Regulamin korzystania ze strony


ZAPOZNAJ SIĘ STARANNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM KORZYSTANIA ZE STRONY ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z DOSTĘPNYCH NA NIEJ USŁUG. Korzystając z tej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub platformy, na której ten Regulamin korzystania ze strony („Regulamin”) jest dostępny („Strona”), wyrażasz swoją zgodę na niniejszy Regulamin oraz akceptujesz Politykę prywatności firmy Radisson Hospitality, Inc. („Polityka prywatności”). Jeśli nie akceptujesz wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności, nie korzystaj z tej Strony.

Strona ta jest własnością i jest prowadzona przez firmę Radisson Hospitality, Inc. („Radisson Hospitality”). Radisson Hospitality może w dowolnym czasie zmodyfikować niniejszy Regulamin. Dalsze korzystanie z tej Strony będzie oznaczać, iż akceptujesz wprowadzone zmiany i zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów i regulacji. Materiały przedstawiane na niniejszej Stronie podlegają ochronie prawnej, m.in. na podstawie przepisów USA dotyczących praw autorskich oraz międzynarodowych porozumień. W przypadku rezerwacji pobytu w hotelach obowiązują dodatkowe warunki.

Korzystanie ze strony
Możesz korzystać z tej strony, jeśli masz co najmniej 18 lat i możesz zawierać wiążące prawnie umowy (Strona nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich). Używając tej Strony, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat. Wszelkie materiały zawarte na tej Stronie mają jedynie charakter informacyjny. Niektóre informacje i materiały zawarte na tej Stronie mogą być nam przekazywane przez franczyzobiorców, którzy zachowują kontrolę nad politykami i procedurami stosowanymi w ich hotelach.

Ograniczenia dotyczące korzystania
Treść niniejszej Strony, m.in. tekst, elementy graficzne, obrazy, fotografie, ilustracje, znaki handlowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, logo, informacje uzyskane od licencjodawców Radisson Hospitality, jak również inne materiały („Treść”) są chronione na mocy prawa autorskiego zarówno Stanów Zjednoczonych jak i innych krajów. Tytuł prawny do Treści zachowuje firma Radisson Hospitality. Wszelkie wykorzystanie Treści, które nie jest wyraźnie dopuszczane przez niniejszy Regulamin, stanowi naruszenie Regulaminu oraz może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaku handlowego i innych praw. Za wyjątkiem przypadków opisanych w tym dokumencie, żaden element Treści nie może być kopiowany, powielany, dystrybuowany, ponownie publikowany, pobierany, wyświetlany, zamieszczany ani transmitowany w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody Radisson Hospitality lub licencjodawców firmy. Radisson Hospitality upoważnia Cię do przeglądania i pobrania pojedynczej kopii Treści wyłącznie na własny, zgodny z prawem, osobisty, niekomercyjny użytek, jeśli zamieścisz następującą deklarację praw autorskich: „© 2018 Radisson Hospitality, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone” i uwzględnisz pozostałe deklaracje dotyczące praw autorskich i praw własności zawarte w Treści. Jakiekolwiek specjalne reguły korzystania z innych elementów umieszczonych na Stronie mogą być ujęte w innym miejscu na Stronie i są włączone do niniejszego Regulaminu za zasadzie odniesienia. Korzystanie z Treści na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w dowolnym celu jest zabronione. Wszelkie prawa nieprzypisane wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone dla Radisson Hospitality i licencjodawców firmy. W razie naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, zostanie Ci automatycznie odebrane zezwolenie na korzystanie z Treści, a ponadto konieczne będzie niezwłoczne zniszczenie wszelkich kopii jakiejkolwiek Treści w Twoim posiadaniu.

