jums, izmantojot publiski pieejamas sociālo tīklu lapas, tiešsaistes rezervēšanas kanālus vai citas (atsauksmju sniegšanas) tīmekļa vietnes
 • No mūsu tiešsaistes reputācijas pārraudzības pakalpojuma nodrošinātāja

Datu apstrādes pamatojums

Radisson Hotel Group leģitīmās intereses kā uzņēmumam ir izprast savu viesu vēlmes un patērētāju paradumus. Šajā kontekstā Radisson Hotel Group uzņēmējdarbības intereses ir noteicošās.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • Tiešsaistes reputācijas pārraudzības pakalpojumu nodrošinātājs

Konkursi sociālajos tīklos

Laiku pa laikam mēs varam rīkot konkursu kādā no mūsu sociālo tīklu lapām. Ja jūs izlemjat piedalīties šādā konkursā, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, lai varētu organizēt un pārvaldīt sociālo tīklu konkursu un izvēlēties uzvarētājus.

Apstrādāto datu kategorijas

Tas ir atkarīgs no attiecīgajam konkursam paredzētajiem datu ievades laukiem, taču gandrīz vienmēr tiek iekļautas šādas datu kategorijas:

Adrese, e-pasta adrese, vārds/uzvārds, tālruņa numurs

Datu avots

Tieši no jums, izmantojot sociālo tīklu lapas

Datu apstrādes pamatojums

Datu apstrāde ir vajadzīga, lai varētu noslēgt un izpildīt līgumu, ja jūs piekrītat konkursa noteikumiem un nosacījumiem.

Datu saņēmēji

 • Citas iesaistītās Radisson Hotel Group struktūrvienības
 • IT pakalpojumu sniedzējs

Jūsu tiesības saskaņā ar ES datu aizsardzības tiesību aktiem–

Ja atrodaties Eiropas Savienībā, ES datu aizsardzības tiesību akti garantē tālāk izklāstītās konkrētās tiesības, ko jūs principā varat īstenot bez maksas, ja vien tiesību aktos nav noteikti izņēmumi. Šīs tiesības var būt ierobežotas, piemēram, ja jūsu pieprasījuma izpildes dēļ tiktu atklāti kādas citas personas dati vai ja jūs pieprasāt dzēst informāciju, kas mums ir jāglabā saskaņā ar tiesību aktiem vai pamatojoties uz pārliecinošām leģitīmām interesēm. Lai īstenotu savas tiesības, varat iesniegt pieprasījumu, rakstot uz e-pasta adresi privacyquestion@radissonhotels.com.

Ja jums ir kāda neatrisināta problēma, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas atrodas jūsu dzīvesvietā, vai vietā, kur, jūsuprāt, ir noticis datu aizsardzības pārkāpums. Mēs aicinām jūs sazināties ar mums vispirms, taču, ciktāl šīs tiesības attiecas uz jums, jūs varat tieši iesniegt sūdzību tieši atbilstošajai uzraudzības iestādei.

1. Tiesības atsaukt piekrišanu

Gadījumos, kad mums ir nepieciešama jūsu piekrišana, jebkurā laikā pēc savas iniciatīvas varat atsaukt šo piekrišanu, piesakoties savā kontā (ja jums tāds ir), kas atrodas mūsu tīmekļa vietnē, vai rakstot uz e-pasta adresi privacyquestion@radissonhotels.com. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas datu vākšanas un apstrādes likumīgumu, kas veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim. Ņemiet vērā, ka mums var būt cits juridiskais pamatojums attiecībā uz jūsu datu apstrādi citos nolūkos, piemēram, nolūkos, kas izklāstīti šajā privātuma politikā.

