POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY RADISSON HOTEL GROUP


POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY RADISSON HOTEL GROUP

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 25 MAJA 2018

Zakres niniejszej Polityki
Definicje
Proces rezerwacji hotelowej
Goście hotelowi
Programy lojalnościowe
Karty podarunkowe
Subskrypcje
Aplikacje mobilne
Formularze internetowe
Spotkania i bankiety
Analityka
Media społecznościowe i opinie internetowe
Prawa użytkownika – Zgodnie z RODO
Prawa użytkownika – Użytkownicy spoza Unii Europejskiej
Środki bezpieczeństwa
Jakie przepisy dotyczą dzieci?
W jaki sposób dane osobowe użytkownika są przekazywane stronom trzecim?
Międzynarodowe transfery danych
Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?
Czy niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryn internetowych stron trzecich?
Co, jeśli zmodyfikujemy niniejszą Politykę?
Kontakt z nami

Zakres niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposoby, w jaki grupa Radisson Hotel Group, a także jej podmioty zależne (“my”, “nas” itd.) gromadzą, wykorzystują, omawiają i w inny sposób przetwarzają dane osobowe osób fizycznych.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie na całym świecie, jednak niektóre zapisy mogą nie dotyczyć użytkownika w miejscu, w którym mieszka.

Mając na uwadze obowiązującą od niedawna na terenie Unii Europejskiej nową ustawę o ochronie danych, w zależności od rodzaju danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności, Radisson Hospitality Inc. i/lub Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA może być jedynym lub wspólnym administratorem danych. Jeśli firmy te są wspólnym administratorem danych, oba te podmioty wspólnie decydują o środkach i celach dotyczących gromadzenia danych osobowych użytkownika. Oznacza to, że użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw wobec każdego z tych dwóch administratorów, kontaktując się z którymkolwiek z nich, tak jak opisano poniżej.

W niektórych sytuacjach opisanych w niniejszej Polityce prywatności hotel, w którym użytkownik dokonuje rezerwacji i/lub zatrzymuje się, również będzie przetwarzał jego dane osobowe albo w imieniu jednego z tych podmiotów, albo obydwu. Hotel będzie jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, których jest wyłącznym administratorem.

Radisson Hospitality, Inc. jest firmą utworzoną na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: 701 Carlson Parkway, Minnetonka, MN 55305, Stany Zjednoczone, oraz numerem kontaktowym: +1 (763) 212-5000.

Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA jest firmą utworzoną na podstawie prawa Królestwa Belgii, zarejestrowaną w Belgian Crossroads Bank for Enterprises z przydzielonym numerem identyfikacyjnym 0442.832.318 oraz z siedzibą zarejestrowaną pod adresem: Avenue de Bourget 44, B-1130 Bruksela, oraz numerem kontaktowym: +32 2 702 9200.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność danych użytkowników i klientów.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób gromadzimy, definiujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które przekazuje nam podczas korzystania z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych lub w ramach korzystania z naszych usług i oferty noclegowej. Prosimy o poświęcenie chwili na uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Prosimy pamiętać, że jeśli użytkownik planuje przekazać nam dane osobowe innej osoby fizycznej, na przykład dokonując rezerwacji w czyimś imieniu, użytkownik może przekazać nam wyłącznie te dane, na których przekazanie osoba ta wyraziła zgodę po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi sposobów, w jaki te dane możemy wykorzystać, w tym w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Niniejsza polityka zawiera także opis praw użytkownika związanych z ochroną jego danych, w tym prawo do sprzeciwu wobec niektórych działań przetwarzania danych, które prowadzimy. Prosimy pamiętać, że prawa użytkownika w kontekście ochrony danych osobowych mogą być zależne od innych przepisów, obowiązujących na terenie kraju, w którym mieszka.

Obowiązujące na terenie UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych wymaga od nas precyzyjnego podawania powodów oraz podstaw prawnych, w ramach których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika. W związku z tym oraz zgodnie z wymogami powyższych regulacji poniższe informacje opisują rodzaje danych, które przetwarzamy, a także informują, w jaki sposób pozyskujemy dane osobowe użytkownika, w jakim celu i na jakiej podstawie je przetwarzamy oraz jakim podmiotom możemy je przekazywać. Nie licząc “Kategorii przetwarzań danych” wymienionych poniżej, żadne z pozostałych zapisów nie są dla nas wiążące wobec podmiotów spoza Unii Europejskiej.

Regulacje w poszczególnych krajach

Prosimy pamiętać, że zapisy niniejszej Polityki mogą się nieznacznie różnić od przepisów w kraju zamieszkania użytkownika.

W szczególności różnice te mogą być obecne w różnych państwach Unii Europejskiej i w takich przypadkach prosimy o skontaktowanie się z dyżurującym w recepcji menedżerem lub skontaktowanie się z nami pod adresem ’privacyquestion@radissonhotels.com. W razie pytań dotyczących indywidualnych praktyk danego hotelu lub informacji przez niego przedstawionych prosimy o bezpośredni kontakt z tymże hotelem.

Definicje

Jednostki podporządkowane i stowarzyszone: Każda korporacja, firma, spółka osobowa lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub jest pod wspólną kontrolą Radisson Hospitality Inc. i/lub Radisson Hospitality SPRL/BVBA

Administrator danych: Osoba fizyczna lub osobowość prawna, organ władzy, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub przy współpracy z innymi podmiotami określa cele i środki dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub “RODO”) (Tekst mający znaczenie dla EOG), a także inne przepisy i/lub regulacje prawne wprowadzające zasady powiązane z RODO i przepisami dotyczącymi ochrony danych w sferze internetowej, które wprowadzają poprawki, zastępują przepisy, wprowadzają je w życie i konsolidują; także inne obowiązujące na terenie danego państwa przepisy prawne powiązane z przetwarzaniem danych osobowych oraz ochroną prywatności

Podmiot przetwarzający: Osoba fizyczna lub osobowość prawna, organ władzy, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

Odbiorca: Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, agencja lub inny podmiot, w stosunku do którego ujawnione są dane osobowe, bez względu, czy jest to strona trzecia, czy nie

Strona trzecia: Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy, agencja lub podmiot inny niż odbiorca, administrator i podmiot przetwarzający, który za zgodą administratora lub podmiotu przetwarzającego jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych

Organ nadzorczy: Niezależny organ publiczny utworzony przez państwo członkowskie zgodnie z Artykułem 51 RODO

Dane osobowe: Informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“Osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Przetwarzanie: Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Tarcza prywatności: System ochronnych regulacji prawnych pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi, przygotowany przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, Komisję Europejską oraz rząd Szwajcarii. Przepisy te mają na celu zapewnienie przedsiębiorstwom po obu stronach Oceanu Atlantyckiego niezbędnych mechanizmów dotyczących zgodności wymogów ochrony danych podczas transferu danych osobowych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w ramach wspomagania handlu transatlantyckiego