Nie możesz, bez pisemnej zgody Radisson Hospitality, zamieszczać „odbicia lustrzanego” którychkolwiek Treści zawartych na tej Stronie na jakimkolwiek innym serwerze. Nie możesz korzystać z tej Strony w celach niezgodnych z prawem lub zakazanych w Regulaminie. Nie możesz korzystać z tej Strony w sposób, który mógłby zaburzyć, zakłócić, przeciążyć lub naruszyć funkcjonowanie Strony, bądź naruszyć prawo jakiejkolwiek innej osoby do korzystania ze Strony. Nie możesz usiłować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Strony poprzez działania hakerskie, pozyskiwanie hasła lub za pomocą innych środków. Radisson Hospitality zastrzega sobie prawo do, według własnego uznania, zablokowania Ci dostępu do Strony, lub którejkolwiek z jej sekcji, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, bez uprzedniego powiadomienia lub jakiegokolwiek powiadomienia.

Przesyłanie sugestii
Firma Radisson Hospitality chętnie wysłuchuje opinii użytkowników i zachęca do przesyłania komentarzy dotyczących Strony oraz naszych produktów i usług. Niestety nasza wieloletnia polityka firmy nie pozwala nam przyjmować twórczych pomysłów, sugestii ani materiałów innych niż te, o jakie sami poprosiliśmy. Zatrudniamy utalentowanych pracowników i konsultantów, którzy mogą pracować nad takimi samymi lub podobnymi pomysłami. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż zamierzeniem niniejszej polityki jest uniknięcie ewentualnych przyszłych nieporozumień, gdy projekty opracowane przez naszych pracowników i/lub konsultantów mogłyby się wydać innym osobom podobne do ich własnych prac. Nie wysyłaj do nas żadnych własnych, kreatywnych materiałów, o które nie prosiliśmy.

Jeżeli, na naszą prośbę, wyślesz nam swoje prace albo – pomimo naszej prośby – wyślesz nam twórcze pomysły, sugestie, notatki, rysunki, koncepcje lub inne informacje (dalej zbiorczo: Prace), Prace te zostaną uznane za naszą własność. Radisson Hospitality może potraktować Prace jako informacje niepoufne i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przypadki wykorzystania lub ujawnienia dowolnej Pracy. Bez ograniczenia ogólności powyższych postanowień, Radisson Hospitality pozostanie jedynym właścicielem wszystkich obecnie znanych lub przyszłych praw do Prac bez ograniczeń czasowych i geograficznych i będzie mieć prawo do nieograniczonego wykorzystywania Prac do dowolnych celów, komercyjnych i innych, bez konieczności wynagrodzenia osoby przesyłającej Prace.

Komunikaty użytkowników
Dane osobowe, które przekazujesz firmie Radisson Hospitality podlegają naszej Polityce prywatności. W zakresie, w którym istnieje niespójność między Regulaminem a Polityką prywatności, Polityka prywatności ma moc nadrzędną.

Z wyjątkiem przypadków opisanych w sekcji Przesyłanie Prac (powyżej), Radisson Hospitality nie rości sobie prawa własności do jakichkolwiek tekstów, fotografii, obrazów, ilustracji, elementów graficznych, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych oraz innych treści przekazywanych firmie Radisson Hospitality za pomocą narzędzi serwisów społecznościowych, które Ci udostępniamy (każde z osobna „Komunikat”). Gwoli ścisłości należy dodać, że różnica pomiędzy Komunikatami i innymi informacjami, które nam przekazujesz, polega na tym, że raz przesłany Komunikat natychmiastowo staje się dostępny dla innych. Przykładami Komunikatów są komentarze zamieszczane na naszych blogach lub w czatroomach, które sponsorujemy.