2. Tiesības piekļūt saviem datiem un tos labot

Jums ir tiesības piekļūt, pārskatīt un labot savus personas datus. Jums var būt tiesības pieprasīt mums jūsu datu kopiju, lai tos pārskatītu vai labotu, ja vēlaties labot tādu informāciju kā vārds/uzvārds, e-pasta adrese, paroles un/vai citi dati, varat to viegli izdarīt, piesakoties savā kontā (ja jums tāds ir), kas atrodas mūsu tīmekļa vietnē, vai sazinoties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacyquestion@radissonhotels.com. Varat arī pieprasīt apstrādāto personas datu kopiju, kā izklāstīts šajā privātuma politikā.

3. Tiesības dzēst datus

Saskaņā ar ES datu aizsardzības tiesību aktiem jums ir tiesības dzēst savus personas datus, kurus mēs par jums apstrādājam, kā izklāstīts šajā privātuma politikā, ja dati vairs nav nepieciešami to sākotnējās vākšanas vai apstrādes nolūkiem vai ja esat atsaucis savu piekrišanu vai iebildis pret datu apstrādi, kā izklāstīts šajā privātuma politikā, un uz datu apstrādi neattiecas citi juridiskie pamatojumi. Ja vēlaties, lai tiktu dzēsti jūsu personas dati, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu, rakstot uz e-pasta adresi privacyquestion@radissonhotels.com.

4. Tiesības ierobežot datu apstrādi

Noteiktos ES datu aizsardzības tiesību aktos paredzētajos apstākļos jūs varat lūgt mums ierobežot savu personas datu apstrādi. Piemēram, ja apšaubāt savu personas datu pareizumu. Šādā gadījumā mēs ierobežosim datu apstrādi, līdz būsim pārbaudījuši jūsu datu pareizumu.

5. Tiesības iebilst pret datu apstrādi

Noteiktos ES datu aizsardzības tiesību aktos paredzētajos apstākļos jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi, tostarp vietu, kur jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem.

6. Tiesības uz datu pārnesamību

Ja esat tieši iesniedzis mums savus personas datus un apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem un pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai mūsu starpā noslēgto līgumu, jums ir tiesības saņemt par jums apstrādātos personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī minētos datus nosūtīt citam pakalpojumu sniedzējam.

Jūsu tiesības, ja neesat ES iedzīvotājs–

Atkarībā no jūsu atrašanās vietas jums būs citas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, un mēs ievērosim atbilstošās piemērojamo tiesību aktu prasības un šo privātuma politiku.

Kalifornijas štata tiesības uz datu aizsardzību

Ja atrodaties Kalifornijas štatā, jums ir tiesības vienreiz gadā mums pajautāt, vai esam kopīgojuši jūsu personas datus ar trešajām personām tiešā mārketinga nolūkos. Lai iesniegtu pieprasījumu, rakstiet mums uz e-pasta adresi privacyquestion@radissonhotels.com vai rakstiet mums uz tālāk norādīto adresi. Vēstulē norādiet, ka dzīvojat Kalifornijas štatā, pieprasījumā atsaucoties uz likumu “Shine the Light”.

Krievijas pilsoņi

Saskaņā ar Krievijas Federālo likumu Nr. 152-FZ “Par personas datiem” mēs vācam, reģistrējam, sistematizējam, apkopojam, glabājam, atjauninām (atjaunojam un grozām) un izgūstam Krievijas pilsoņu personas datus, izmantojot Krievijas Federācijas teritorijā esošās datu bāzes. Ja jūs norādīsit, ka esat Krievijas Federācijas pilsonis, mēs apstrādāsim jūsu datus saskaņā ar šo prasību, un jūsu profils tiks uzturēts Krievijas Federācijas datu bāzēs. Ja nenorādāt, ka esat Krievijas Federācijas pilsonis, mēs nevaram apstrādāt jūsu personas datu saskaņā ar šo prasību un mēs neesam par to atbildīgi. Tikai jūs esat atbildīgs par savas pilsonības valsts norādīšanu. Informācija, kas satur Krievijas pilsoņu personas datus, var tikt nosūtīta no Krievijas Federācijas uz valstīm, kuras garantē pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni, tostarp Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, kuras Krievijas Federācija likumīgi atzīst par spējīgām nodrošināt pietiekamu datu aizsardzību, kā arī uz citām valstīm, kuras var nenodrošināt pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni. Ja jūs iesniedzat informāciju mūsu vietnēs un lietotnēs, iesniedzat mums veidlapas, reģistrējaties mūsu vietnēs, programmās un lietotnēs vai veicat rezervācijas, jūs piekrītat, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Drošības pasākumi

