VIETNES LIETOŠANAS LĪGUMS


LŪDZAM RŪPĪGI IZLASĪT ŠOS VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMUS PIRMS PAKALPOJUMA IZMANTOŠANAS, KURĀ TIE TIEK PUBLICĒTI. Izmantojot tīmekļa vietni, mobilā tālruņa lietojumprogrammu vai platformu, kurā tiek publicēti ("Vietne") šie Vietnes lietošanas noteikumi ("Noteikumi"), Jūs apliecināt savu piekrišanu tiem, un Carlson Hotels Inc. privātuma politikai ("Privātuma politika"). Ja Jūs nepiekrītat visiem šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, neizmantojiet šo Vietni.
Šī vietne pieder un tās darbību nodrošina Carlson Hotels Inc. ("Carlson Hotels"). Carlson Hotels jebkurā brīdī var pārskatīt šos Noteikumus. Šīs Vietnes lietošanas turpināšana no Jūsu puses nozīmē to, ka Jūs piekrītat šīm izmaiņām un ka Jūs ievērosiet visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus. Šajā Vietnē nodrošinātie materiāli tiek aizsargāti ar likumu, tostarp, bet ne tikai, ar Savienoto Valstu autortiesību normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem nolīgumiem. Papildu noteikumi attiecas uz viesnīcas rezervēšanu.

Vietnes lietošana
Jūs varat izmantot šo vietni, ja esat vismaz 18 gadus vecs(-a) un varat noslēgt saistošus līgumus (Vietne nav pieejama lietošanai nepilngadīgām personām). Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat, ka esat vismaz 18 gadus vecs(-a). Visa šajā vietnē esošā informācija un materiāli paredzēti tikai informatīviem nolūkiem. Daļa šajā Vietnē pieejamās informācijas un materiālu var tikt nodrošināta ar franšīzes starpniecību, kas saglabā kontroli pār politiku un kārtību, kas tiek īstenota viņu viesnīcās.
Lietošanas ierobežojumi
Šajā Vietnē esošais saturs, piemēram, teksts, grafiskie attēli, attēli, fotogrāfijas, ilustrācijas, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi, pakalpojumu zīmes, logo, informācija, kas iegūta no Carlson Hotels licenciāriem, un citi materiāli ("Saturs"), tiek aizsargāti ar autortiesībām gan saskaņā ar Savienoto Valstu, gan ārvalstu tiesību aktiem. Satura īpašumtiesības saglabā Carlson Hotels. Jebkāda šī Satura lietošana, kas skaidri netiek atļauta ar šiem Noteikumiem, ir šo Noteikumu pārkāpums un var pārkāpt autortiesības, preču zīmes vai citus normatīvos aktus. Izņemot šeit minētos gadījumus, neko no esošā Satura nekādā formā un nekādā veidā nav atļauts kopēt, pavairot, izplatīt, pārpublicēt, lejupielādēt, attēlot, publicēt vai pārraidīt pirms Carlson Hotels vai tā licenciāra rakstiskas atļaujas saņemšanas. Carlson Hotels pilnvaro Jūs aplūkot un lejupielādēt vienīgo Satura kopiju Jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai, norādot turpmāk minēto autortiesību atrunu:"© 2016 Carlson Hotels Inc. Visas tiesības aizsargātas" un saglabājot citas autortiesību un īpašuma tiesību atrunas, kuras tika ietvertas Saturā. Jebkuri īpaši noteikumi par citu Vietnē nodrošināto lietu izmantošanu var tikt iekļauti citā Vietnes sadaļā un ir iestrādāti šajos Noteikumos kā atsauce. Satura lietošana jebkādiem mērķiem, jebkurā citā tīmekļa vietnē vai datortīkla vidē ir aizliegta. Visas tiesības, kas nav īpaši piešķirtas šī dokumenta ietvaros, ir piešķirtas Carlson Hotels un tā licenciāriem. Ja Jūs pārkāpjat kādu no šiem Noteikumiem, Jūsu atļauja lietot Saturu automātiski tiek izbeigta un Jums nekavējoties ir jāiznīcina visas izveidotās Satura jebkuras daļas kopijas.
Bez Carlson Hotels rakstiskas atļaujas Jūs nedrīkstat nekādu šajā vietnē ietverto Saturu "atspoguļot" nevienā citā serverī. Jūs nedrīkstat lietot Vietni nekādos nelikumīgos vai saskaņā ar šiem Noteikumiem aizliegtos nolūkos. Jūs nedrīkstat lietot Vietni veidā, kas varētu bojāt, atslēgt, pārslogot vai traucēt Vietnes darbībai, vai traucēt kādu citu pusi, lietojot un izmantojot Vietnes priekšrocības. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi Vietnei, izmantojot ielaušanos, paroles izkrāpšanu vai kādus citus līdzekļus. Carlson Hotels patur tiesības, tikai pēc saviem ieskatiem, izbeigt Jūsu piekļuvi Vietnei vai kādai tās daļai jebkurā laikā, jebkura iemesla dēļ vai arī bez jebkāda iemesla, bez iepriekšēja brīdinājuma vai bez jebkāda brīdinājuma.