Zobowiązujesz się do niezamieszczania Komunikatów, których treść, w całości lub częściowo, byłaby oszczercza; gorsząca; podżegająca; dyskryminacyjna; uwłaczająca czci; fałszywa; zastraszająca; wulgarna; obsceniczna; pornograficzna; bluźniercza; obelżywa; nękająca; naruszałaby czyjąś prywatność; miałaby charakter nienawistny lub docinający; odnosiłaby się w negatywny sposób do płci, rasy, koloru skóry, orientacji seksualnej, narodowości, przekonań religijnych lub niepełnosprawności; naruszałaby lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo; lub naruszałaby bądź łamała jakiekolwiek prawa którejkolwiek ze stron. Dodatkowo, potwierdzasz, że: (a) nie zamieścisz żadnego Komunikatu, który stanowi reklamę lub próbę pozyskania korzyści biznesowej; (b) nie będziesz zakłócać normalnego przepływu dialogu ani zamieszczać Komunikatu niezwiązanego z omawianym tematem (chyba że jest jasne, iż dyskusja ma charakter otwarty); (c) nie zamieścisz listu o charakterze „łańcuszka” lub komunikatu odnoszącego się do projektu o strukturze piramidy; nie będziesz podszywać się pod inną osobę; (d) nie będziesz rozprowadzać wirusów ani szkodliwych kodów komputerowych; (e) nie będziesz zbierać masowo lub w inny sposób gromadzić informacji na temat innych, wliczając w to adresy e-mail, bez zgody tych osób; (f) nie będziesz zamieszczać tej samej uwagi więcej niż jeden raz ani „spamować”; (g) nie będziesz podejmować żadnych innych działań, które ograniczają lub powstrzymują inne osoby od korzystania ze Strony lub, według osądu Radisson Hospitality, narażają firmę Radisson Hospitality lub któregokolwiek z jej licencjodawców, partnerów bądź klientów na jakąkolwiek odpowiedzialność lub szkodę.

Poprzez zamieszczenie Komunikatu akceptujesz, że taki Komunikat będzie miał charakter niepoufny, niemajątkowy, oraz że będzie mógł być rozpowszechniany bądź używany przez Radisson Hospitality. W przypadku zamieszczenia Komunikatu, automatycznie przyznajesz – lub gwarantujesz, że właściciel odpowiednich treści wyraźnie przyznał – firmie Radisson Hospitality nieobciążoną honorariami, permanentną, nieodwołalną, obejmującą cały świat, niewyłączną licencję na korzystanie, reprodukowanie, tworzenie dzieł pochodnych, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybuowanie, przedstawianie lub wyświetlanie Komunikatu w dowolnych mediach, dowolnej formie i formacie oraz na dowolnym forum, znanych teraz lub opracowanych w przyszłości. Bez uszczerbku dla powyższego, Radisson Hospitality nie musi wykorzystać któregokolwiek Komunikatu.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój Komunikat, konsekwencje jego zamieszczenia oraz swoje przekonanie co do któregokolwiek Komunikatu. Firma Radisson Hospitality nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje dowolnego Komunikatu. Radisson Hospitality nie odpowiada za kontrolowanie lub monitorowanie Komunikatów zamieszczanych na tej Stronie przez użytkowników. W razie otrzymania informacji od jednego z użytkowników o Komunikacie, który rzekomo narusza niniejszy Regulamin, firma Radisson Hospitality może zbadać doniesienie i określić w dobrej wierze oraz według własnego uznania, czy należy usunąć taki Komunikat. Radisson Hospitality nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników za wykonanie lub brak wykonania takich działań.

Radisson Hospitality zastrzega sobie prawo (lecz bez obowiązku) do: (a) zapisywania dialogów prowadzonych na Stronie; (b) zbadania doniesienia, że dany Komunikat nie spełnia postanowień niniejszego Regulaminu oraz określenia we własnym osądzie, czy należy usunąć lub poprosić o usunięcie Komunikatu; (c) usunięcia Komunikatów, które są obelżywe, nielegalne, wywrotowe lub nieaktualne, bądź w inny sposób nie zachowują postanowień niniejszego Regulaminu; (d) odebrania użytkownikowi dostępu do którejkolwiek sekcji lub całości Strony po dowolnym naruszeniu niniejszego Regulaminu lub prawa; (e) monitorowania, edytowania lub ujawnienia dowolnego Komunikatu; (f) edytowania lub usunięcia któregokolwiek Komunikatu zamieszczonego na Stronie, bez względu na to, czy Komunikat ten narusza niniejszy Regulamin.