Radisson Hotel Group: Podmioty administracyjne marki Radisson, w tym także Radisson Hospitality, Inc. oraz Radisson Hospitality Belgium SPRL/BVBA, ale także hotele działające pod marką Radisson Hospitality (wśród nich również podmioty działające w ramach takich marek jak Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Collection i Park Inn)

Standardowe klauzule umowne: Zestaw standardowych klauzul umownych na potrzeby transferu danych według zaleceń Komisji Europejskiej na potrzeby międzynarodowych transferów danych osobowych

Naruszenie danych osobowych: Naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

Proces rezerwacji hotelowej

1. Proces rezerwacji hotelowej

W przypadku procesu rezerwacji hotelowej, – niezależnie od tego, czy jest ona przeprowadzana na jednej z naszych stron internetowych, poprzez internetowe serwisy bookingowe, biuro podróży, nasze centrum obsługi telefonicznej lub bezpośrednio i osobiście w danym hotelu, – przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu (i) umożliwienia mu dokonania rezerwacji pokoju w wybranym hotelu; (ii) weryfikacji dostępności danego hotelu i możliwości dokonania rezerwacji; (iii) wysłania mu potwierdzenia rezerwacji; oraz (iv) wysłania mu przed przyjazdem niekomercyjnych, kluczowych informacji na temat pobytu. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną informacji na temat pobytu, klikając stosowne łącze internetowe widoczne w e-mailach.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imiona i nazwiska dorosłych dodatkowych gości, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, numer członkowski Radisson Rewards, numer telefonu, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez internetowy formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Otrzymane od hotelu Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do powzięcia stosownych kroków mających na celu zawiązanie umowy i wykonywanie jej postanowień i założeń.

Odbiorcy danych

 • Hotel marki Radisson, który został wybrany przez użytkownika podczas rezerwacji
 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usługi IT biorący udział w (internetowym) procesie rezerwacji
 • Dostawcy usług IT
 • Dostawca usług poczty elektronicznej

2. Przerwany lub niepełny proces internetowej rezerwacji hotelowej (porzucony koszyk)

Jeśli użytkownik dokonuje rezerwacji w trybie online, ale z jakiegoś powodu nie jest w stanie sfinalizować procesu rezerwacji, przetworzymy dane osobowe użytkownika, aby umożliwić mu łatwe wznowienie procesu rezerwacji w trybie online poprzez wysłanie do wiadomości e-mail z odnośnikiem do internetowego formularza rezerwacji, który będzie częściowo uzupełniony wprowadzonymi przez niego wcześniej danymi.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imiona i nazwiska dorosłych dodatkowych gości, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, numer członkowski Radisson Rewards, numer telefonu, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika poprzez internetowy formularz rezerwacji

Podstawy przetwarzania

Ponowne zabieganie o kontynuowanie przerwanego lub niepełnego procesu rezerwacji leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym grupy Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach interesy biznesowe grupy Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Dostawca usług poczty elektronicznej
 • Dostawca reklamy ukierunkowanej

3. Opinie gości na temat pobytu w hotelu

Możemy wysłać użytkownikowi drogą elektroniczną prośbę o udzielenie opinii na tematu pobytu w hotelu podczas lub po zakończeniu jego pobytu. Pomoże to nam w mierzeniu jakości świadczonych usług. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną prośby o udzielenie opinii na temat pobytu, klikając stosowne łącze internetowe widoczne w e-mailach, które do niego wysyłamy.

Kategorie przetwarzanych danych

Kraj zamieszkania, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, narodowość, numer członkowski Radisson Rewards, informacje o pobycie

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Otrzymane od hotelu Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do poprawnej realizacji umowy, którą użytkownik z nami zawiera.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Podmiot odpowiedzialny za opinie gości na temat pobytu w hotelu

4. Analiza wiadomości e-mail dotyczących usług

W przypadku wiadomości e-mail dotyczących usług, w skład których wchodzą zapytania o opinie gości i niekomercyjne, kluczowe informacje na temat dokonanej przez użytkownika rezerwacji, możemy przetwarzać i gromadzić dane osobowe użytkownika; gdy użytkownik otworzy wiadomość e-mail dotyczącą usług i skorzysta z dostępnych w niej akcji, możemy gromadzić dane na potrzeby statystyczne celem mierzenia współczynnika klikalności oraz lepszego dopasowania treści wiadomości e-mail. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących usług, klikając stosowne łącze internetowe widoczne w e-mailach, które do niego wysyłamy.

Poniższe informacje opisują rodzaje danych, które przetwarzamy w tym celu, a także informują, w jaki sposób pozyskujemy dane osobowe użytkownika, w jakim celu i na jakiej podstawie je przetwarzamy oraz jakim podmiotom możemy je przekazywać.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres e-mail, kliknięcia odnośników, otwarcia wiadomości e-mail, imię i nazwisko, numer członkowski Radisson Rewards

Źródło danych

Od podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie danych statystycznych poprzez pocztę elektroniczną

Podstawy przetwarzania

Zrozumienie zachowań gości w ramach w odniesieniu do otwierania odnośników w wiadomościach leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym grupy Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach interesy biznesowe grupy Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Podmiot odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych poprzez pocztę elektroniczną

Goście

1. Zameldowanie i wymeldowanie

Gdy użytkownik zatrzyma się w wybranym przez siebie hotelu, będziemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu (i) zarejestrowania jego przybycia do hotelu oraz opuszczenia go; (ii) przydzielenia mu karty umożliwiającej dostęp do pokoju lub pomocy w skonfigurowaniu telefonu, by posiadał taką samą funkcję; (iii) otrzymania gwarancji zapłaty za pobyt za pośrednictwem karty kredytowej lub złożonego depozytu; (iv) zarządzania (i archiwizowania) jego karty meldunkowej; (v) utworzenia lub zaktualizowania jego profilu w naszym hotelowym systemie zarządzania; (vi) ustalenia jego kwalifikowalności do przydzielenia dodatków do pokoju oraz zarządzanie nimi; (vii) zarządzania płatnościami dotyczącymi jego pobytu; (viii) tworzenia, drukowania lub wysyłania faktury za pobyt; oraz (ix) wypłacania prowizji dla jego biura podróży (jeśli dotyczy).