Priekšlikumu iesniegšana
Carlson Hotels ar prieku uzklausa savus lietotājus un mēs laipni Jūs aicinām sniegt savus komentārus par Vietni, mūsu precēm un pakalpojumiem. Taču diemžēl mūsu ilglaicīgā uzņēmuma politika neļauj mums pieņemt vai apsvērt radošas idejas, ieteikumus vai materiālus, izņemot tos, kurus esam īpaši pieprasījuši. Mēs algojam talantīgus darbiniekus un konsultantus, kuri, iespējams, strādā pie tām pašām vai līdzīgām idejām. Mēs ceram, ka Jūs sapratīsiet, ka šīs politikas mērķis ir izvairīties no iespējamiem turpmākiem pārpratumiem, kad projektus izstrādā mūsu profesionālie darbinieki un/vai konsultanti, citiem tas varētu šķist līdzīgi viņu pašu radošajam darbam. Lūdzu, nesūtiet mums nekāda veida nevēlamus, oriģinālus radošos materiālus.
Ja pēc mūsu pieprasījuma Jūs nosūtāt konkrētus dokumentus vai, neskatoties uz mūsu prasību, Jūs nosūtāt mums radošus ieteikumus, idejas, paziņojumus, zīmējumus, koncepcijas vai citu informāciju (kopā dēvētu par - "Dokumenti"), šie Dokumenti tiks uzskatīti par mūsu īpašumu un paliks mūsu īpašumā. Carlson Hotels var uzskatīt Dokumentus par nekonfidenciālu informāciju un neuzņemas atbildību par jebkuru Dokumentu jebkādu lietošanu vai atklāšanu. Neaprobežojoties tikai ar iepriekš minēto, Carlson Hotels pilnībā piederēs visas šobrīd zināmās vai turpmāk esošās tiesības uz visa veida un rakstura Dokumentiem visā Visumā un tam ir tiesības uz Dokumentu neierobežotu izmantošanu jebkādiem mērķiem - komerciāliem vai citiem, bez pienākuma nodrošināt kompensāciju vai kādu citu saistību izpildi attiecībā pret Dokumentu iesniedzēju.

Lietotāju saziņa
Jūsu personīgo informāciju, kuru iesniedzat Carlson Hotels, regulē mūsu Privātuma politika. Gadījumos, ja starp šiem Noteikumiem un mūsu Privātuma politiku pastāv neatbilstības, noteicošā ir mūsu Privātuma politika.
Izņemot gadījumos, kas atrunāti Priekšlikumu iesniegšanas sadaļā (iepriekš), Carlson Hotels nepretendē uz nekāda teksta, fotogrāfiju, attēlu, ilustrāciju, grafikas, skaņu ierakstu, video, audio-videoklipu īpašumtiesībām un cita satura īpašumtiesībām, kuru Jūs iesniedzat Carlson Hotels, izmantojot mūsu pieejamos sociālo tīklu rīkus (katrs dēvēts par - "Komunikācija"). Skaidrībai - viens veids kā Komunikācija atšķiras no citas informācijas, kuru Jūs mums iesniedzat, ir, ka tiklīdz tā ir iesniegta, Komunikācija uzreiz ir redzama citiem cilvēkiem. Komunikācijas piemēri ietver komentārus, kas ir publicēti mūsu blogos vai tērzētavās, kuras mēs sponsorējam.
Jūs piekrītat tam, ka Jūs nevienu Komunikāciju nepadarīsiet, pilnībā vai daļēji, par apmelojošu, skandalozu, naidu kurinošu, diskriminējošu, neslavu ceļošu, nepatiesu, draudošu, vulgāru, nepiedienīgu, pornogrāfisku, nicinošu, ļaunprātīgu, aizskarošu, citas personas privātumu pārkāpjošu, naidīgu vai uzbrūkošu, vērstu uz dzimumu, rasi, ādas krāsu, seksuālo orientāciju, valstisko piederību, reliģiskajiem uzskatiem vai invaliditāti, vietējos, valsts, nacionālos vai starptautiskos normatīvos aktus pārkāpjošu, vai tādu, kas pārkāpj vai neievēro jebkuras puses jebkādas tiesības. Turklāt, Jūs piekrītat tam, ka Jūs: a) neveiksiet nekāda veida Komunikāciju, kas ir reklāma vai uzņēmējdarbības veicināšana; b) netraucēsiet normālai dialoga virzībai vai neveiksiet Komunikāciju, kas nav saistīta ar apspriežamo tematu (ja vien nav skaidri noteikts, ka diskusija ir brīvas formas); c) nepublicēsiet ķēdes vēstuli vai piramīdveida shēmu, neizmantosiet cita cilvēka personību; d) neizplatīsiet vīrusus vai citu kaitējošu datora kodu; e) neievāksiet vai kā citādi neapkoposiet informāciju par citiem, tostarp e-pasta adresēm, bez šo cilvēku piekrišanas; f) nepublicēsiet vienu un to pašu paziņojumu vairāk nekā vienu reizi vai nesūtīsiet mēstules; vai g) neiesaistīsieties nekāda veida citās darbībās, kas ierobežo vai kavē jebkuru citu personu lietot vai izmantot šīs Vietnes priekšrocības, vai, kas saskaņā ar Carlson Hotels formulējumu, pakļauj mūs vai kādu no mūsu licenciāriem, partneriem vai klientiem jebkāda veida atbildībai vai kaitējuma nodarīšanai.