Promocje
Wszelkie oferty lub promocje ogłaszane na tej Stronie tracą ważność w razie zakazu oraz podlegają wszelkim zamieszczanym oficjalnym zasadom obowiązującym takie oferty lub promocje.

Warunki dotyczące aplikacji mobilnych
Poniższe postanowienia mają zastosowanie w przypadku użytkowników aplikacji mobilnych Radisson Hospitality (każda z osobna: „Aplikacja”):

Firmy Apple i Google nie ponoszą odpowiedzialności za nasze Aplikacje

Użytkownicy aplikacji Apple
Jeśli pobierasz i/lub korzystasz z naszych Aplikacji na iPhone’a lub iPad’a: Jako użytkownik końcowy Aplikacji, przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa zawierana jest pomiędzy Tobą a firmą Radisson Hospitality, nie zaś firmą Apple, Inc., oraz że Apple, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację i/lub jej Treść. Bez uszczerbku dla powyższego, przyjmujesz do wiadomości, że firma Apple, Inc. oraz jej jednostki zależne są, w charakterze strony trzeciej, beneficjentami niniejszej umowy z Radisson Hospitality, oraz że firma Apple, Inc. ma prawo (i uznaje się że przyjęła prawo) do egzekwowania niniejszego Regulaminu. Przyjmujesz do wiadomości, że firma Apple, Inc. nie ma jakiegokolwiek obowiązku konserwacji lub zapewnienia wsparcia dla Aplikacji. Potwierdzasz zapoznanie się z Regulaminem App Store (lokalizacja online pod adresem http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Niniejszy Regulamin Radisson Hospitality obejmuje również poprzez odniesienie Umowę licencyjną użytkownika końcowego licencjonowanej aplikacji („LAEULA”) opublikowaną przez Apple, Inc. (lokalizacja online pod adresem http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Na użytek niniejszego Regulaminu, Aplikację uważa się za „Aplikację licencjonowaną” w rozumieniu umowy LAEULA, natomiast firmę Radisson Hospitality uznaje się za „Dostawcę aplikacji” zgodnie z definicją LAEULA. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje w sprzeczności z warunkami umowy LAEULA, niniejszy Regulamin posiada moc nadrzędną.

Użytkownicy aplikacji Android
Jeśli pobierasz /lub korzystasz z naszych Aplikacji z Google Play: Jako użytkownik końcowy Aplikacji, przyjmujesz do wiadomości, że firma Radisson Hospitality, nie zaś Google Inc., nadaje prawo do instalacji i użytkowania poszczególnych Aplikacji. Przyjmujesz do wiadomości, że Google nie ma jakiegokolwiek obowiązku konserwacji lub zapewnienia wsparcia dla Aplikacji. Potwierdzasz zapoznanie się z Warunkami świadczenia usług Google Play („Warunki”) (dokument dostępny online pod adresem https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html) oraz przyjmujesz do wiadomości, że na mocy niniejszego Regulaminu Twoja umowa z Radisson Hospitality obejmuje te Warunki poprzez odniesienie. Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje w sprzeczności z Warunkami, niniejszy Regulamin posiada moc nadrzędną.

Nie możesz używać, eksportować ani reeksportować Aplikacji niezgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych oraz prawem obowiązującym w jurysdykcji, na której terenie uzyskano Aplikację. W szczególności, między innymi, Aplikacji nie wolno eksportować ani reeksportować: (a) do żadnego z krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone ani (b) żadnej osoby znajdującej się na liście Departamentu Skarbu USA obejmującej specjalnie oznaczone osoby (Specially Designated Nationals) lub liście Departamentu Handlu USA obejmującej osoby i jednostki zakazane (Denied Person’s List or Entity List). Korzystając z Aplikacji, stwierdzasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się w żadnym z takich krajów ani na żadnej z takich list. Potwierdzasz również, że nie będziesz używać Aplikacji do innych, niedozwolonych przez prawo USA, celów, w tym między innymi do rozwijania, projektowania, wytwarzania lub produkowania broni nuklearnej, pocisków oraz broni chemicznej lub biologicznej.

