Algemene voorwaarden gebruik website


LEES DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE ZORGVULDIG VOORDAT U DE SERVICES GEBRUIKT WAARVOOR DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN GEPUBLICEERD. Door gebruik te maken van deze Website, de mobiele app of het platform waarop deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) van de Website (‘Website’) staan gepubliceerd, geeft u aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat en ook instemt met het Privacybeleid van Radisson Hospitality, Inc. (‘Privacybeleid’). Als u niet akkoord gaat met al deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid, maak dan geen gebruik van deze Website.

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Radisson Hospitality, Inc. (‘Radisson Hospitality’). Radisson Hospitality kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien. Wanneer u deze Website blijft gebruiken, betekent dit dat u deze herzieningen accepteert en dat u aan alle toepasselijke wet- en regelgevingen zult voldoen. De op deze Website gebruikte materialen worden beschermd door de wet, inclusief, maar niet beperkt tot het Amerikaanse auteursrecht en internationale verdragen. Voor hotelreserveringen gelden aanvullende algemene voorwaarden.

Gebruik van de Website
U mag alleen gebruikmaken van deze Website als u ten minste 18 jaar oud bent en een bindende overeenkomst mag aangaan (de Website is niet toegankelijk voor gebruik door minderjarigen). Door het gebruik van deze Website bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Alle informatie en materiaal op deze Website wordt slechts ter informatie vermeld. Sommige informatie en materiaal op deze Website kan verstrekt worden door franchisenemers die zelf de beleidslijnen en de procedures binnen hun hotel beheren.

Gebruiksrestricties
De inhoud van deze Website, zoals tekst, grafieken, afbeeldingen, foto's, illustraties, handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, logo's, informatie verkregen van licentiehouders van Radisson Hospitality en andere materialen (‘Inhoud’) wordt beschermd door het auteursrecht onder zowel de Amerikaanse wetten als wetten van andere landen. Radisson Hospitality blijft eigenaar van de Inhoud. Elk gebruik van de Inhoud dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Algemene Voorwaarden vormt een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en kan schending inhouden van een auteursrecht, merkenrecht en andere wetten. Behalve zoals hierin vermeld, mag niets van de Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, getoond, geplaatst of verzonden in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radisson Hospitality of haar licentiegevers. Radisson Hospitality machtigt u een enkele kopie van de Inhoud te bekijken en te downloaden, uitsluitend voor uw eigen wettige, persoonlijke, niet-commerciële gebruik, onder voorwaarde dat u de volgende auteursrechtkennisgeving weergeeft: ‘© 2018, Radisson Hospitality, Inc. Alle rechten voorbehouden’ en onder behoud van andere auteursrechten en eigendomsrechtelijke vermeldingen die in de Inhoud zijn opgenomen. Speciale regels voor het gebruik van andere items die op de Website worden verstrekt kunnen op een andere plek binnen de Website zijn opgenomen en maken middels verwijzing deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Het gebruik van de Inhoud voor welk doel dan ook op een andere Website of in een computernetwerkomgeving is verboden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn toegestaan, zijn voorbehouden aan Radisson Hospitality en zijn licentiehouders. Indien u een van deze gebruiksvoorwaarden schendt, eindigt uw toestemming om de Inhoud te gebruiken automatisch en moet u onmiddellijk alle kopieën die u van (een deel van) de Inhoud hebt gemaakt, vernietigen.

Zonder schriftelijke toestemming van Radisson Hospitality mag u geen Inhoud van deze Website op enige andere server ‘spiegelen’. U mag de Website niet gebruiken voor een doel dat onwettig is, of verboden is door deze Algemene Voorwaarden. U mag de Website op geen enkele manier gebruiken die de Website kan beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, of benadelen, of die het gebruik en genoegen van de Website door andere gebruikers belemmert. U mag niet proberen ongeautoriseerd toegang tot de Website te verkrijgen via hacken, wachtwoordonderschepping of enig ander middel. Radisson Hospitality behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel uw toegang tot de Website of een onderdeel daarvan op elk moment en om welke reden dan ook en zonder reden te beëindigen, zonder voorafgaande of enige kennisgeving.