Gdy użytkownik dokona rezerwacji pokoju w jednym z naszych hoteli, ale nie zjawi się – i nie odwoła rezerwacji – w dniu rozpoczęcia pobytu, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu (i) odwołania jego pobytu i innych ewentualnych rezerwacji; oraz (ii) zarządzania, przetwarzania i ustalania jakichkolwiek innych zobowiązań finansowych z tym związanych.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, rodzaj rezerwacji (hotel, restauracja, bankiet, teatr itp.), data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imię i nazwisko dorosłych dodatkowych gości, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, numer członkowski Radisson Rewards, numer telefonu, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Otrzymane od hotelu Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji
 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez hotelową kartę meldunkową

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do poprawnej realizacji umowy z użytkownikiem.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Biuro podróży użytkownika (jeśli dotyczy)

2. Raporty limitów kredytowych

Pragnąc dopilnować, by pobyt wszystkich gości w pokoju hotelowym mógł zostać opłacony, każdy gość proszony jest o podanie danych z karty kredytowej lub dokonanie depozytu po przybyciu do hotelu. Dbamy o to, aby w ramach pobytu w hotelu nie został przekroczony limit kredytowy użytkownika. Dlatego wielokrotnie w ciągu dnia generujemy raporty limitów kredytowych, by weryfikować, czy limit kredytowy użytkownika nie został przekroczony. Raporty te mogą zawierać dane osobowe użytkownika. Prosimy pamiętać, że w niektórych przypadkach raporty limitów kredytowych mogą stać się obiektem naszych wewnętrznych audytów finansowych, a co za tym idzie, pracownicy przeprowadzający takie audyty mogą uzyskać dostęp do tych danych w celu zweryfikowania, czy nasze hotele działają zgodnie z regulacjami i wytycznymi grupy Radisson Hotel Group.

Kategorie przetwarzanych danych

Data zameldowania i wymeldowania, imię i nazwisko, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Otrzymane od hotelu Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji
 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez hotelową kartę meldunkową

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do poprawnej realizacji umowy z użytkownikiem.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT

3. Pobyt w hotelu

Dokładamy wszelkich starań, aby pobyt użytkownika w każdym z naszych hotel był jak najbardziej komfortowy. Dlatego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych użytkownika, aby zapewnić mu konkretne usługi podczas pobytu w hotelu. Te usługi to między innymi (i) sprzątanie i utrzymywane czystości; (ii) zwracanie zagubionych lub zapomnianych rzeczy; i/lub (iii) zarządzanie potrzebami użytkownika oraz innych gości, którzy dzielą z nim pobyt, na przykład odnośnie do posiłków lub poduszek, aby zapewnić jak najlepszy poziom obsługi.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, nawyki konsumpcyjne, data zameldowania i wymeldowania, nawyki żywieniowe, adres e-mail, imię i nazwisko, imię i nazwisko dorosłych dodatkowych gości, inne preferencje, numer telefonu

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji:

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Otrzymane od hotelu Radisson, w którym użytkownik bezpośrednio dokonał rezerwacji
 • Bezpośrednio od użytkownika podczas jego pobytu w hotelu

Podstawy przetwarzania

Organizowanie codziennych, różnych aktywności na terenie hotelu, personalizacja usług oraz identyfikacja właściciela zagubionej lub zapomnianej rzeczy leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym grupy Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach, zważywszy na fakt, że przetwarzana i udostępniana w tych celach ilość danych osobowych jest ograniczona, interesy biznesowe grupy Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Obsługa hotelu, w tym pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie i utrzymywanie hotelu w czystości, członkowie recepcji i/lub inne grupy pracowników
 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT

4. Dodatkowe usługi i zaplecze dla gości hotelu

W wielu naszych hotelach oferowane są dodatkowe usługi i zaplecze, takie jak: śniadanie, obsługa hotelowa, minibar, basen, restauracje i bary, spa, usługi prania, parking, usługi taxi, darmowe Wi-Fi etc. Jeśli użytkownik skorzysta z dodatkowych usług lub zaplecza w jednym z naszych hoteli, dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celu (i) zarządzania rezerwacją i umożliwienia korzystania z takich dodatkowych usług i/lub zaplecza; (ii) dokonywanie rezerwacji takich usług i/lub zaplecza z wyprzedzeniem i dodawanie ich do rachunku użytkownika; (iii) personalizacja obsługi przybycia gości do hotelu i dobranie odpowiednich udogodnień i dodatków w pokoju; oraz (iv) zarządzanie wydatkami poniesionymi przez użytkownika w ramach korzystania z takich dodatkowych usług i/lub zaplecza.

Kategorie przetwarzanych danych

Nawyki konsumpcyjne, data zameldowania i wymeldowania, nawyki żywieniowe, adres e-mail, imię i nazwisko, imię i nazwisko dorosłych dodatkowych gości, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, numer członkowski Radisson Rewards, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez internetowy formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez hotelową kartę meldunkową
 • Bezpośredniego od użytkownika podczas składania prośby o dodatkową usługę/zaplecze w recepcji lub u konsjerża

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do umożliwienia zawarcia i/lub realizacji umowy.

Odbiorcy danych

 • Obsługa hotelu, w tym członkowie recepcji, obsługa hotelowa i/lub inne grupy pracowników
 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT

Programy lojalnościowe

1. Radisson Rewards

Radisson Rewards to globalny program lojalnościowy oferowany w hotelach grupy Radisson Hotel Group dla gości, którzy się w nich zatrzymują oraz naszych partnerów, niezależnie od tego, czy funkcjonują oni w relacji z nami jako goście, czy dokonują rezerwacji w ich imieniu. Program Radisson Rewards jest prowadzony przez spółkę Radisson Hospitality, Inc. Program Radisson Rewards zapewnia szereg korzyści możliwych do zrealizowania podczas pobytu w hotelu, a także pozwala na zbieranie punktów Radisson Rewards podczas pobytu i kupowania usług i produktów od naszych wybranych partnerów. W takim przypadku możemy przetwarzać dane użytkownika, aby umożliwić i) stworzenie internetowego profilu użytkownika Radisson Rewards, w tym wysłania odnośnika aktywacyjnego pocztą elektroniczną; ii) zapewnienie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących punktów Radisson Rewards; iii) dodanie rezerwacji użytkownika oraz jego punktów do karty członkowskiej; iv) poinformowanie użytkownika o nagrodach i korzyściach, gdy osiągnie wyznaczoną liczbę punktów; oraz v) poinformowanie użytkownika o wszelkich zmianach dotyczących programu Radisson Rewards.

Kategorie przetwarzanych danych

Imię i nazwisko, informacje o pobycie użytkownika, numer członkowski Radisson Rewards, informacje o rezerwacji, adres e-mail, zwrot grzecznościowy, adres, numer telefonu, kraj zamieszkania, preferowany język

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas rejestracji w programie Radisson Rewards lub podczas odbierania lub wymiany punktów Radisson Rewards

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do umożliwienia realizacji umowy.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Nasz oficjalny partner

2. Inne programy lojalnościowe

Oprócz programu Radisson Rewards oferujemy również naszym gościom zbieranie mil lub punktów w programach lojalnościowych naszych oficjalnych partnerów, na przykład promocje dla często podróżujących pasażerów, oferty wynajmu samochodów lub zniżki na podróże koleją. W takim przypadku możemy przetwarzać dane użytkownika, aby umożliwić (i) przyznanie mu mil lub punktów dla jego członkostwa u któregoś z naszych oficjalnych partnerów w ramach pobytu w jednym z naszych hoteli; oraz (ii) ocenić i zrealizować w naszym hotelu prośbę użytkownika dotyczącą wymiany mil lub punktów w programie lojalnościowym któregoś z naszych oficjalnych partnerów.