Lai nodrošinātu pietiekamu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, tiek ieviesti piemēroti tehniski un organizatoriski pasākumi, piemēram, datu šifrēšanas metodes, fiziskās un IT sistēmas piekļuves vadīklas, pienākums ievērot konfidencialitāti u. c.

Ja personas datu aizsardzības pārkāpuma dēļ tiek apdraudēta personas datu drošība, mēs ziņosim par pārkāpumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Kādi noteikumi attiecas uz bērniem?

Mēs apzināti nevācam un nepieprasām personas datus no personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, kā arī neļaujam šādām personām rezervēt numuru mūsu viesnīcās.

Ja mēs uzzināsim, ka, nepārliecinājušies par vecāku piekrišanu, mēs esam ievākuši personas datus no bērna, kas ir jaunāks par 18 gadiem, mēs nekavējoties darīsim visu nepieciešamo, lai izņemtu šādu informāciju. Ja uzskatāt, ka mums ir vai varētu būt informācija par bērnu, kas ir jaunāks par 18 gadiem, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacyquestion@radissonhotels.com.

Kā jūsu personas dati tiek kopīgoti ar trešajām personām?

Mēs kopīgojam vai izpaužam informāciju (tostarp trešajām personām), kā izklāstīts šajā politikā.

Jūsu personas dati tiek kopīgoti arī ar valsts iestādēm un/vai tiesībaizsardzības amatpersonām, ja tas ir nepieciešams iepriekšminēto iemeslu dēļ, ja to pieprasa tiesību akti vai arī tas ir vajadzīgs, lai aizsargātu datu pārziņa(-u) leģitīmās intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Turklāt mēs varam arī kopīgot jūsu personas datus un citu informāciju ar mūsu uzņēmuma vai tā daļas pārņēmēju, ja mūsu leģitīmās intereses ir veicināt uzņēmuma pārdošanu, un šādā gadījumā mūsu uzņēmējdarbības intereses ir noteicošās. Piemēram, ja daļa mūsu uzņēmuma vai aktīvu tiek pārdota, mēs varam izpaust informāciju par lietotājiem kā daļu no darījuma saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Starptautiska datu pārsūtīšana

Ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), dati, kurus mēs par jums vācam (kā izklāstīts šajā privātuma politikā), var tikt pārsūtīti un glabāti ārpus EEZ, tostarp, lai datus varētu apstrādāt atlasīti datu apstrādātāji, kas varētu sekmēt Radisson Hotel Group uzņēmējdarbību. Valstīm, kas neatrodas EEZ, var nebūt tādi tiesību akti, kuri nodrošina tāda paša līmeņa personas datu aizsardzību kā EEZ valstīs. Šādā gadījumā mēs veicam atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāda datu pārsūtīšana atbilst ES datu aizsardzības tiesību aktiem, vai nu īstenojot Eiropas Komisijas apstiprinātas līguma standartklauzulas kā pietiekamas aizsardzības garantiju, vai nodrošinot, ka dati tiek pārsūtīti organizācijai, kura ievēro Privātuma vairoga prasības (ja dati tiek pārsūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm).

Saistībā ar šo jautājumu ņemiet vērā, ka Radisson Hospitality, Inc. ievēro ES–ASV un Šveices–ASV Privātuma vairoga regulējumu. Saskaņā ar ES–ASV un Šveices–ASV Privātuma vairoga principiem Radisson Hospitality, Inc. apņemas risināt sūdzības par privātuma aizsardzības pārkāpumiem un to, kā mēs vācam vai izmantojam jūsu personas datus.