Inzendingen van ideeën
Radisson Hospitality wil graag de mening van haar gebruikers horen en verwelkomt uw commentaar over de Website en onze producten en diensten. Helaas staat ons sinds lange tijd gevestigde bedrijfsbeleid niet toe dat we andere creatieve ideeën, suggesties of materialen dan waar we specifiek om hebben verzocht, accepteren of overwegen. Wij hebben getalenteerd personeel en consultants in dienst en er is een goede kans dat zij reeds aan hetzelfde of een soortgelijk idee werken. Wij hopen dat u begrijpt dat het de bedoeling van dit beleid is om mogelijke misverstanden in de toekomt te vermijden als projecten die door ons professionele personeel en/of consultants zijn ontwikkeld, door anderen worden beschouwd als vergelijkbaar met hun eigen creatieve werk. Stuur ons daarom niet ongevraagd origineel creatief materiaal van welke aard dan ook.

Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke ideeën stuurt of ondanks ons verzoek, creatieve suggesties, ideeën, opmerkingen, tekeningen, concepten of andere informatie stuurt (gezamenlijk de ‘Inzendingen’), dan worden de inzendingen beschouwd als ons eigendom en blijven dit. Radisson Hospitality kan de inzendingen als niet vertrouwelijk behandelen en is niet aansprakelijk voor gebruik of openbaarmaking van inzendingen. Zonder beperking op het bovenstaande zal Radisson Hospitality alle nu bekende of later bestaande rechten van alle inzendingen van welke aard dan ook en over de hele wereld in exclusief bezit hebben en zal het recht hebben op onbeperkt gebruik van de inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder daarvoor compensatie te verstrekken aan de leverancier van de inzendingen.

Gebruikersmededelingen
De persoonlijke informatie die u verstrekt aan Radisson Hospitality valt onder ons Privacybeleid. Voor zover er inconsistentie bestaat tussen deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, geldt ons Privacybeleid.

Behalve zoals verwoord onder Inzending van Ideeën (zie boven) claimt Radisson Hospitality geen eigendom van welke tekst, foto, afbeelding, illustratie, grafieken, geluidsopnames, video, audio-videoclips en andere Inhoud dan ook die u Radisson Hospitality toezendt middels de sociale-netwerktools die we u ter beschikking stellen (elk een ‘Mededeling’). Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat een van de manieren waarop Mededelingen verschillen van andere vormen van informatie die u ons verstrekt, is dat mededelingen, zodra ze zijn opgestuurd, onmiddellijk ook voor anderen beschikbaar zijn. Voorbeelden van Mededelingen zijn opmerkingen op onze blogs of berichten in de chatrooms die we sponsoren.

U gaat ermee akkoord dat u geen enkele Mededeling doet die geheel of gedeeltelijk schandelijk, lasterlijk, opruiend, discriminerend, smadelijk, onjuist, bedreigend, vulgair, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, grof, intimiderend, andermans privacy schendend, kwaadaardig of beschadigend, gericht op geslacht, ras, kleur, seksuele geaardheid, nationale afkomst, religieuze overtuiging, handicap, in strijd met lokale, nationale of internationale regelgeving is, of die enig recht van enige partij schendt of overtreedt. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat u: (a) geen Mededeling doet die een advertentie of zakelijk verzoek is; (b) de normale dialoog niet verstoort en geen Mededeling doet die niet gerelateerd is aan het onderwerp in discussie (tenzij het duidelijk is dat de discussie in vrije vorm plaatsvindt); (c) geen kettingbrief of piramidespel post; zich niet uitgeeft voor een ander; (d) geen virussen of andere schadelijke computercodes verspreidt; (e) niet zonder hun toestemming informatie over anderen verkrijgt of anderszins verzamelt, inclusief e-mailadressen, zonder hun instemming; (f) hetzelfde bericht niet meer dan eens instuurt of ‘spamt’; of (g) zich niet op een andere manier gedraagt waardoor het gebruik van de site door een ander belemmerd of gehinderd wordt, of die, naar het oordeel van Radisson Hospitality of een van haar licentiehouders, partners of klanten blootstelt aan een aansprakelijkheid of schade van welke soort dan ook.