Kategorie przetwarzanych danych

Imię i nazwisko, informacje o pobycie użytkownika, numer członkowski programu lojalnościowego naszego partnera

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas odbierania lub wymiany mil lub punktów

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do umożliwienia zawarcia oraz realizacji umowy z nami oraz z jednym z naszych partnerów.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Nasz oficjalny partner

3. Wymiana punktów

Zapewniamy użytkownikowi możliwość wymiany punktów lojalnościowych, na przykład na karty upominkowe, usługi i produkty oferowane przez naszych partnerów czy darowizny na organizacje charytatywne. Gdy użytkownik dokonuje wymiany punktów, przetwarzamy jego dane osobowe oraz (o ile zachodzi taka potrzeba) odbiorcy karty upominkowej w celu zarządzania i sfinalizowania procesu wymiany. Jeśli użytkownik dokonuje zakupu karty upominkowej dla innej osoby, będziemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe, aby móc dostarczyć odbiorcy kartę upominkową na wskazany adres e-mail lub domowy.

Kategorie przetwarzanych danych

Imię i nazwisko, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, adres, numer telefonu, logi połączeń, adres e-mail, adres IP

Jeśli użytkownik dokonuje zakupu karty upominkowej dla innej osoby, będziemy — w zależności od wybranej opcji dostawy — przetwarzać takie dane, jak adres domowy odbiorcy, jego adres e-mail, imię i nazwisko czy numer telefonu

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas odbierania punktów w hotelu lub poprzez Internet

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do poprawnej realizacji umowy z użytkownikiem.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Podmiot odpowiedzialny za platformę obsługującą karty upominkowe
 • Podmiot obsługujący usługę płatności
 • Dostawcy usługi IT biorący udział w (internetowym) procesie rezerwacji

Karty upominkowe

Oferujemy możliwość zakupu kart upominkowych w formie papierowej lub elektronicznej, które można wymienić w naszych hotelach i zapłacić nimi za pobyt, restauracje i korzystanie ze spa.

1. Zakup karty upominkowej

Jeśli użytkownik dokonuje zakupu karty upominkowej w jednym z naszych hoteli lub przez Internet, przetwarzamy jego dane osobowe oraz (o ile zachodzi taka potrzeba) odbiorcy karty upominkowej w celu zarządzania i sfinalizowania zakupu. Jeśli użytkownik dokonuje zakupu karty upominkowej dla innej osoby, będziemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe, aby móc dostarczyć odbiorcy kartę upominkową na wskazany adres e-mail lub domowy.

Kategorie przetwarzanych danych

Imię i nazwisko, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej

Jeśli karta upominkowa jest zakupiona przez Internet, oprócz powyższych kategorii przetwarzamy także: adres, logi połączeń, adres e-mail oraz adres IP

Jeśli użytkownik dokonuje zakupu karty upominkowej dla innej osoby, będziemy — w zależności od wybranej opcji dostawy — przetwarzać takie dane, jak adres domowy odbiorcy, jego adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas zakupu karty upominkowej w hotelu lub poprzez Internet

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do umożliwienia zawarcia oraz realizacji umowy.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Podmiot odpowiedzialny za platformę obsługującą karty upominkowe
 • Producent karty upominkowej
 • Podmiot obsługujący usługę płatności

2. Rejestracja karty upominkowej

Jako odbiorca jednej z naszych kart upominkowych, użytkownik może zarejestrować swoją kartę upominkową przez Internet, aby chronić pozostałe na niej środki na wypadek kradzieży lub zgubienia karty. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zarejestrowanie naszej karty upominkowej, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu przeprowadzenia procesu rejestracji karty.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, data urodzenia, adres e-mail, imię i nazwisko, płeć, hobby i zainteresowania, numer telefonu, zwrot grzecznościowy

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas rejestracji karty upominkowej przez Internet

Podstawy przetwarzania

Zgoda ad hoc, uzyskana podczas rejestracji karty upominkowej

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Podmiot odpowiedzialny za platformę obsługującą karty upominkowe

Subskrypcja naszego biuletynu

1. Biuletyny oraz komunikacja w celach marketingowych

Jeśli otrzymaliśmy od użytkownika wyraźną zgodę na otrzymywanie biuletynów lub komunikacji marketingowej, w tym wiadomości związanych z programem Radisson Rewards, możemy od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem, przekazując mu informacje o naszych usługach i najnowszych ofertach, przetwarzając dane osobowe użytkownika w tym celu.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać opisanych powyżej wiadomości, prosimy o kontakt z nami, wysyłając e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com. Można także wycofać zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych, klikając stosowne łącze internetowe widoczne w e-mailach, które wysyłamy do użytkownika. W przypadku programu Radisson Rewards użytkownik może wypisać się także poprzez aktualizację swojego profilu.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, data urodzenia, adres e-mail, imię i nazwisko, płeć, hobby i zainteresowania, numer telefonu, historia pobytu w naszych hotelach, kraj zamieszkania

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika, gdy subskrybuje nasz biuletyn lub później podczas uzupełniania danych jego konta

Podstawy przetwarzania

Zgoda ad hoc, uzyskana podczas subskrypcji biuletynu

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Dostawca usług poczty elektronicznej

2. Analiza biuletynów i komunikacji marketingowej

W przypadku biuletynów i komunikacji marketingowej możemy przetwarzać i gromadzić dane osobowe użytkownika; gdy otworzy wiadomość e-mail dotyczącą usług i skorzysta z dostępnych w niej akcji, możemy gromadzić dane na potrzeby statystyczne celem mierzenia współczynnika klikalności oraz lepszego dopasowania treści biuletynów i komunikacji marketingowej.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres e-mail, kliknięcia odnośników, otwarcia wiadomości e-mail, imię i nazwisko, numer członkowski Radisson Rewards

Źródło danych

Od podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie danych statystycznych poprzez pocztę elektroniczną

Podstawy przetwarzania

Zrozumienie zachowań gości w odniesieniu do otwierania wiadomości e-mail w celu identyfikacji potencjalnych aspektów do skorygowania leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym grupy Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach interesy biznesowe grupy Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Podmiot odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych poprzez pocztę elektroniczną

Aplikacje mobilne

Aby wspierać naszych gości w procesie rezerwacji, planowania i cieszenia się komfortowym wypoczynkiem, udostępniamy do ich dyspozycji aplikacje mobilne dla naszych różnych marek hotelowych, takich jak: Radisson Blu, Radisson RED, Radisson Rewards i Park Inn. Aplikacje można pobrać w internetowych sklepach z aplikacjami, w tym Apple App Store czy Google Play.