Szczególne warunki dotyczące funkcji Zdalne otwieranie w naszej aplikacji RED
Funkcja Zdalne otwieranie jest dostępna w wybranych hotelach dla gości, którzy pobrali naszą aplikację RED, mają ważną rezerwację jednego pokoju i wyrażą zgodę na używanie funkcji Zdalne otwieranie. Ważne rezerwacje mogą nie obejmować niektórych rezerwacji dokonanych przez organizatorów spotkań, biura podróży, hurtowników oraz za pośrednictwem stron internetowych należących do osób trzecich.

Aby korzystać ze Zdalnego otwierania, należy prawidłowo skonfigurować wszystkie niezbędne ustawienia i wymagane połączenie sieciowe, w tym należy umożliwić swobodne przekazywanie powiadomień na swoje urządzenie mobilne. Dodatkowo przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Zdalne otwieranie może być używane tylko wtedy, gdy w Twoim urządzeniu mobilnym włączona jest funkcja Bluetooth oraz że klucze mobilne mogą być wydawane przez aplikację RED i usuwane z niej tylko, gdy Twoje urządzenie mobilne jest połączone z siecią. Kiedy Twoje urządzenie mobilne nie będzie mieć dostępu do sieci, będziesz mógł korzystać tylko z aktualnych kluczy mobilnych już zainstalowanych w aplikacji RED. Twoje zarejestrowane klucze mobilne są powiązane z Twoim urządzeniem mobilnym. W przypadku wymiany urządzenia należy ponownie pobrać aplikację RED oraz ponownie dokonać rejestracji w funkcji Zdalnego otwierania.

Uzyskując dostęp do funkcji Zdalnego otwierania, przyjmujesz do wiadomości oraz zgadzasz się, że numer Twojego pokoju – w danej ważnej rezerwacji – zostanie przesłany na Twoje urządzenie mobilne za pośrednictwem aplikacji RED i będzie widoczny dla każdego, kto posiada dostęp do Twojego urządzenia mobilnego przez aplikację RED. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ograniczanie dostępu do aplikacji RED na swoim urządzeniu mobilnym i za bezpieczeństwo tego urządzenia. Przykładem takich działań jest ustawianie haseł lub korzystanie z innych niezbędnych funkcji ograniczających dostęp do Twojego urządzenia mobilnego lub aplikacji RED. Potwierdzasz, że nie będziesz udostępniać osobom trzecim swojego urządzenia mobilnego w celu uzyskania dostępu do aplikacji RED lub korzystania ze Zdalnego otwierania na Twoim urządzeniu mobilnym.

Jeżeli Twoje urządzenie mobilne zostanie zgubione, skradzione lub złamane zostaną jego zabezpieczenia w czasie, gdy będzie na nim dostępna rezerwacja za pośrednictwem funkcji Zdalnego otwierania, zgadzasz się niezwłocznie zawiadomić recepcję hotelu, którego dotyczyć będzie rezerwacja, oraz postępować zgodnie ze wszelkimi instrukcjami udzielonymi przez hotel lub firmę Radisson Hospitality. Dotyczy to również – bez ograniczeń – usunięcia lub wyrażenia zgody na usunięcie wszystkich kluczy mobilnych z Twojego urządzenia mobilnego. Ani firma Radisson Hospitality, ani żaden z biorących udziału hoteli nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i roszczenia, które mogą zaistnieć, jeśli nieodpowiednio zabezpieczysz swoje urządzenie mobilne lub nie dopełnisz obowiązku zawiadomienia odpowiedniego hotelu w razie zgubienia, kradzieży, złamania zabezpieczeń Twojego urządzenia mobilnego albo innego przypadku utraty tego urządzenia lub kontroli nad nim, czy też innego naruszenia urządzenia.

