Användningsvillkor för webbplatsen


LÄS NOGA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR VÅR WEBBPLATS INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN SOM DE PUBLICERAS PÅ. Genom att använda den webbplats, app eller plattform där dessa användningsvillkor (”Användningsvillkoren”) publiceras (”Webbplatsen”) godkänner du villkoren samt Radisson Hospitality, Inc. sekretesspolicy(”Sekretesspolicyn”). Om du inte samtycker till användningsvillkoren och sekretesspolicyn ska du inte använda webbplatsen.

Denna webbplats ägs och drivs av Radisson Hospitality, Inc. (”Radisson Hospitality”). Radisson Hospitality kan när som helst ändra dessa användningsvillkor. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till sådana ändringar och till att du efterföljer alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Det material som tillhandahålls på webbplatsen skyddas av lag, innefattande men inte begränsat till, amerikanska upphovsrättslagar och internationella överenskommelser. Ytterligare villkor gäller för bokningar.

Användning av webbplatsen
Du får endast använda denna webbplats om du är minst 18 år och får ingå bindande avtal (webbplatsen är inte tillgänglig för användning av minderåriga). Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du är minst 18 år. All information och allt material på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. En del av informationen och materialet som finns på denna webbplats kan komma från franchisetagare som kontrollerar policyer och rutiner som tillämpas på deras respektive hotell.

Begränsningar av användning
Innehållet på denna webbplats såsom text, grafik, bilder, foton, illustrationer, varumärken, varunamn, servicemärken, logotyper eller information som kommer från Radisson Hospitality licensgivare samt annat material (”innehåll”) skyddas av upphovsrätten enligt både amerikanska och utländska lagar. Äganderätten till innehållet förblir Radisson Hospitality. All användning av innehållet som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användningsvillkor utgör en överträdelse mot användningsvillkoren och kan bryta mot upphovsrättsliga, varumärkesrättsliga och andra lagar. Förutom vad som anges häri, får ingen del av innehållet kopieras, reproduceras, distribueras, publiceras, laddas ner, visas, postas eller överföras i någon form eller på något sätt utan skriftligt medgivande från Radisson Hospitality eller dess licensgivare. Radisson Hospitality ger dig behörighet att läsa och ladda ner en kopia av innehållet enbart för ditt eget lagliga, personliga, icke-kommersiella bruk om du inkluderar följande copyright: ”© 2018 Radisson Hospitality, Inc. med ensamrätt.” och innefattar andra meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som finns i innehållet. Alla särskilda regler för användning av andra objekt som tillhandahålls på webbplatsen kan innefattas på andra ställen på webbplatsen och innefattas i dessa användningsvillkor genom hänvisning. Användning av innehållet på andra webbplatser eller nätverksanslutna datorer i vilket syfte som helst är förbjuden. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri är förbehållna Radisson Hospitality och dess licensgivare. Om du bryter mot något av dessa användningsvillkor kommer ditt tillstånd att använda innehållet automatiskt att upphöra och du måste omedelbart förstöra alla kopior du har gjort av någon del av innehållet.

Du får inte, utan Radisson Hospitality skriftliga tillstånd, spegla något av innehållet på denna webbplats på någon annan server. Du får inte använda webbplatsen i något syfte som är olagligt eller som förbjuds av dessa användningsvillkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som skulle kunna skada, sätta ur stånd, överbelasta eller förhindra webbplatsen, eller störa någon annan parts användning av webbplatsen. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Webbplatsen genom hackning, lösenordsutvinning eller på andra sätt. Radisson Hospitality förbehåller sig rätten att efter eget godtycke avsluta din åtkomst till webbplatsen, eller någon del av den, när som helst, av vilken som helst anledning, utan föregående meddelande.

Inlämnande av förslag
På Radisson Hospitality välkomnar vi våra användare att höra av sig med kommentarer gällande webbplatsen, våra produkter och tjänster. Dock har vi tyvärr en etablerad policy inom företaget som inte tillåter oss att ta emot eller beakta kreativa idéer, förslag eller material som vi inte uttryckligen har efterfrågat. Vi har kunniga medarbetare och konsulter som eventuellt arbetar på samma eller liknande idéer. Vi hoppas att du förstår att syftet med den här policyn är att undvika risken för framtida missförstånd när enskilda personer anser att projekt som har tagits fram av vår anställda personal och/eller våra konsulter uppvisar stora likheter med deras eget kreativa arbete. Skicka inte oombedd in kreativt originalmaterial av något slag.