W zależności od tego, jak użytkownik zdecyduje się korzystać z naszych aplikacji mobilnych, dane osobowe użytkownika moją być przetwarzane w celu (i) umożliwienia złożenia rezerwacji w dowolnym z naszych hoteli (czytaj więcej: Proces rezerwacji hotelowej); (ii) przetwarzania zameldowania przez Internet; zarządzania zamówieniami składanymi w ramach obsługi hotelowej; (iv) składania rezerwacji w hotelowej restauracji na życzenia gościa; (v) świadczenia usług specjalnych na życzenie, takie jak budzenie, późniejsze wymeldowanie lub odmawianie usług; (vi) umożliwienia rezerwacji spotkań i bankietów w hotelu; (vii) przetwarzania wymeldowania przez Internet i uzyskiwania opinii na temat pobytu; (viii) realizacja wniosków złożonych poprzez aplikację mobilną, w tym także przez czat; oraz (ix) sprawdzenie stanu zebranych punktów lojalnościowych.

Aby uniemożliwić nam otrzymywanie i wykorzystywanie takich informacji w czasie rzeczywistym, nie nalęży wyrażać zgody na usługi lokalizacyjne. Jeśli jednak użytkownik wyrazisz zgodę, a następnie zmieni zdanie, może wycofać zgodę na usługi lokalizacyjne za pośrednictwem ustawień swojego urządzenia lub usuwając z urządzenia naszą aplikację. Tak samo, jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać powiadomień „push” poprzez jedną z naszych aplikacji mobilnych, może wycofać zgodę na ich otrzymywanie dla danej aplikacji za sprawą edycji ustawień systemowych w swoim urządzeniu.

Poniższe informacje opisują rodzaje danych, które przetwarzamy w ramach oferowania aplikacji mobilnych, a także informują, w jaki sposób pozyskujemy dane osobowe użytkownika, w jakim celu i na jakiej podstawie je przetwarzamy oraz jakim podmiotom możemy je przekazywać. W przypadku zagadnień związanych z programem Radisson Rewards prosimy o zapoznanie się z odpowiednią sekcją na podstronie Radisson Rewards.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres e-mail, imię i nazwisko, dane na temat lokalizacji, informacje o pobycie, numer telefonu

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika podczas pobierania naszej aplikacji lub podczas korzystania z aplikacji

Podstawy przetwarzania

Zgoda ad hoc, uzyskana podczas instalacji aplikacji lub w ramach korzystania z aplikacji

Odbiorcy danych

 • Hotel marki Radisson, który został wybrany przez użytkownika podczas rezerwacji
 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawca aplikacji mobilnych
 • Dostawcy usług w chmurze oraz hostingowych

iBeacon. iBeacon to urządzenie elektroniczne emitujące sygnały odbierane przez urządzenia mobilne, na których zainstalowana jest nasza aplikacja mobilna. Jeśli użytkownik zainstaluje dobrowolnie jedną z naszych aplikacji na swoim urządzeniu i udzieli zgody na śledzenie jego lokalizacji przez aplikację, wówczas iBeacon zainstalowany w naszych hotelach może przesyłać sygnały do aplikacji na urządzeniu użytkownika z informacjami o precyzyjnej lokalizacji urządzenia w czasie rzeczywistym. Aplikacja może wykorzystywać takie informacje w celu dostarczenia informacji o ofertach specjalnych i promocjach w najbardziej stosownym czasie i miejscu. Jeśli na przykład użytkownik jest w jednym z naszych hoteli późnym popołudniem, jego urządzenie mobilne może otrzymać sygnał od iBeacon, dzięki któremu aplikacja powiadomi go o specjalnej ofercie drinków lub kolacji tego wieczoru. Dla wygody użytkownika otrzymywanie sygnałów iBeacon i przekazywanie informacji o ofertach specjalnych lub promocjach może mieć miejsce nawet wtedy, kiedy nie używa aplikacji. Aby nasze aplikacje mobilne i usługi działały lepiej, możemy także gromadzić informacje w oparciu o sygnały iBeacon, na przykład siłę sygnału pomiędzy iBeacon a urządzeniem użytkownika, czas przebywania jego urządzenia w pobliżu iBeacon, a nawet poziom naładowania baterii iBeacon. Aby uniemożliwić nam otrzymywanie i wykorzystywanie takich precyzyjnych informacji w czasie rzeczywistym, nie należy wyrażać zgody na usługi lokalizacyjne. Jeśli jednak użytkownik wyrazi zgodę, a następnie zmieni zdanie, może wycofać zgodę na usługi lokalizacyjne za pośrednictwem ustawień swojego urządzenia lub usuwając z urządzenia naszą aplikację.

Formularze internetowe

Jeśli użytkownik ma pytania lub chce podzielić się z nami swoją opinią, w tym także skorzystać z któregoś z przysługujących mu w ramach RODO praw, może skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej/stronach internetowych. W takim przypadku możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby przyjąć pytanie i udzielić na nie odpowiedź, spróbować zrealizować prośbę lub przeanalizować opinię. Na naszych stronach internetowych dostępne są również inne formularze, które mogą pomóc użytkownikowi w złożeniu wniosku o zapewnienie konkretnej usługi, takie jak formularz najlepszej ceny online.

Poniższe informacje opisują rodzaje danych, które przetwarzamy w tych celach, a także informują, w jaki sposób pozyskujemy dane osobowe użytkownika, w jakim celu i na jakiej podstawie je przetwarzamy oraz jakim podmiotom możemy je przekazywać.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, adres e-mail, imię i nazwisko, numer członkowski Radisson Rewards, informacje o pobycie użytkownika, numer telefonu oraz inne dane, którymi dobrowolnie podzieli się z nami w sekcji z dodatkowymi komentarzami.

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika poprzez formularz

Podstawy przetwarzania

Zgoda ad hoc, uzyskana poprzez formularz kontaktowy

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT

Spotkania i bankiety

1. Organizacja spotkań i bankietów oraz opinie na ich temat

Jeśli użytkownik chce zorganizować spotkanie lub bankiet w jednym z naszych hoteli lub pragnie uzyskać więcej informacji na temat możliwości podjęcia takich działań, może skontaktować się z nami poprzez wypełnienie formularza „Prośba o ofertę online” lub przeznaczony do tego formularz na danej stronie internetowej, a także poprzez udział w spotkaniach online lub wysłanie wiadomości przez czat dostępny na stronie. Może także skontaktować się z wybranym hotelem bezpośrednio lub skontaktować się z nami poprzez inne środki, które zapewniamy. Zgromadzone dane osobowe zostaną przetworzone w celu realizacji prośby użytkownika dotyczącej zorganizowania spotkania lub bankietu.