Zgadzasz się używać funkcji Zdalnego otwierania wyłącznie w połączeniu z ważną rezerwacją i zgodnie z przeznaczeniem, to jest do zameldowania się i wykorzystywania urządzenia mobilnego do uzyskania dostępu do wyznaczonych obszarów – łącznie z przypisanym Ci pokojem – do których posiadasz zgodny z prawem dostęp. Nie możesz używać Zdalnego otwierania w żadnym innym celu. Z funkcji Zdalnego otwierania możesz korzystać jedynie na urządzeniu mobilnym, które znajduje się pod Twoją kontrolą.

Oprogramowanie Zdalne otwieranie oraz mobilne klucze są chronione przez prawo autorskie, prawa patentowe oraz postanowienia międzynarodowych traktatów. Jakiekolwiek powielanie lub ponowna dystrybucja oprogramowania albo kluczy mobilnych są ściśle zabronione prawnie i mogą skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Bez ograniczenia ogólności powyższych postanowień, kopiowanie lub powielanie oprogramowania lub kluczy mobilnych w celu dalszego kopiowania lub powielania jest ściśle zabronione. Firma Radisson Hospitality przyznaje Ci ograniczoną, niewyłączną, nieprzekazywalną, odwołalną licencję na używanie funkcji Zdalnego otwierania na Twoim urządzeniu mobilnym, kiedy to urządzenie znajduje się w Twoim posiadaniu i pod Twoją kontrolą. Licencja jest przyznawana wyłącznie w celu przedstawionym w niniejszym regulaminie.

Odpowiedzialność firmy Radisson Hospitality oraz jej Licencjodawców i Partnerów
Korzystasz z tej Strony i jej Treści na własną odpowiedzialność. Treści zawarte na niniejszej Stronie mogą zawierać nieprawidłowości techniczne i błędy literowe. Firma Radisson Hospitality może wprowadzać modyfikacje lub ulepszenia w dowolnym czasie.

TREŚCI ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE SĄ PRZEDSTAWIANE W AKTUALNEJ POSTACI, TAKIE JAKIMI SĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRAWNIE, FIRMA RADISSON HOSPITALITY ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA RADISSON HOSPITALITY NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE NINIEJSZEJ STRONY BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE DEFEKTY BĘDĄ NAPRAWIANE ORAZ ŻE NINIEJSZA STRONA LUB SERWER, KTÓRY ZAPEWNIA JEJ DOSTĘPNOŚĆ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. FIRMA RADISSON HOSPITALITY NIE GWARANTUJE ANI NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA ALBO SKUTKÓW KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE W KWESTII ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI ITP. TY (NIE ZAŚ FIRMA RADISSON HOSPITALITY) PONIESIESZ CAŁKOWITY KOSZT NIEZBĘDNYCH PRAC SERWISOWYCH, NAPRAW I POPRAWEK. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE CIĘ NIE DOTYCZYĆ W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KTÓRE NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH. AKCEPTUJESZ, ŻE UŻYWASZ NINIEJSZEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO.