Veicot Komunikāciju, Jūs piekrītat tam, ka šāda Komunikācija nav konfidenciāla, nav saistoša un var tikt izplatīta vai izmantota no Carlson Hotels puses. Ja Jūs veicat komunikāciju, Jūs automātiski piešķirat (vai garantējat, ka šī satura īpašnieks ir nepārprotami piešķīris) Carlson Hotels bezatlīdzības, beztermiņa, neatsaucamu, vispasaules neekskluzīvu licenci lietot, reproducēt, radīt atvasinātus darbus, modificēt, publicēt, rediģēt, tulkot, izplatīt, veikt un attēlot Komunikāciju jebkuros plašsaziņas līdzekļos vai pie starpnieka, vai jebkurā veidā, formātā vai šobrīd zināmā vai turpmāk izstrādātā forumā. Neatkarīgi no iepriekš minētā, Carlson Hotels nav noteiktas prasības izmantot jebkādu Komunikāciju.

Tikai Jūs esat atbildīgs(-a) par savu Komunikāciju, Komunikācijas veikšanas sekām un Jūsu paļaušanos uz jebkāda veida Komunikāciju. Carlson Hotels nav atbildīgs par jebkāda veida Komunikācijas sekām. Carlson Hotels nav atbildīgs par Komunikācijas uzraudzību vai novērošanu, ko šajā Vietnē ir veikuši lietotāji. Ja tiek ziņots, ka Komunikācijā iesaistīts lietotājs, iespējams, ir pārkāpis šos Noteikumus, Carlson Hotels var izmeklēt šo pieņēmumu, godprātīgi un tikai pēc saviem ieskatiem nolemt vai dzēst šādu Komunikāciju. Carlson Hotels nebūs nekādu saistību vai atbildības pret lietotājiem par šādu darbību veikšanu vai neveikšanu.

Carlson Hotels patur tiesības (taču tam nav pienākuma): a) ierakstīt Vietnē esošo dialogu; b) izmeklēt pieņēmumu, ka Komunikācija neatbilst šiem Noteikumiem un tikai pēc saviem ieskatiem nolemt dzēst vai pieprasīt šis Komunikācijas dzēšanu; c) dzēst Komunikācijas, kuras ir aizskarošas, nelikumīgas, traucējošas vai novecojušas, vai kā citādi neatbilst šiem Noteikumiem; d) izbeigt lietotāja piekļuvi jebkurai daļai vai visām Vietnes daļām jebkura šo Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā; e) uzraudzīt, rediģēt vai atklāt jebkuru Komunikāciju; vai f) rediģēt vai dzēst jebkuru Vietnē publicēto Komunikāciju, neatkarīgi no tā vai šāda Komunikācija pārkāpj šos Noteikumus.