Możemy także wysłać użytkownikowi ankiety dotyczące opinii na temat spotkania po zakończeniu spotkania lub bankietu, aby sprawdzić poziom jakości świadczenia takich usług w naszych hotelach.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, data spotkania lub bankietu, adres e-mail, imię i nazwisko, zawód i rodzaj zatrudnienia, numer członkowski Radisson Rewards, numer telefonu

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika poprzez

 • formularz „Prośba o ofertę online”
 • internetowy formularz kontaktowy
 • chatbot do spotkań i bankietów dostępny na stronie
 • wniosek złożony inną drogą

Podstawy przetwarzania

W zależności od tego, czy użytkownik bezpośrednio zawiera umowę z nami, czy w imieniu swojej firmy:

 • Przetwarzanie danych jest konieczne do umożliwienia zawarcia oraz realizacji umowy.
 • Posiadanie osoby odpowiedzialnej za organizację spotkań i bankietów leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym grupy Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach interesy biznesowe grupy Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Hotel wybrany przez użytkownika
 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Dostawca usługi chatbot do rozmów w trybie online
 • Dostawca ankiety dotyczącej opinii na temat spotkania

2. Komunikacja marketingowa dotycząca spotkań i bankietów

Jeśli otrzymaliśmy zgodę użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych w zakresie organizacji spotkań i bankietów, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby kontaktować się z nim i przekazywać informacje o naszych usługach i najnowszych ofertach.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, adres e-mail, imię i nazwisko, zawód i rodzaj zatrudnienia, numer telefonu

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika poprzez

 • formularz „Prośba o ofertę online”
 • internetowy formularz kontaktowy
 • chatbot do spotkań i bankietów dostępny na stronie
 • wniosek złożony inną drogą

Podstawy przetwarzania

Zgoda ad hoc, uzyskana poprzez

 • formularz „Prośba o ofertę online”
 • formularz kontaktowy
 • chatbot do spotkań i bankietów dostępny na stronie

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Dostawca usługi chatbot do rozmów w trybie online
 • Dostawca usług poczty elektronicznej

3. Statystyki komunikacji marketingowej dotyczącej spotkań i bankietów

W przypadku komunikacji marketingowej dotyczącej spotkań i bankietów możemy przetwarzać i gromadzić dane osobowe użytkownika; jeśli użytkownik otworzy wiadomość e-mail dotyczącą usług i skorzysta z dostępnych w niej akcji, możemy gromadzić dane na potrzeby statystyczne celem mierzenia współczynnika klikalności oraz lepszego dopasowania treści wiadomości e-mail.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres e-mail, kliknięcia odnośników, otwieranie wiadomości e-mail, imię i nazwisko, zawód i rodzaj zatrudnienia, numer członkowski Radisson Rewards

Źródło danych

Od podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie danych statystycznych poprzez pocztę elektroniczną

Podstawy przetwarzania

Zrozumienie zachowań gości w odniesieniu do otwierania wiadomości e-mail w celu identyfikacji potencjalnych aspektów do skorygowania leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym grupy Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach interesy biznesowe grupy Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Podmiot odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych poprzez pocztę elektroniczną

Zbieranie danych statystycznych

Możemy wykorzystać dowolne dane, które użytkownik nam przekazuje, do celów statystycznych, mających na celu optymalizację usług, z kórych użytkownik korzysta, a także wsparcie naszych działań marketingowych, biznesu i skuteczności operacyjnej, tworzenie grup klientów w oparciu o dane osobowe oraz dostosowywanie ofert i promocji do preferencji i nawyków konsumpcyjnych użytkowników. W przypadku prowadzenia takich statystyk analizujemy i możemy łączyć różne dane, które przechowujemy o naszych gościach, w tym (i) zapytania o opinie; (ii) korespondencja między nami a gośćmi; (iii) współczynnik klikalności dla komunikacji marketingowej; (iv) preferencje i zachowania gości na naszej stronie internetowej; (v) dane dotyczące rezerwacji; oraz (vi) dowolne informacje, które otrzymamy poprzez program Radisson Rewards. Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji poświęconych konkretnym zagadnieniom: Statystyki komunikacji marketingowej dotyczącej spotkań i bankietów oraz Statystyki biuletynów i komunikacji marketingowej.

Kategorie przetwarzanych danych

Informacje o pobycie użytkownika, adres, rodzaj rezerwacji (hotel, restauracja, bankiet, teatr itp.), data zameldowania i wymeldowania, zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, imię i nazwisko dorosłych dodatkowych gości, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj, numer i data ważności karty płatniczej, numer członkowski Radisson Rewards, historia wymiany punktów

Źródło danych

 • Bezpośrednio od użytkownika podczas rejestracji w programie Radisson Rewards lub podczas odbierania lub wymiany punktów Radisson Rewards
 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez internetowy formularz rezerwacji
 • Wysłane poprzez internetowy serwis bookingowy, z którego usług użytkownik korzysta w ramach dokonywania rezerwacji
 • Otrzymane od biura podróży użytkownika
 • Otrzymane od naszego centrum obsługi telefonicznej
 • Od podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie danych statystycznych poprzez pocztę elektroniczną
 • Bezpośredniego od użytkownika podczas składania prośby o dodatkową usługę/zaplecze w recepcji lub u konsjerża

Podstawy przetwarzania

Pełne zrozumienie preferencji i nawyków konsumpcyjnych gości leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym grupy Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach interesy biznesowe grupy Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawcy usług IT
 • Podmiot odpowiedzialny za zbieranie danych statystycznych

Media społecznościowe i opinie internetowe

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika pozyskane poprzez media społecznościowe (na przykład Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo czy Twitter) lub opinie w Internecie (na przykład przez TripAdvisor) dotyczące marek będących własnością Radisson Hospitality w celu (i) reakcji na pytania lub skargi użytkownika; (ii) obserwowania reputacji marki; oraz (iii) poprawny jakości świadczonych przez nas usług i identyfikowania możliwości działań, na których możemy się skupić.

Niektóre z naszych stron w mediach społecznościowych umożliwiają użytkownikom wysyłanie własnych treści. Prosimy pamiętać, że treści przesyłane na nasze strony w mediach społecznościowych mogą być dostępne publicznie i należy być ostrożnym w podawaniu niektórych danych osobistych (na przykład informacji finansowych lub danych adresowych) na takich platformach. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne działania podjęte przez inne osoby, jeśli użytkownik opublikuje dane osobowe na jednej z naszych platform w mediach społecznościowych (np. w takich serwisach jak Facebook czy Instagram). Prosimy o zapoznanie się także ze stosownymi politykami prywatności oraz plików cookie zamieszczonymi w mediach społecznościowych, z których użytkownik korzysta.