Door een Mededeling te doen, stemt u ermee in dat de betreffende Mededeling niet vertrouwelijk is, er geen eigendomsrecht op rust en mag worden verspreid of gebruikt door Radisson Hospitality. Wanneer u een Mededeling doet, verleent u automatisch een permanente, royalty-vrije, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie tot het gebruiken, reproduceren, creëren van afgeleide werken, aanpassen, publiceren, bewerken, vertalen, distribueren, opvoeren en publiek tentoonstellen van de Mededeling in welk medium of welke vorm of formaat of forum dan ook, nu bekend of nadien ontwikkeld, aan Radisson Hospitality of garandeert u dat de eigenaar van een dergelijke inhoud deze uitdrukkelijk heeft verleend. Niettegenstaande het voorafgaande is Radisson Hospitality niet verplicht de Mededeling te gebruiken.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Mededeling, de consequenties van het invoeren daarvan en uw vertrouwen in enige Mededeling. Radisson Hospitality is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een Mededeling. Radisson Hospitality is niet verantwoordelijk voor het screenen of monitoren van Mededelingen die op deze Website geplaatst zijn door gebruikers. Indien door een gebruiker gewezen op een Mededeling die vermeend strijdig is met deze Algemene Voorwaarden, heeft Radisson Hospitality het recht de beschuldiging te onderzoeken en in goed vertrouwen en naar eigen oordeel te besluiten om de betreffende Mededeling al dan niet te verwijderen. Radisson Hospitality heeft geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid naar gebruikers voor het uitvoeren of niet uitvoeren van zulke activiteiten.

Radisson Hospitality behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om: (a) de dialoog op de Website op te slaan; (b) te onderzoeken of een Mededeling niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden en naar eigen oordeel een dergelijke Mededeling te verwijderen of te doen verwijderen; (c) Mededelingen te verwijderen die grof, onwettig, beschadigend of gedateerd zijn of die op andere wijze niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden; (d) een gebruiker de toegang tot enige of alle delen van deze Website te ontzeggen na schending van deze Algemene Voorwaarden of de wet; (e) een Mededeling te monitoren, bewerken of verspreiden; of (f) een Mededeling op deze Website te bewerken of verwijderen, ongeacht of de betreffende Mededeling strijdig is met deze Algemene Voorwaarden of niet.

Aanbiedingen
Alle acties en aanbiedingen geadverteerd op deze Website zijn nietig waar ze verboden zijn en zijn onderworpen aan publicatie van alle officiële regels voor de betreffende offertes en aanbiedingen.

Voorwaarden Mobile Applicatie

De volgende bepalingen gelden voor de gebruikers van mobiele apps van Radisson Hospitality (elk een “App”):

Apple en Google zijn niet verantwoordelijk voor onze Apps

Gebruikers van Apple Apps
Als u onze iPhone- of iPad-apps downloadt en/of gebruikmaakt: erkent u, de eindgebruiker van de App, dat deze Overeenkomst is aangegaan door u en Radisson Hospitality, en niet met Apple, Inc., en dat Apple, Inc. niet verantwoordelijk is voor de App en/of de Inhoud ervan. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat Apple, Inc. en haar dochterondernemingen externe begunstigden zijn van deze overeenkomst met Radisson Hospitality, en dat Apple, Inc. het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Algemene Voorwaarden af te dwingen. U erkent dat Apple, Inc. geen enkele verplichting heeft om de App te beheren of te ondersteunen. U erkent dat u de Algemene Voorwaarden van de App Store hebt bestudeerd (te vinden op http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Deze Algemene Voorwaarden van Radisson Hospitality omvatten ook de Gelicentieerde applicatielicentieovereenkomst voor de eindgebruiker Licentie door middel van verwijzing (de “LAEULA”) gepubliceerd door Apple, Inc. (te vinden op http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). In het kader van deze Algemene Voorwaarden, wordt de App beschouwd als de “Gelicentieerde Applicatie”, zoals omschreven in de LAEULA en Radisson Hospitality wordt beschouwd als de “Applicatie-aanbieder”, zoals omschreven in de LAEULA. Als een van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met de Algemene Voorwaarden van de LAEULA, dan zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Gebruikers van Android-apps
Als u onze apps uit Google Play downloadt en/of daar gebruik van maakt: erkent u dat u, de eindgebruiker van de App, dat Radisson Hospitality, niet Google Inc., het recht heeft om iedere App te installeren en te gebruiken. U erkent dat Google geen enkele verplichting heeft de App te onderhouden of te ondersteunen. U verklaart dat u de servicevoorwaarden van Google play hebt bestudeerd (“Voorwaarden”)(op http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), en dat uw overeenkomst met Radisson Hospitality onder deze Algemene Voorwaarden die Voorwaarden middels verwijzing insluit. Als een van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met de Voorwaarden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

U mag de App niet gebruiken of anderszins exporteren of opnieuw exporteren behalve wanneer dit wordt toegestaan door de Amerikaanse wet en de wetten van het rechtsgebied waarin de App werd verkregen.  De App mag, in het bijzonder, maar zonder beperking, niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd: (a) naar landen waarop een Amerikaans embargo rust of (b) naar personen die op de zwarte lijst staan van het Amerikaanse Ministerie van Financiën (Specially Designated Nationals) of op de lijst van geweigerde personen (Denied Persons) van het Amerikaanse Ministerie van Handel of op de entiteitenlijst (Entity List).  Door het gebruik van de App, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.  U verklaart tevens dat u de App niet zult gebruiken voor doeleinden die door de Amerikaanse wet verboden zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens en raketten.