FIRMA RADISSON HOSPITALITY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KONTRAKTOWEJ LUB Z UWAGI NA DELIKT, ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB SKUTKUJĄCE KARĄ SZKODY, W TYM (MIĘDZY INNYMI) SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ OCZEKIWANYCH ZYSKÓW LUB PRZYCHODU LUB INNĄ STRATĄ EKONOMICZNĄ BĘDĄCĄ W ZWIĄZKU LUB WYNIKAJĄCĄ Z JAKIEGOKOLWIEK CZYNU LUB ZANIECHANIA ZE STRONY RADISSON HOSPITALITY, PRZEDSTAWICIELI FIRMY, JEJ JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH, PRZEDSIĘBIORSTW JOINT VENTURE, NIEZALEŻNYCH WYKONAWCÓW LUB NIESTOWARZYSZONYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH JAKO REZULTAT JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA W REALIZACJI BĄDŹ W RAMACH NARUSZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI. POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE CIĘ NIE DOTYCZYĆ W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KTÓRE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA SZKODY NASTĘPCZE LUB UBOCZNE. W KAŻDYM WYPADKU, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY RADISSON HOSPITALITY WOBEC CIEBIE ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY I PRZYCZYNY POSTĘPOWANIA PRAWNEGO LUB INNE KWESTIE, NIE PRZEKROCZY SUMY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE ZA DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY. NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, PODSTAW POWÓDZTWA ORAZ PRAWA DOMAGANIA SIĘ TYCHŻE ROSZCZEŃ LUB POWÓDZTWA, WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ STRONĄ, KOMUNIKATAMI LUB NINIEJSZYM REGULAMINEM PO JEDNYM (1) ROKU OD PIERWSZEGO WYSTĄPIENIA DZIAŁANIA, WYDARZENIA, WARUNKU LUB POMINIĘCIA, KTÓREGO DOTYCZY ROSZCZENIE LUB POWÓDZTWO.

Jeśli pobierasz i/lub korzystasz z naszych Aplikacji na iPhone’a lub iPad’a: Przyjmujesz do wiadomości ponadto i akceptujesz, że w żadnym wypadku firma Apple, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie roszczenia dotyczące Aplikacji (w tym, między innymi, za roszczenia stron trzecich dotyczące naruszenia przez Aplikację praw do własności intelektualnej tychże stron trzecich) lub korzystania i posiadania przez Ciebie Aplikacji, w tym między innymi za: (i) roszczenie z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia związane z niespełnianiem przez Aplikację obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz (iii) roszczenia wysuwane na mocy ustaw o ochronie konsumenta lub podobnego ustawodawstwa. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że w maksymalnym dozwolonym przez obowiązujące prawo wymiarze, firma Apple, Inc. nie posiada żadnego obowiązku gwarancyjnego w odniesieniu do Aplikacji.

Twoje konto
Korzystając z tej Strony, przyjmujesz odpowiedzialność za zachowanie poufności Twojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Akceptujesz i przyjmujesz odpowiedzialność za wszelkie działania na Twoim koncie lub przy użyciu Twojego hasła. Firma Radisson Hospitality zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi, zamknięcia kont, usunięcia lub edycji treści lub odwołania zamówień, według własnego uznania.

Zabezpieczenie
Wyrażasz zgodę na obronę, wynagrodzenie strat oraz potwierdzenie niewinności firmy Radisson Hospitality, członków jej zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i partnerów w przypadku jakichkolwiek roszczeń, powództw lub żądań, zobowiązań i układów, w tym między innymi uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, wynikających lub rzekomo wynikających z faktu korzystania przez Ciebie ze Strony lub Treści, lub z faktu złamania przez Ciebie niniejszego Regulaminu.

Kwestie ogólne
Dostęp do Treści może nie być legalny dla określonych osób w pewnych krajach. Uzyskując dostęp do Strony, robisz to na własne ryzyko i odpowiadasz za przestrzeganie przepisów prawa w Twojej jurysdykcji. Poniższe postanowienia obowiązują po wygaśnięciu lub zniesieniu niniejszego Regulaminu z dowolnych przyczyn: Odpowiedzialność firmy Radisson Hospitality oraz jej Licencjodawców i Partnerów, Ograniczenia dotyczące korzystania, Przesyłanie prac, Komunikaty użytkowników, Zabezpieczenie, Obowiązujące prawo oraz Całość umowy.