Kategorie przetwarzanych danych

Dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić lub które opublikuje w mediach społecznościowych lub w opiniach o nas

Źródło danych

 • Bezpośrednio od użytkownika poprzez dostępne publicznie strony w mediach społecznościowych, internetowe serwisy bookingowe lub inne strony internetowe (z opiniami)
 • Od naszego dostawcy usługi internetowego monitorowania reputacji marki

Podstawy przetwarzania

Pełne zrozumienie preferencji i nawyków konsumpcyjnych gości leży w szeroko rozumianym interesie biznesowym grupy Radisson Hotel Group. W takich okolicznościach interesy biznesowe grupy Radisson Hotel Group są traktowane nadrzędnie.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawca usługi internetowego monitorowania reputacji marki

Konkursy w mediach społecznościowych

Od czasu do czasu możemy zorganizować konkurs na jednej z naszych stron w mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w takim konkursie, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu organizacji i zarządzania konkursem w mediach społecznościowych oraz w celu wyłonienia zwycięzcy lub zwycięzców.

Kategorie przetwarzanych danych

Uzależnione od rodzaju konkursu, ale niemal zawsze będą to:

Adres, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika poprzez nasze media społecznościowe

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do powzięcia stosownych kroków mających na celu zawiązanie umowy i wykonywanie jej postanowień i założeń po wyrażeniu przez użytkownika zgody na warunki udziału.

Odbiorcy danych

 • Inne podmioty wchodzące w skład grupy Radisson Hotel Group
 • Dostawca usług IT

Prawa użytkownika – Zgodnie z RODO

Jeśli użytkownik mieszka na terenie Unii Europejskiej, RODO gwarantuje mu szereg praw, których podsumowanie opisano poniżej. Z zasady użytkownik może korzystać z nich bezpłatnie, nie licząc kilku regulowanych prawnie wyjątków. Prawa te mogą podlegać ograniczeniom – na przykład jeśli warunkiem zrealizowania wniosku użytkownika jest ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli zażąda od nas usunięcia informacji, które zgodnie z prawem mamy obowiązek przechowywać lub mamy jasno uzasadniony powód, by tego nie czynić. Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregoś z przysługujących mu praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacyquestion@radissonhotels.com.

W razie wątpliwości użytkownik ma prawo złożyć skargę do Organu Nadzorczego właściwego dla jego miejsca zamieszkania lub miejsca, w którym doszło do naruszenia. Zachęcamy do zgłaszania nam wszelkich wątpliwości w pierwszej kolejności, jednak przysługujące użytkownikowi prawa zezwalają na bezpośredni kontakt z Organem Nadzorczym.

1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W każdej sytuacji, w której uzyskujemy zgodę użytkownika, ma on prawo do wycofania jej w dowolnej chwili z własnej woli, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej (o ile je posiada) lub kontaktując się z nami pod adresem privacyquestion@radissonhotels.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem zgromadzonych i przetworzonych wcześniej danych w oparciu o zgodę użytkownika — aż do chwili wycofania zgody. Prosimy pamiętać, że mogą zaistnieć warunki prawne, według których możemy przetwarzać dane użytkownika w innych celach, zgodnie z założeniami niniejszej Polityki prywatności.

2. Prawo do dostępu i sprostowania własnych danych

Użytkownik ma prawo dostępu, kontroli i korygowania swoich danych osobowych. Użytkownik może poprosić o kopię swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu celem sprawdzenia ich dokładności i wprowadzenia poprawek i zmian, takich jak: nazwisko, adres e-mail, hasła i/lub inne ustawienia preferencji. Może to uczynić w łatwy sposób, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej (o ile je posiada) lub kontaktując się z nami pod adresem privacyquestion@radissonhotels.com. Może także złożyć wniosek o kopię danych osobistych przetworzonych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności.

3. Prawo do „bycia zapomnianym”

Zgodnie z postanowieniami RODO użytkownik ma prawo do usunięcia wszystkich swoich danych osobowych, które przetwarzamy zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności, w przypadku gdy dane te nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone, a także w przypadku gdy wycofa swoją zgodę lub wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności – pod warunkiem, że nie istnieją żadne inne wymogi prawne, nakazujące ich przechowywanie. Jeśli użytkownik chce zawnioskować o usunięcie jego danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacyquestion@radissonhotels.com.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych, przewidzianych przez RODO okolicznościach, użytkownik może poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Na przykład w przypadku, gdy kwestionuje ich dokładność. Wtedy ograniczymy przetwarzanie jego danych, dopóki nie zweryfikujemy ich dokładności.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

W niektórych, przewidzianych przez RODO okolicznościach, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, gdy na przykład dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6. Prawo do przenoszenia danych

Gdy otrzymaliśmy dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę lub w ramach zawartej między nami umowy, użytkownik ma prawo otrzymać wszystkie przetwarzane przez nas dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przesłania ich innemu administratorowi.

Prawa użytkownika – Użytkownicy spoza Unii Europejskiej

W zależności od miejsca zamieszkania użytkownika mogą go dotyczyć różne prawa odnoszące się do danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, by spełnić wszelkie istotne wymogi praw i przepisów dotyczących ochrony danych z uwzględnieniem niniejszej Polityki prywatności.

Prawo do prywatności wg przepisów stanu Kalifornia

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, ma prawo raz w roku zadać nam pytanie, czy udostępniliśmy jego dane osobowe stronom trzecim do ich bezpośrednich celów marketingowych. Aby złożyć odpowiedni wniosek, prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres privacyquestion@radissonhotels.com lub napisać do nas na podany poniżej adres pocztowy. W wiadomości należy podać, że użytkownik jest rezydentem stanu Kalifornia i składa zapytanie “Shine the Light”.

Obywatele rosyjscy

Na mocy ustawy Federacji Rosyjskiej “o ochronie danych osobowych” nr 152-FZ mamy prawo gromadzić, zapisywać, systematyzować, agregować, przechowywać, aktualizować (odnawiać i modyfikować) i pobierać dane osobowe obywateli rosyjskich, korzystając z baz danych zlokalizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jeżeli użytkownik wskaże, że jest obywatelem rosyjskim mieszkającym na terenie Federacji Rosyjskiej, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z zapisami tejże ustawy, a jego profil będzie obsługiwany przez bazę danych na terenie Federacji Rosyjskiej. Jeżeli nie wskaże, że jest obywatelem Federacji Rosyjskiej, nie będziemy mogli obsługiwać jego danych osobowych zgodnie z wymogami tejże ustawy i nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności. Całkowita odpowiedzialność za podanie obywatelstwa ciąży na użytkowniku. Informacje zawierające dane osobowe obywateli rosyjskich mogą być przesyłane z Federacji Rosyjskiej do krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w tym do krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz do innych krajów, które prawo rosyjskie uznają za posiadające odpowiedni poziom ochrony niniejszych danych, a także do krajów, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony niniejszym danym. Przekazując nam swoje dane osobowe za pomocą naszej strony internetowej lub aplikacji, bądź też formularza albo rejestracji na stronie internetowej, w programie lub aplikacji, a także poprzez dokonanie rezerwacji, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Środki bezpieczeństwa

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zostały przygotowane i wdrożone celem zapewnienia danym osobowym użytkownika odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Są to na przykład: techniki szyfrowania danych, środki fizyczne, rozwiązania IT, nakazy zaufania poufności itp.