Speciale Voorwaarden die van toepassing zijn op Sleutelloze Toegang via onze RED-App.

De Sleutelloze Toegangsfunctionaliteit is beschikbaar bij deelnemende hotels voor gasten die onze RED-app hebben gedownload, een geldige reservering hebben voor een eenpersoonskamer, en die ervoor hebben gekozen Sleutelloze Toegang te gebruiken. Bepaalde reserveringen die via reisplanners, reisbureaus, groothandelaars en websites van derden zijn gemaakt, worden niet als geldige reserveringen in bovenstaande zin beschouwd.

Om gebruik te kunnen maken van Sleutelloze Toegang dient u ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke instellingen en netwerkverbindingen op de juiste wijze zijn ingeschakeld, zonder beperkingen, waardoor het mogelijk is dat pushmeldingen naar uw mobiele apparaat worden gezonden. Daarnaast dient u te erkennen en er mee in te stemmen dat Sleutelloze Toegang alleen kan worden gebruikt als een Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw mobiele apparaat en dat mobiele sleutels alleen kunnen worden verstrekt aan of verwijderd van de RED-app als uw mobiele apparaat is verbonden met het netwerk. Als uw mobiele apparaat niet verbonden is met het netwerk kunt u alleen gebruikmaken van geldige mobiele sleutels die al op de RED-app zijn geïnstalleerd. De mobiele sleutels die aan u zijn gelicentieerd zijn specifiek bedoeld voor uw mobiele apparaat en u zult de RED-app opnieuw moeten downloaden en u opnieuw moeten registreren voor Sleutelloze Toegang als u een nieuw mobiel apparaat krijgt.

Als u gebruikmaakt van Sleutelloze Toegang erkent u en stemt ermee in dat uw kamernummer voor een geldige reservering naar uw mobiele apparaat wordt gezonden via de RED-app en dat deze via de RED-app zichtbaar is voor eenieder die toegang heeft tot uw mobiele apparaat. U bent geheel verantwoordelijk voor het beperken van het gebruik van de RED-app op uw mobiele apparaat en voor het beveiligen van uw mobiele apparaat—door bijvoorbeeld het gebruik van wachtwoorden of ander beveiligingsfuncties waarmee u de toegang tot uw mobiele apparaat of de RED-app kunt beperken. U stemt ermee in dat u geen toestemming zult geven aan derden zich via uw mobiele apparaat toegang te verschaffen tot de RED-app of gebruik te maken van Sleutelloze Toegang via uw mobiele apparaat.

Als uw mobiele apparaat op enig moment tijdens de periode dat u een reservering hebt waarvoor Sleutelloze Toegang kan worden gebruikt, zoekraakt, wordt gestolen of gehackt, stemt u ermee in dat u onmiddellijk contact opneemt met de receptie van het hotel waarvoor de reservering is gemaakt en de instructies volgt die het hotel of Radisson Hospitality u geeft, inclusief het, zonder beperking, verwijderen, of toestemming geven tot verwijdering, van mobiele sleutels op uw mobiele apparaat. Radisson Hospitality, noch elke deelnemende vestiging, zal verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor problemen of claims die voortvloeien uit uw nalatigheid om uw apparaat adequaat te beveiligen, of het waarschuwen van het hotel in kwestie in het geval uw mobiele apparaat zoekraakt, wordt gestolen of gehackt, of anderszins niet meer onder uw controle is of gecompromitteerd is.

U stemt ermee in dat u Sleutelloze Toegang alleen zult gebruiken in samenhang met een geldige reservering voor het beoogde doel van inchecken en voor het gebruik van uw mobiele apparaat om u toegang te verschaffen tot aangewezen ruimtes waar u wettelijk recht op toegang hebt, inclusief de aan u toegewezen gastenkamer. U mag Sleutelloze Toegang niet gebruiken voor enig ander doel en u mag Sleutelloze Toegang alleen gebruiken op uw eigen mobiele apparaat.