Reklāmas kampaņas
Jebkuri un visi piedāvājumi vai reklāmas kampaņas, kas reklamētas šajā Vietnē ir spēkā neesošas, ja tās ir aizliegtas, un uz tām attiecas jebkuri oficiālie, publicētie noteikumi, kas attiecas uz šādiem piedāvājumiem vai reklāmas kampaņām.
Mobilo lietotņu nosacījumi
Turpmāk minētie noteikumi attiecas uz Carlson Hotels mobilo lietotņu lietotājiem (katra atsevišķi - "Lietotne"):

Apple un Google Nav Atbildīgi par mūsu Lietotnēm
Apple lietotņu lietotāji
Ja Jūs lejupielādējat un/vai lietojat mūsu iPhone vai iPad lietotnes: Jūs, Lietotnes galalietotājs, apliecināt, ka šis Līgums ir noslēgts starp Carlson Hotels un Jums, un nevis Apple Inc., kā arī to, ka Apple Inc. nav atbildīgs par Lietotni un/vai tās Saturu. Neatkarīgi no iepriekš minētā, Jūs apliecināt, ka Apple Inc. un tā meitasuzņēmumi ir šī, ar Carlson Hotels noslēgtā līguma ieinteresētā trešā puse, un, ka Apple Inc. ir tiesības (un tiek uzskatīts, ka šīs tiesības ir pieņemtas) īstenot šos Noteikumus. Jūs apliecināt, ka Apple Inc. nekādā veidā nav pienākuma uzturēt vai atbalstīt Lietotni. Jūs apliecināt, ka esat iepazinies(-usies) ar App Store Noteikumiem (tiešsaistē pieejami http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Šie Carlson Hotels Noteikumi, izmantojot atsauci ietver arī Licencētas lietojumprogrammas galalietotāja licences līgumu ("LAEULA"), ko publicējis Apple Inc. (tiešsaistē pieejams http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Šo noteikumu izpratnē, Lietotne tiek uzskatīta par "Licencētu lietojumprogrammu", kā tas ir definēts LAEULA, un Carlson Hotels, saskaņā ar LAEULA definīciju, tiek uzskatīts par "Lietojumprogrammas nodrošinātāju". Ja kāds no šiem Noteikumiem ir pretrunā ar LAEULA noteikumiem, noteicošie ir šie Noteikumi.
Android lietotņu lietotāji
Ja Jūs lejupielādējat un/vai lietojat mūsu Google play veikalā pieejamās lietotnes: Jūs, Lietotnes galalietotājs, apliecināt, ka Carlson Hotels, nevis Google Inc., licencē tiesības instalēt un lietot šo Lietotni. Jūs apliecināt, ka Google nekādā veidā nav pienākuma uzturēt vai atbalstīt Lietotni. Jūs apliecināt, ka esat iepazinies(-usies) ar Google play veikala vietnes pakalpojumu noteikumiem ("Nosacījumi")(tiešsaistē pieejami http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), un, ka Jūsu līgums ar Carlson Hotels, saskaņā ar šiem Noteikumiem, ietver šos Nosacījumus kā atsauci. Ja kāds no šiem Noteikumiem ir pretrunā ar Nosacījumiem, noteicošie ir šie Noteikumi.
Jūs nedrīkstat lietot vai kā citādi eksportēt vai atkārtoti eksportēt Lietotni, izņemot gadījumus, kurus pieļauj Savienoto Valstu normatīvie akti un attiecīgās jurisdikcijas tiesību akti, kurā Lietotne tika iegūta. Galvenokārt, taču ne tikai, Lietotne nedrīkst tikt eksportēta vai atkārtoti eksportēta: a) uz kādu no valstīm, kurai ASV uzlicis embargo, vai b) kādam no ASV Valsts kases departamenta Īpaši noteikto valstspiederīgo saraksta vai ASV Tirdzniecības departamenta Nevēlamo personu saraksta vai Liegtās ieceļošanas saraksta. Izmantojot Lietotni, Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs neatrodaties nevienā no šādām valstīm vai neesat iekļauts(-a) šādā sarakstā. Jūs arī piekrītat tam, ka neizmantosiet šo Lietotni nekādiem nolūkiem, kas saskaņā ar Savienoto Valstu normatīvajiem aktiem ir aizliegti, tostarp, taču ne tikai, kodolieroču, raķešu, ķīmisko vai bioloģisko ieroču izstrāde, projektēšana, ražošana vai izgatavošana.