Saskaņā ar ES–ASV un Šveices–ASV Privātuma vairogu Radisson Hospitality, Inc. tālāk apņemas nodot neatrisinātas sūdzības par privātuma pārkāpumiem Amerikas Šķīrējtiesu asociācijai, http://go.adr.org/privacyshield.html. Visbeidzot noteiktos ierobežotos apstākļos un kā pēdējo iespēju privātpersonas var pieprasīt saistošu šķīrējtiesu pirms ASV Tirdzniecības ministrijas un Eiropas Komisijas izveidotas privātuma vairoga komisijas.

Ņemiet vērā: ja jūs neesat Eiropas Savienības vai Šveices iedzīvotājs, privātuma vairoga prasības attiecībā uz sūdzību risināšanu var uz jums neattiekties un jums var nebūt pieejami privātuma vairoga īstenošanas mehānismi.

Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu datu pārsūtīšanas drošības garantijām un izmantotajiem mehānismiem, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi privacyquestion@radissonhotels.com.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu šajā privātuma politikā izklāstītās darbības, vai noteiktu laika periodu, ja tas ir citādi paziņots, vai tik ilgi, cik to atļauj piemērojamie tiesību akti. Piemēram, mēs varam glabāt jūsu personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridisku pienākumu, izpildītu reglamentējošas prasības, risinātu strīdus vai izskatītu strīdus tiesā, vai ja tas ir kā citādi nepieciešams šīs privātuma politikas īstenošanai, kā arī lai novērstu krāpšanos un ļaunprātīgu izmantošanu.

Lai noteiktu, cik ilgs laiks ir piemērots par jums savākto datu glabāšanai, mēs ņemam vērā personas datu apjomu, raksturu un sensitivitāti, iespējamo kaitējuma risku datu neatļautas izmantošanas vai izpaušanas dēļ, personas datu apstrādes nolūkus un to, vai šos nolūkus var sasniegt ar citu līdzekļu palīdzību, kā arī piemērojamās juridiskās prasības.

Vai šī privātuma politika attiecas uz trešo personu tīmekļa vietnēm?

Ja jūs noklikšķināsit uz trešās personas tīmekļa vietnes, jūs tiksit novirzīts uz attiecīgo tīmekļa vietni, kuru mēs nepārvaldām, un mūsu privātuma politika vairs nebūs spēkā. Jebkuras citas tīmekļa vietnes pārlūkošana un mijiedarbība ar to notiek saskaņā ar attiecīgās trešās personas tīmekļa vietnes lietošanas nosacījumiem un citām politikām. Rūpīgi izlasiet citu tīmekļa vietņu privātuma politikas. Mēs neesam atbildīgi par trešo personu tīmekļa vietnēs atrodamo informāciju vai saturu.

Kas notiek, ja mēs grozām šo politiku?

Mums ir tiesības laiku pa laikam grozīt un atjaunināt šo privātuma politiku. Mēs jums paziņosim par izmaiņām, ja tās norādīs uz būtiskām izmaiņām datu apstrādes procesā vai attieksies uz datu apstrādes raksturu, vai attieksies uz jums un ietekmēs jūsu tiesības uz datu aizsardzību.

Kā ar mums sazināties?

Ja jums ir jautājumi, komentāri, pieprasījumi vai sūdzības saistībā ar šo privātuma politiku, rakstiet uz e-pasta adresi privacyquestion@radissonhotels.com. Ja jums ir jautājumi saistībā ar konkrētas viesnīcas praksi vai tās rīcībā esošo informāciju, sazinieties tieši ar viesnīcu.

Varat arī rakstīt mums uz adresi:

Radisson Hospitality, Inc.
Mail Stop 8256 Attn: Privacy
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305