Wetgeving op het gebied van auteursrecht en patenten en internationale verdragen beschermen de software en de mobiele sleutels van Sleutelloze Toegang. Elke reproductie of verspreiding van deze software of mobiele sleutels is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging of andere strenge straffen. Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren of reproduceren van de software of de mobiele sleutels voor verdere reproductie of verspreiding uitdrukkelijk verboden. Radisson Hospitality biedt u een gelimiteerde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor het gebruik van functionaliteit voor Sleutelloze Toegang op uw mobiele apparaat, zolang het apparaat in uw bezit is en u er de controle over hebt, en uitsluitend voor het gebruik zoals voorgeschreven in deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid van Radisson Hospitality​ en haar Licentiehouders en Partners
Het gebruik van de Website of de Inhoud is op uw eigen risico. De Inhoud van deze Website kan technische onnauwkeurigheden en typefouten bevatten. Radisson Hospitality mag te allen tijde veranderingen en verbeteringen aanbrengen.

DE INHOUD OP DEZE SITE WORDT VERSTREKT ‘IN HUIDIGE STAAT’ EN ZONDER ENIGE GARANTIES HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. RADISSON HOSPITALITY WIJST ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. RADISSON HOSPITALITY GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES VAN DE WEBSITE ONONDERBROKEN WERKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. RADISSON HOSPITALITY BIEDT GEEN GARANTIE OF WAARBORG MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF HET RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE INZAKE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. U (EN NIET RADISSON HOSPITALITY ) DRAAGT DE GEHELE KOSTEN VAN ALLE BENODIGDE ONDERHOUD, REPARATIES OF CORRECTIES. DE BOVENGENOEMDE UITSLUITING IS NIET OP U VAN TOEPASSING INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET TOESTAAT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIE UIT TE SLUITEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS.

RADISSON HOSPITALITY ACCEPTEERT GEEN AANSPRAKELIJKHEID, UIT OVEREENKOMST OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF (MAAR NIET BEPERKT TOT) SCHADE DOOR VERLIES VAN VERWACHTE WINST OF OMZET OF ANDERE ECONOMISCHE VERLIEZEN IN VERBAND MET OF ALS GEVOLG VAN HANDELING OF NALATIGHEID VAN RADISSON HOSPITALITY, HAAR AGENTEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, JOINT-VENTURE PARTNERS, ONAFHANKELIJKE AANNEMERS OF EXTERNE DERDEN ALS GEVOLG VAN EEN HANDELING OF HET NIET NAKOMEN VAN EEN BELOFTE OF EEN INBREUK OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF ONS PRIVACYBELEID. DE BOVENGENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING IS NIET OP U VAN TOEPASSING INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET TOESTAAT BEPERKING OF UITSLUITING VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE UIT TE SLUITEN. IN ALLE GEVALLEN IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN RADISSON HOSPITALITY VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADE EN BENODIGDE MAATREGELEN, OF ANDERE KOSTEN DIE U MAAKT NOOIT HOGER DAN HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE. U DOET HIERMEE AFSTAND VAN ALLE CLAIMS, RECHTSHANDELINGEN OF RECHTEN OP DERGELIJKE CLAIMS EN HANDELINGEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SITE, COMMUNICATIE OF DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NA EEN (1) JAAR VANAF HET EERSTE VOORVAL VAN DE ACTIVITEITEN, GEBEURTENISSEN, OMSTANDIGHEDEN OF OMISSIE WAAROP DE CLAIM OF HANDELING IS GEBASEERD.

Als u onze iPhone of iPad App downloadt en/of gebruikt: Erkent u en gaat u er verder mee akkoord dat Apple, Inc. in geen geval aansprakelijk zal zijn voor eventuele claims met betrekking tot de App (inclusief, zonder beperking, een claim door derden dat de App inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij) of uw gebruik of het bezit van de App, inclusief maar niet beperkt tot: (i) claims voor productaansprakelijkheid; (ii) claims dat de App niet voldoet aan alle van toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten; en (iii) claims uit hoofde van bescherming van de consument of soortgelijke wetgeving. U erkent en gaat ermee akkoord dat, voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht, Apple, Inc. geen enkele garantieverplichting heeft met betrekking tot de App.