Obowiązujące prawo
Niniejszy Regulamin podlega prawu stanu Minnesota w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej bez względu na konflikt przepisów. Ty i firma Radisson Hospitality wyrażacie niniejszym zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji stanowych i federalnych sądów hrabstwa Hennepin, w stanie Minnesota, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie rozsądzania lub rozporządzania w kwestii wszelkich roszczeń, powództw lub sporów wynikających z niniejszego Regulaminu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w orzeczeniu któregokolwiek sądu o właściwej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które zachowają pełną moc prawną. Żadnego przypadku odstąpienia od dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu nie uznaje się za dalsze lub kontynuowane odstąpienie od danego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

Elektroniczny podpis
Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo, moc i upoważnienie, aby zaakceptować niniejszy Regulamin we własnym imieniu oraz członka, nabywcy, dostawcy albo innego podmiotu, w imieniu którego występujesz, korzystając ze Strony. Ponadto akceptujesz, że korzystanie ze Strony stanowi elektroniczny podpis w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym (dalej: e-podpis) oraz Ustawy o transakcjach elektronicznych (dalej: UETA, według uchwał stanowych) oraz że sformułowałeś, wykonałeś, zawarłeś, zaakceptowałeś postanowienia albo w inny sposób potwierdziłeś niniejszy Regulamin oraz zaakceptowałeś, że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią elektroniczny dokument na potrzeby e-podpisu, UETA oraz Jednolitej Ustawy o Transakcjach z Zakresu Informatyki (dalej: UCITA) i jako taki jest całkowicie ważny, ma moc prawną, jest wykonalny oraz wiążący i nie do obalenia przez Ciebie ani członka, nabywcę, dostawcę lub inne podmioty, w imieniu których działasz.

Powiadomienie i procedury usuwania
Jeśli uznasz, że jakikolwiek Komunikat, Praca lub inny materiał dostępny na Stronie lub za jej pośrednictwem narusza Twoje prawa autorskie, możesz wnioskować o usunięcie tych materiałów (lub dostęp do nich) z niniejszej Strony, kontaktując się z firmą Radisson Hospitality (adresy znajdują się poniżej) oraz podając następujące informacje:

  1. Dane identyfikujące dzieło objęte prawem autorskim, które według Twojego osądu zostało naruszone. Opisz dzieło i w miarę możliwości dołącz kopię lub informacje o lokalizacji (np. adres URL) autoryzowanej wersji dzieła.
  2. Dane identyfikujące Pracę, która w Twoim osądzie powoduje naruszenie, wraz z lokalizacją. Opisz Pracę i podaj nam jej adres URL lub wszelkie inne stosowne informacje, które pozwolą nam zlokalizować tę Pracę.
  3. Twoje nazwisko, adres, numer telefonu oraz (jeśli jest dostępny) adres e-mail.
  4. Oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, iż wykorzystanie materiałów w sposób, który jest przedmiotem skargi, odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela albo nie jest dozwolone przez prawo.
  5. Oświadczenie, że dostarczone informacje są dokładne, potwierdzające również „pod karą za krzywoprzysięstwo”, że jesteś właścicielem praw autorskich lub autoryzowanym przedstawicielem.
  6. Podpis lub odpowiednik elektroniczny od właściciela praw autorskich lub autoryzowanego przedstawiciela.

Podajemy nasz adres i dane kontaktowe w sprawach związanych z prawami autorskimi w odniesieniu do niniejszej Strony:

Radisson Hospitality
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Attn: Copyright Agent
copyrights@Radissonhotels.com

Na rzecz ochrony właścicieli praw autorskich, firma Radisson Hospitality prowadzi politykę definitywnego blokowania, w odpowiednich okolicznościach, użytkowników niniejszej Strony, którzy wielokrotnie dopuszczają się naruszeń.

Całość umowy
Za wyjątkiem postanowień odpowiedniego powiadomienia lub noty prawnej zamieszczonych przez firmę Radisson Hospitality lub w jej imieniu na tej Stronie, niniejszy Regulamin, łącznie z Polityką prywatności, stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a firmą Radisson Hospitality w odniesieniu do korzystania ze Strony i Treści.

Wersja 7.0/marzec 2018