Īpaši nosacījumi, kas regulē "Keyless Entry" ("Bezatslēgas ieeju"), izmantojot mūsu RED lietotni
"Keyless Entry" funkcija ir pieejama sistēmā piedalošajās viesnīcās tiem viesiem, kuri ir lejupielādējuši mūsu RED lietotni, kuriem ir derīga rezervācija vienvietīgam numuram un kuri ir izvēlējušies izmantot "Keyless Entry". Derīgas rezervācijas var neiekļaut atsevišķas rezervācijas, kas veiktas, izmantojot sanāksmju plānotājus, ceļojumu aģentus, vairumtirgotājus un trešo pušu tīmekļa vietnes.

Lai varētu izmantot "Keyless Entry" Jums ir jānodrošina, ka visi nepieciešamie iestatījumi un noteiktās tīkla komunikācijas darbojas un ir pareizas, tostarp, taču ne tikai, atļauj un ieslēdz pašpiegādes paziņojumu nosūtīšanu uz Jūsu mobilo ierīci. Turklāt, Jūs apliecināt un piekrītat tam, ka "Keyless Entry" var tikt izmantots tikai tad, ja Jūsu mobilajā ierīcē darbojas Bluetooth funkcija un to, ka mobilās atslēgas var tikt izsniegtas vai tikt izdzēstas no RED lietotnes, kad Jūsu mobilajai ierīcei ir savienojums ar tīklu. Ja Jūsu mobilajai ierīcei jebkurā brīdī nav savienojuma ar tīklu, Jūs varēsiet izmantot tikai derīgās mobilās atslēgas, kuras RED lietotnē jau ir instalētas. Jums ar licenci izsniegtās mobilās atslēgas ir paredzētas īpaši Jūsu mobilajai ierīcei un Jums būs nepieciešams atkārtoti lejupielādēt RED lietotni un atkārtoti reģistrēties "Keyless Entry", ja Jums būs jauna mobilā ierīce.

Ja Jums ir pieejams "Keyless Entry", Jūs apstiprināt un piekrītat tam, ka, izmantojot RED lietotni, Jūsu viesnīcas numuriņa numurs derīgas rezervācijas saņemšanai tiks nosūtīts uz Jūsu mobilo ierīci un tas būs redzams ar RED lietotnes starpniecību ikvienam, kam ir piekļuve Jūsu mobilajai ierīcei. Tikai Jūs esat atbildīgs(-a) par RED lietotnes lietošanas ierobežošanu savā mobilajā ierīcē un savas mobilās ierīces drošības nodrošināšanu, piemēram, paroļu vai citu drošības funkciju izmantošanu, kas nepieciešamas, lai ierobežotu piekļuvi savai mobilajai ierīcei vai RED lietotnei. Jūs piekrītat tam, ka neļausiet trešajai personai izmantot savu mobilo ierīci, lai piekļūtu RED lietotnei vai izmantotu Jūsu mobilajā ierīcē esošo "Keyless Entry".

Ja Jūs nozaudējat savu mobilo ierīci, vai arī tā ir nozagta vai uzlauzta jebkurā brīdī, kamēr Jums ir spēkā esoša rezervācija, kurai var piekļūt, izmantojot "Keyless Entry", Jūs piekrītat nekavējoties sazināties ar viesnīcas reģistratūru, kurā tika veikta rezervācija, un sekot visām norādēm, kuras sniedz viesnīca vai Carlson Hotels, turklāt, taču ne tikai, dzēšot jebkuras mobilās atslēgas vai piekrītot to dzēšanai no Jūsu mobilās ierīces). Nedz Carlson Hotel, nedz kāds cits iesaistītais īpašums neuzņemas atbildību par jebkurām problēmām vai prasībām, kas var rasties tādēļ, ka neesat attiecīgi nodrošinājis(-usi) savu ierīci vai neesat informējis(-usi) attiecīgo viesnīcu gadījumā, ja esat nozaudējis(-usi) savu mobilo ierīci, vai arī tā ir nozagta, uzlauzta vai arī vairs nav Jūsu rīcībā, pārvaldībā vai arī ir kompromitēta.

Jūs piekrītat tam, ka lietosiet "Keyless Entry" tikai kopā ar derīgu rezervāciju paredzētajam piereģistrēšanās nolūkam un, ka izmantosiet savu mobilo ierīci, lai piekļūtu paredzētajām vietām, kurām Jums ir likumīgi atļauts piekļūt, tostarp Jums paredzētajam viesnīcas numuriņam. Jūs nedrīkstat lietot "Keyless Entry" nekādiem citiem nolūkiem un Jūs drīkstat lietot "Keyless Entry" tikai mobilajā ierīcē, kas ir Jūsu pārvaldījumā.