W przypadku naruszenia prywatności danych osobowych poinformujemy o tym użytkownika zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Jakie przepisy dotyczą dzieci?

Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o żadne dane osobowe osób poniżej 18. roku życia ani też świadomie nie zezwalamy takim osobom na dokonywanie rezerwacji w naszych hotelach.

Jeśli dowiemy się, że weszliśmy w posiadanie danych osobowych osoby poniżej 18. roku życia bez zgody rodzica lub legalnego opiekuna, bezzwłocznie przystąpimy do usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik uważa, że posiadamy lub możemy posiadać dane od lub na temat osoby poniżej 18. roku życia, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacyquestion@radissonhotels.com.

W jaki sposób dane osobowe użytkownika są przekazywane stronom trzecim?

Udostępniamy lub ujawniamy dane wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami, co dotyczy również stron trzecich.

Dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione organom władzy i/lub przedstawicielom organów ścigania wtedy, jeśli będą wymagały tego powyższe zapisy, wymogi prawne lub prawna ochrona interesów administratora/administratorów zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo możemy udostępnić dane osobowe użytkownika oraz inne informacje przedsiębiorstwu, które przejmie w całości lub częściowo nasze interesy, w przypadku gdy jest to zgodne z naszymi interesami i w takich sytuacjach nasze interesy biznesowe traktowane są nadrzędnie. Na przykład w razie sprzedaży części firmy lub aktywów możemy przekazać informacje dotyczące użytkowników w ramach tej transakcji zgodnie z dotyczącym takich działań prawem.

Międzynarodowe transfery danych

Jeśli krajem zamieszkania użytkownika jest państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), gromadzone przez nas zgodnie z zawartymi w niniejszej Polityce prywatności dane mogą być transferowane poza EOG i tam przechowywane (także w celu przetwarzania danych przez wybranych administratorów), jeśli ma to na celu spełnianie biznesowych zamierzeń grupy Radisson Hotel Group. Państwa, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), mogą nie posiadać przepisów prawnych gwarantujących ten sam poziom ochrony danych osobowych, co przepisy prawne w państwach należących do EOG. W takim przypadku zastosujemy odpowiednie mechanizmy zabezpieczające, aby nadal chronić dane zgodnie z wymogami RODO — w postaci standardowych klauzul umownych akceptowanych przez Komisję Europejską, gwarantujących adekwatny poziom ochrony lub poprzez dopilnowanie, aby odbiorcą danych był podmiot, który przestrzega postanowień Tarczy Prywatności w przypadku, gdy transfer danych wykonywany jest do Stanów Zjednoczonych.

Zaznaczamy, że Radisson Hospitality, Inc. przestrzega zasad programów Tarcza Prywatności zawartych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Zgodnie z zasadami programów Tarcza Prywatności zawartych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi Radisson Hospitality, Inc. zobowiązuje się rozpatrywać skargi odnośnie do prywatności użytkownika oraz zbierania przez nas i wykorzystywania jego danych osobowych.

Radisson Hospitality, Inc. zobowiązuje się również przekazywać nierozstrzygnięte skargi dotyczące prywatności, podlegające programom Tarcza Prywatności USA–UE i Tarcza Prywatności USA–Szwajcaria do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, http://go.adr.org/privacyshield.html. Ponadto w niektórych ograniczonych okolicznościach i w ostateczności osoby fizyczne mogą poddać sprawę pod arbitraż panelu ds. Tarczy Prywatności, stworzonego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisję Europejską.

Uwaga: jeśli użytkownik nie jest rezydentem Unii Europejskiej lub Szwajcarii, odnoszące się do rozpatrywania skarg ustalenia programów Tarcza Prywatności mogą go nie dotyczyć, a mechanizmy egzekwowania zasad mogą być dla niego niedostępne.

Jeśli użytkownik chce otrzymać więcej informacji na temat naszych mechanizmów i zabezpieczeń dotyczących transferów danych, propsimy o kontakt z nami pod adresem privacyquestion@radissonhotels.com.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane do wypełnienia celów i działań wymienionych w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z przekazanymi użytkownikowi informacjami lub tak długo, na ile zezwalają przepisy prawa. Możemy na przykład kontynuować przechowywanie danych osobistych użytkownika, jeśli zachodzi duże prawdopodobieństwo, że będą przydatne do spełnienia jakichkolwiek wymogów prawnych, zastosowania się do przepisów, rozstrzygnięcia sporów prawnych i sądowych lub w innych okolicznościach, które będą wymagały wyegzekwowania postanowień niniejszej Polityki prywatności celem zapobiegnięcia oszustwu lub naruszeniu opisanych w tym dokumencie zasad.

Wpływ na ocenę czasu przechowywania danych mają takie czynniki jak ilość, natura i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieautoryzowanego dostępu do nich, cele, w ramach których są gromadzone, oraz możliwość osiągnięcia tych celów poprzez inne, prawne środki.

Czy niniejsza Polityka prywatności dotyczy witryn internetowych stron trzecich?

Jeśli użytkownik kliknie odnośnik prowadzący do strony internetowej stron trzech, przeglądarka przekieruje go do strony internetowej, która nie jest zarządzana przez nas, a co za tym idzie, niniejsza Polityka prywatności nie będzie obowiązywać podczas wizyty na tej stronie. Zasady zachowywania się na każdej innej stronie internetowej podlegają warunkom użytkowania, polityce prywatności i innym regulacjom ustalonym przez stronę trzecią, która jest właścicielem danej strony internetowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności innych stron internetowych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje i treści zawarte na stronach internetowych stron trzecich.

Co, jeśli zmodyfikujemy niniejszą Politykę?

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Powiadomimy użytkownika o takich zmianach, jeśli będą oznaczały fundamentalne zmiany w sposobie przetwarzania danych lub będą istotne wobec natury przetwarzania lub będą ważne dla użytkownika i będą wpływać na prawa użytkownika dotyczące ochrony danych.

Kontakt z nami

Zachęcamy do przesyłania pytań, komentarzy, uwag, wniosków lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności na adres privacyquestion@radissonhotels.com. W razie pytań dotyczących indywidualnych praktyk danego hotelu lub informacji będących w jego posiadaniu prosimy o bezpośredni kontakt z tymże hotelem.

Można również pisać do nas na adres pocztowy:

Radisson Hospitality, Inc.
Mail Stop 8256 Attn: Privacy
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305