Uw Account
Bij gebruik van deze Website bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer of mobiele apparaat. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. Radisson Hospitality behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verplaatsen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

Vrijwaring
U gaat ermee akkoord Radisson Hospitality, haar functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, licentiehouders en partners af te weren, te vrijwaren en beschermen tegen claims, rechtsvervolging of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen inclusief, maar niet beperkt tot redelijke juridische- en accountingkosten, als gevolg of vermeend gevolg van uw gebruik van de Website of Inhoud, of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen
Toegang tot de Inhoud kan onwettig zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Wanneer u de Website bezoekt, doet u dat op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet binnen uw jurisdictie. De volgende bepalingen blijven gelden na de vervaldatum of beëindiging van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook:  Aansprakelijkheid van Radisson Hospitality en haar licentiehouders en partners, Gebruiksrestricties, Inzending van Ideeën, Gebruikerscommunicatie, Vrijwaring, Toepasselijke
wetten en Volledige overeenkomst.

Toepasselijke wetten
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Minnesota, Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met conflicten van juridische principes. U en Radisson Hospitality komen hierbij uitdrukkelijk overeen en onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken van Hennepin County, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika voor de toewijzing of beschikking van een claim, rechtshandeling of geding voortkomend uit deze Algemene Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig bevonden wordt of ongeldig verklaard wordt door een rechtbank met competente jurisdictie, dan zal de nietigheid van de betreffende bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten en blijven deze volledig van kracht. Een verklaring van afstand van een van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden opgevat als een verdere of blijvende afstandsverklaring van de betreffende voorwaarde of een andere voorwaarde.

Elektronische handtekening
U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht, de macht en bevoegdheid hebt om akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, voor uzelf en het lid, de inkoper, leverancier of andere entiteit namens wie u handelt bij deelname aan de Site. U gaat er verder mee akkoord dat uw gebruik een elektronische handtekening omvat zoals bepaald door de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (‘E-Sign’) en de Uniform Electronic Transactions Act (‘UETA’) (zoals vastgesteld door de staten) en dat u deze Algemene Voorwaarden hebt geformuleerd, uitgevoerd, bent aangegaan, hebt geaccepteerd of op andere wijze bekrachtigd, en u erkent en gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden een elektronisch document vormen volgens E-Sign, UETA en de Uniform Computer Information Transactions Act (“UCITA”)en in dergelijke vorm volledig geldig, wettelijk toepasselijk, afdwingbaar en bindend zijn en niet-weerlegbaar door u en het lid, de koper, leverancier of andere entiteit namens wie u optreedt.

Procedure voor kennisgeving en verwijdering
Wanneer u van mening bent dat een Mededeling, Inzending of ander materiaal toegankelijk op of vanuit de Website uw auteursrecht schendt, dan kunt u een verzoek indienen om dit materiaal (of toegang daartoe) te verwijderen van deze Website door contact op te nemen met Radisson Hospitality (adres hieronder aangegeven) en de volgende informatie te verstrekken:

1. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat, volgens u, wordt geschonden. Beschrijf het werk en voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijv. URL) van een geautoriseerde versie van het werk toe.
2. Identificatie van de Inzending die, volgens u, wordt geschonden en de locatie. Beschrijf de inzending en stuur ons de URL of andere relevante informatie die ons in staat stelt de inzending te lokaliseren.
3. Uw naam, adres, telefoonnummer en (indien van toepassing) uw e-mailadres.
4. Een verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat het gebruik waarop de klacht berust, niet geautoriseerd wordt door de eigenaar van het auteursrecht, zijn/haar agent of de wet.
5. Een verklaring waarin u aangeeft dat de informatie die u verstrekt nauwkeurig is en dat u ‘onder straffe van meineed’ de eigenaar van het auteursrecht of een bevoegde vertegenwoordiger bent.
6. Een handtekening of het elektronische equivalent van de eigenaar van het auteursrecht of van een bevoegde vertegenwoordiger.

Ons adres en onze contactgegevens voor auteursrechtelijke kwesties die betrekking hebben op deze Website zijn:

Radisson Hospitality
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Attn: Copyright Agent
copyrights@Radissonhotels.com

In ons streven de rechten van eigenaren van auteursrecht te beschermen, hanteert Radisson Hospitality een beleid waarbij gebruikers van deze website die herhaaldelijk het beleid schenden, van de Website worden uitgesloten.

Volledige Overeenkomst
Behalve wanneer uitdrukkelijk bepaald in een speciale mededeling of disclaimer die door of namens Radisson Hospitality op deze Website is gepost, vormen deze Algemene Voorwaarden, inclusief het Privacybeleid, de volledige overeenkomst tussen u en Radisson Hospitality met betrekking tot het gebruik van de Website en de Inhoud.

Versie 7.0/maart 2018