Tiesību akti par autortiesībām un patentiem, kā arī starptautisko līgumu noteikumi aizsargā "Keyless Entry" programmatūru un mobilās atslēgas. Jebkura programmatūras vai mobilo atslēgu reproducēšana vai atkārtota izplatīšana ir stingri aizliegta ar likumu, un par to var tikt piemērotas bargas administratīvas sankcijas un kriminālsods. Neierobežojot iepriekš minēto, programmatūras vai mobilo atslēgu kopēšana vai reproducēšana. Carlson Hotels piešķir Jums ierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu, atsaucamu licenci "Keyless Entry" funkcijas lietošanai Jūsu mobilajā ierīcē, kamēr tā atrodas Jūsu īpašumā un pārraudzībā, un tikai lietošanai, kas paredzēta šajos nosacījumos.

Carlson Hotels, tā licenciāru un partneru atbildība
Vietnes vai Satura lietošana ir uz Jūsu paša atbildību. Šajā Vietnē esošais Saturs var saturēt tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas. Carlson Hotels jebkurā laikā var veikt izmaiņas vai uzlabojumus.
ŠĪS VIETNES SATURS TIEK NODROŠINĀTS "TĀDĀ STĀVOKLĪ, KĀDĀ TAS IR" UN BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, UN CIK VIEN TAS IR PIEĻAUJAMS SASKAŅĀ AR NORMATĪVAJIEM AKTIEM, CARLSON HOTELS ATSAKĀS NO VISĀM KOMERCATBILSTĪBAS GARANTIJĀM UN PIEMĒROTĪBAS KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM. CARLSON HOTELS NEGARANTĒ, KA VIETNĒ IETVERTĀS FUNKCIJAS DARBOSIES NEPĀRTRAUKTI VAI BEZ KĻŪDĀM, KA DEFEKTI TIKS LABOTI VAI, KA ŠĪ VIETNE UN SERVERIS, KAS TO PADARA PAR PIEEJAMU NESATUR VĪRUSUS VAI KĀDAS CITAS KAITNIECISKAS KOMPONENTES. CARLSON HOTELS NEGARANTĒ UN NEVEIC NEKĀDUS PAZIŅOJUMUS PAR VIETNĒ ESOŠĀ SATURA IZMANTOŠANU VAI IZMANTOŠANAS REZULTĀTIEM, ATTIECĪBĀ UZ TĀ PAREIZĪBU, PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI KĀ CITĀDI. JŪS (UN NEVIS CARLSON HOTELS) UZŅEMATIES IZMAKSAS PILNĀ APMĒRĀ PAR VISU NEPIECIEŠAMO APKALPI, REMONTU VAI KOREKCIJĀM. IEPRIEKŠ MINĒTAIS IZŅĒMUMS VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES TĀDĀ MĒRĀ, CIK NORĀDĪTO GARANTIJU IZSLĒGŠANU NEATĻAUJ PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI. JŪS PIEKRĪTAT TAM, KA VIETNES LIETOŠANA IR UZ JŪSU PAŠA ATBILDĪBU.

CARLSON HOTELS NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU, NEDZ AR LĪGUMU, NEDZ AR TIESĪBU AKTIEM, PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI SODOŠA RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP (TAČU NE TIKAI) PAR ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR PAREDZĒTAS PEĻŅAS VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒŠANU VAI CITIEM EKONOMISKIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR VAI IZRIET NO JEBKĀDAS CARLSON HOTELS, TĀS AĢENTU, SAISTĪTO UZŅĒMUMU, KOPUZŅĒMUMA PARTNERU, NEATKARĪGU LĪGUMSLĒDZĒJU VAI NESAISTĪTU TREŠO PUŠU DARBĪBAS VAI BEZDARBĪBAS, KAM PAR PAMATU IR JEBKURAS DARBĪBAS VAI ŠO NOTEIKUMU VAI MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKAS NEIEVĒROŠANA VAI PĀRKĀPŠANA. IEPRIEKŠ MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS VAI IZŅĒMUMS VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES TĀDĀ MĒRĀ, CIK ATBILDĪBAS PAR NEJAUŠIEM VAI SODOŠA RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM IEROBEŽOŠANU VAI IZSLĒGŠANU NEATĻAUJ PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI. JEBKURĀ GADĪJUMĀ, CARLSON HOTELS KOPĒJĀ ATBILDĪBA JŪSU PRIEKŠĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM, NODARĪTO KAITĒJUMU UN PRASĪBĀM, VAI KĀ CITĀDI, NEPĀRSNIEDZ TO SUMMU, KURU JŪS SAMAKSĀJĀT PIEKĻŪSTOT VIETNEI. AR ŠO JŪS ATSAKĀTIES NO JEBKĀDIEM PRASĪJUMIEM, PRASĪBĀM VAI TIESĪBĀM IZVIRZĪT ŠĀDUS PRASĪJUMUS VAI PRASĪBAS, KAS IZRIET NO VIETNES, KOMUNIKĀCIJAS, VAI ŠIEM NOTEIKUMIEM VAI IR SAISTĪTI AR TO (1) VIENU GADU PĒC ŠĀDA VEIDA DARBĪBAS, NOTIKUMA, APSTĀKĻA VAI BEZDARBĪBAS PIRMĀ GADĪJUMA REIZES, UZ KURU IR BALSTĪTS PRASĪJUMS VAI PRASĪBA.

