Regulamin


Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin dodatkowy”) dotyczy personalizacji kart upominkowych Radisson Hotel Group zakupionych przez Internet i stanowi uzupełnienie Ogólnego regulaminu dotyczącego kart upominkowych Radisson Hotel Group (dalej: „Ogólnego regulaminu”).

Wszelkie pojęcia zdefiniowane w niniejszym Regulaminie dodatkowym stosuje się w rozumieniu Ogólnego regulaminu, o ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie dodatkowym.
„Galeria” oznacza kolekcję zdjęć i obrazów, które Radisson Hotel Group udostępnia do załadowania na kartę upominkową.

Zamawiając kartę upominkową z obrazem, Klient potwierdza, że przeczytał i akceptuje Ogólny regulamin i Regulamin dodatkowy.

Koszt personalizacji karty upominkowej wynosi trzy funty brytyjskie (3,00 GBP)/cztery euro (4,00 EUR) za jedną kartę.
Aby spersonalizować kartę upominkową, należy postępować zgodnie z instrukcją wskazaną podczas zakupu przez Internet. Klient może (i) wybrać z Galerii obraz oferowany przez Radisson Hotel Group albo (ii) załadować własne zdjęcie lub obraz do internetowego systemu zakupu kart upominkowych.

W przypadku wyboru rozwiązania (ii) obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że zdjęcie lub obraz nie narusza praw osób trzecich, tj. nie narusza praw podmiotowych ani praw własności intelektualnej, a zwłaszcza chronionych wzorów i znaków towarowych. Przesłanie własnego zdjęcia lub obrazu jest tożsame z potwierdzeniem przez Klienta posiadania pełnej własności intelektualnej zdjęcia lub obrazu. Klient może wykorzystać zdjęcia pojedynczych osób i grup ludzi do personalizacji karty upominkowej pod warunkiem uzyskania uprzedniej wyraźnej lub dorozumianej zgody tychże osób. Na prośbę Radisson Hotel Group Klient jest zobowiązany okazać dowód posiadania tych praw.

Radisson Hotel Group zastrzega sobie prawo do odmowy personalizacji karty upominkowej, jeżeli załadowane zdjęcie lub obraz zawiera którekolwiek z poniższych:
 • znaki lub nazwy konkurencyjnych firm,
 • obrazy i treści o tematyce politycznej lub religijnej, które obrażają wartości kulturowe,
 • nielegalne grupy,
 • treści o charakterze prowokacyjnym lub seksualnym,
 • treści chronione prawem autorskim lub znaki towarowe niebędące własnością Klienta,
 • osoby publicznie znane, w tym gwiazdy,
 • treści reklamowe,
 • adresy, numery telefonu, adresy e-mail, adresy URL,
 • przemoc, treści obraźliwe lub gorszące (w tym nawiązujące do broni, alkoholu, narkotyków oraz papierosów);
 • kody,
 • obrazy, które mogłyby okryć złą sławą Radisson Hotel Group, jakąkolwiek z marek grupy lub hotele partnerskie,
 • obrazy, które zasłaniają lub ograniczają widoczność podstawowych informacji na karcie, a które mogłyby umożliwić oszustwa lub spowodować inne problemy.

Klient może posłużyć się logotypem firmy na karcie upominkowej, jeżeli posiada do niego prawa własności intelektualnej. Logotyp musi spełniać powyższe kryteria. Ponieważ karta upominkowa może być używana w Europie i na Bliskim Wschodzie, Klient powinien pamiętać, że niektóre obrazy mogą być obraźliwe w innych krajach, choć są w pełni akceptowane w kraju rodzinnym Klienta.
Jeśli Radisson Hotel Group nie zaakceptuje danego zdjęcia lub obrazu, Klient otrzyma wiadomość e-mail w ciągu trzech (3) dni roboczych od jego załadowania. Zamówienie karty upominkowej zostanie anulowane, a ewentualnie pobrana należność zostanie zwrócona Klientowi. Jedynym potrąceniem jest opłata w wysokości trzech funtów brytyjskich (3,00 GBP)/czterech euro (4,00 EUR) za personalizację karty upominkowej, która nie podlega zwrotom.

Radisson Hotel Group nie ma obowiązku uzasadnić swojej odmownej decyzji w sprawie personalizacji karty upominkowej zdjęciem lub obrazem zgodnie z powyższymi kryteriami.

Przekazując zdjęcie lub obraz do personalizacji karty upominkowej, Klient przekazuje firmie Radisson Hotel Group oraz jej podwykonawcom bezpłatne, nieograniczone prawo do wykorzystania tego zdjęcia lub obrazu w celu wyprodukowania karty.

Klient rozumie, że kolor i jakość zdjęcia lub obrazu na otrzymanej karcie upominkowej może różnić się od przesłanego zdjęcia lub obrazu.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za użycie zdjęcia lub obrazu do personalizacji karty upominkowej, z wyjątkiem treści udostępnianej w Galerii, za którą odpowiedzialność ponosi Radisson Hotel Group. Klient zabezpiecza Radisson Hotel Group i zwalnia z odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub odszkodowań dla osób trzecich, będących konsekwencją personalizacji karty upominkowej przez Klienta za pomocą własnego zdjęcia Klienta, bez względu na prawo Radisson Hotel Group do odmowy wydania karty.
Radisson Hotel Group ani jego podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z problemów technicznych związanych z wydaniem spersonalizowanej karty upominkowej, zwłaszcza wiążących się z opóźnioną dostawą lub utratą obrazów przekazanych Radisson Hotel Group podczas personalizowania karty upominkowej.