Ja Jūs lejupielādējat un/vai lietojat mūsu iPhone vai iPad lietotni: Jūs turpmāk apliecināt un piekrītat, ka Apple Inc. nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkurām ar Lietotni saistītām prasībām (tostarp, taču ne tikai, trešās puses prasību, ka Lietotne pārkāpj šīs trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības) vai Lietotnes lietošanu un turēšanu no Jūsu puses, tostarp, taču ne tikai: i) prasībām saistībā ar atbildību par preci; ii) jebkuru prasību, ka Lietotne neatbilst piemērojamo normatīvo aktu vai noteikumu prasībām; un iii) prasībām, kas ir saistītas ar patērētāju tiesību aizsardzību vai līdzīgiem normatīviem aktiem. Jūs apliecināt un piekrītat, ka atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu maksimāli pieļaujamajam apmēram, Apple Inc. neuzņemas nekādas garantijas saistības attiecībā uz Lietotni.

Jūsu konts
Jums lietojot šo Vietni, Jūs esat atbildīgs(-a) par sava konta un paroles konfidencialitātes saglabāšanu un piekļuves ierobežošanu savam datoram vai mobilajai ierīcei. Jūs piekrītat uzņemties atbildību par visām darbībām, kas notiek ar Jūsu kontu vai paroli. Carlson Hotels patur tiesības atteikt pakalpojumu, slēgt kontus, dzēst vai rediģēt saturu, vai atcelt pasūtījumus tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem.
Atbrīvošana no atbildības
Jūs piekrītat Carlson Hotels, tā ierēdņus, direktorus, darbiniekus, aģentus, licenciārus, partnerus aizsargāt, atbrīvot un norobežot no atbildības un jebkurām prasībām, darbībām, prasījumiem, atbildības un norēķiniem, tostarp, taču ne tikai, pamatotām juridiskajām un grāmatvedības maksām, kas radušās vai tiek norādītas kā radušās Jums lietojot Vietni vai Saturu, vai Jums pārkāpjot šos Noteikumus.
Vispārīgi
Piekļuve Saturam var nebūt likumīga no konkrētu personu puses vai konkrētās valstīs. Piekļūstot Vietnei, Jūs to darāt pats(-i) uz savu atbildību un esat atbildīgs(-a) par Jūsu jurisdikcijā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. Turpmāk minētie noteikumi paliek spēkā arī pēc šo Noteikumu izbeigšanās vai darbības izbeigšanas jebkāda iemesla dēļ: Carlson Hotels, tā licenciāru un partneru atbildība, Lietošanas ierobežojumi, Priekšlikumu iesniegšana, Lietotāju komunikācija, Atbrīvošana no atbildības, Piemērojamie normatīvie akti un Galīgais līgums.
Piemērojamie normatīvie akti
Šie noteikumi tiek regulēti saskaņā ar Minesotas, Amerikas Savienoto Valstu normatīvajiem aktiem, neņemot vērā noteikumus par kolīzijas normām. Ar šo Jūs un Carlson Hotels skaidri piekrītat un iesniedzat Hennepin apgabala, Minesotas, Amerikas Savienoto Valstu valsts un štata tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai jebkuras no šiem Noteikumiem izrietošas prasības, prasījumus vai strīdus. Ja jebkura tiesa, kuras kompetentajā jurisdikcijā tiek atzīts, ka kādi noteikumi vai šie Noteikumi ir spēkā neesoši, šo noteikumu spēkā neesamība neietekmē atlikušo šo Noteikumu nosacījumu spēkā esamību, kuri paliek spēkā pilnā apmērā. Neviena atteikšanās no šiem Noteikumiem netiek uzskatīta par turpmāku vai pastāvīgu atteikšanos no šāda noteikuma vai jebkāda cita noteikuma.
Elektroniskais paraksts
Jūs ziņojat un apliecināt, ka Jums ir likumīgas tiesības, kompetence un pilnvaras piekrist šiem Noteikumiem Jūsu paša vārdā un biedra, pircēja, piegādātāja vai kādas citas sabiedrības vārdā, kuras labā Jūs iesaistāties šajā Vietnē. Jūs turpmāk piekrītat, ka Jūsu lietošanai piemēro elektronisko parakstu, kā to nosaka Globālā un nacionālā komercijas tiesību akta Elektronisko parakstu sadaļa ("E-paraksts") un Vienotais elektronisko darījumu likums ("UETA") (kas pieņemts ASV), un, ka Jūs esat izveidojis(-usi), īstenojis(-usi), parakstījis(-usi), pieņēmis(-usi) šo Noteikumu nosacījumus, un esat citādi šos Noteikumus autentificējis(-usi), apliecinājis(-usi) un apstiprinājis(-usi), ka šie Noteikumi ir E-parakstam, UETA un Vienotajam datoru informācijas darījumu likumam ("UCITA") paredzētais elektroniskais ieraksts, un līdz ar to tas ir pilnībā derīgs, tam ir juridiskas sekas, tas ir izpildāms, saistošs un neapstrīdams no Jūsu puses un biedra, pircēja, piegādātāja vai kādas citas sabiedrības puses, kuras labā Jūs darbojaties šajā Vietnē.
Paziņošanas un izņemšanas procedūras
Ja Jūsuprāt kāda Komunikācija, Priekšlikumi vai citi materiāli, kas pieejami Vietnē vai nāk no tās, pārkāpj Jūsu autortiesības, Jūs varat pieprasīt šo materiālu dzēšanu (vai piekļuvi tiem) no Vietnes, sazinoties ar Carlson Hotels (adrese norādīta turpmāk) un sniedzot turpmāk minēto informāciju:
  • Ar autortiesībām aizsargātā darba identificēšana, tiesības uz kuru, Jūsuprāt, ir pārkāptas. Lūdzu, raksturojiet darbu un, ja iespējams, iekļaujiet darba autorizētās versijas kopiju vai atrašanās vietu (piem., URL).
  • Priekšlikuma, kura autortiesības Jūsuprāt ir pārkāptas, identificēšana un tā atrašanās vieta. Lūdzu, raksturojiet Priekšlikumu un uzrādiet mums URL vai kādu citu atbilstīgu informāciju, kas ļautu mums atrast šo Priekšlikumu.
  • Jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un (ja pieejama) e-pasta adrese.
  • Paziņojums par to, ka Jūs godprātīgi uzskatāt, ka izmantotais darbs, par kuru iesniegta sūdzība, nav autortiesību īpašnieka, tā aģenta vai normatīvo aktu atļauts.
  • Paziņojums par to, ka Jūsu iesniegtā informācija ir precīza, norādot to, ka Jūs apzināties nepatiesas informācijas sniegšanas sekas, un ka esat autortiesību īpašnieks vai pilnvarotais pārstāvis.
  • Autortiesību īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja paraksts vai elektroniskais tā ekvivalents.
Mūsu adrese un kontaktinformācija saistībā ar šajā Vietnē esošo autortiesību problēmu risināšanu ir šāda:

Carlson Hotels
Juridiskā nodaļa, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Adresāts: Autortiesību aģents
copyrights@carlson.com
Cenšoties aizsargāt autortiesību īpašniekus, Carlson Hotels, pie attiecīgiem apstākļiem, saglabā politiku, kas izslēdz lietotājus, kas ir atkārtoti pārkāpēji, no šīs Vietnes.

Galīgais līgums
Izņemot gadījumus, kad īpaši norādīts konkrētā paziņojumā vai atrunā, ko publicējis Carlson Hotels vai tas šajā Vietnē ir publicēts Carlson Hotels vārdā, šie Noteikumi, tostarp Privātuma politika, veido galīgo līgumu, kas noslēgts starp Jums un Carlson Hotels par Vietnes un Satura lietošanu.

6.0 versija/2016. gada marts