Om du skickar in specifikt material på vår uppmaning eller om du skickar in kreativa förslag, idéer, anteckningar, teckningar, koncept eller annan information (”Inskickat material”) utan vår uppmaning, ska Inskickat material betraktas som och förbli vår egendom. Radisson Hospitality kan behandla inskickat material som ej konfidentiell information och kommer inte att ansvara för användning eller uppgivande av något inskickat material. Utan inskränkningar av det föregående, övergår nuvarande och framtida rättigheter av alla slag i hela världen till Inskickat material i Radisson Hospitality ägo. Vi har vidare rätt till obegränsad användning av Inskickat material i alla tänkbara syften, såväl kommersiella som andra, utan att behöva betala någon ersättning till den person som har skickat in materialet i fråga.

Kommunikation från användare
De personuppgifter du skickar in till Radisson Hospitality styrs av vår sekretesspolicy. I de fall det finns oförenligheter mellan användningsvillkoren och sekretesspolicyn ska sekretesspolicyn vara gällande.

Förutom vad som anges under inskickande av förslag (ovan) gör inte Radisson Hospitality anspråk på äganderätt av någon typ av text, fotografier, bilder, illustrationer, grafik, ljudinspelningar, video, ljud- och videoklipp och annat innehåll som du skickar till Radisson Hospitality med hjälp av våra sociala nätverksverktyg som vi gör tillgängliga för dig (varav varje utgör en ”Kommunikation”). Mer exakt skiljer sig Kommunikation från annan information som du lämnar in till oss genom att den, när den väl lagts upp, omedelbart görs tillgänglig för andra. Exempel på Kommunikation är kommentarer som lagts upp på våra bloggar eller i chattrum som vi sponsrar.

Du samtycker till att du inte kommer att tillhandahålla kommunikation som i helhet eller till del är kränkande, provocerande, diskriminerande, ärekränkande, falskt, hotfullt, vulgärt, obscent, pornografiskt, hädiskt, grovt, trakasserande, inkräktande på annans privatliv, hatiskt eller mobbande; riktat mot kön, etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell läggning, nationellt ursprung, religiös åskådning eller funktionsnedsättning; i strid med lokala, delstatliga, nationella eller internationella lagar; eller som inkräktar på eller överträder rättigheterna för någon part. Du samtycker dessutom till att du inte kommer att: (a) göra några Kommunikationer som utgör en annons eller ett erbjudande om affärer, (b) störa det normala dialogflödet eller göra en Kommunikation som inte gäller ämnet som diskuteras (om det inte är tydligt att diskussionen är fri), (c) posta kedjebrev eller pyramidspel, utge dig för att vara en annan person, (d) sprida virus eller annan skadlig programkod, (e) utvinna eller på annat sätt samla in information om andra, bland annat e-postadresser, utan deras medgivande, (f) posta samma inlägg mer än en gång eller ”spamma”, (g) ägna dig åt något beteende som begränsar eller hindrar andra personer från att använda webbplatsen eller som, enligt Radisson Hospitality bedömning, utsätter Radisson Hospitality eller någon av dess licensgivare, partner eller kunder för olägenheter eller skada av något slag.

Genom att göra en kommunikation samtycker du till att sådan kommunikation är ej konfidentiell, ej äganderättsskyddad och kan spridas eller användas av Radisson Hospitality. Om du gör en Kommunikation intygar eller garanterar du automatiskt att ägaren av sådant innehåll uttryckligen har gett Radisson Hospitality en royaltyfri, oupphörlig, oåterkallelig, världsomfattande och icke-exklusiv licens att använda, återproducera, skapa härledda verk av, modifiera, publicera, redigera, översätta, distribuera, framföra och visa Kommunikationen i alla media eller medium, eller alla former, format eller forum som nu är kända eller hädanefter kommer att utvecklas. Oaktat det föregående har Radisson Hospitality ingen plikt att använda någon kommunikation.

Du är ensam ansvarig för din kommunikation, för följderna för att göra en sådan kommunikation och för ditt beroende av sådan kommunikation. Radisson Hospitality ansvarar inte för några följder av någon kommunikation. Radisson Hospitality ansvarar inte för att granska eller övervaka kommunikationer som gjorts till denna webbplats av användare. Om en användare informerar om en kommunikation som påstås strida mot dessa användningsvillkor kan Radisson Hospitality undersöka påståendet och bedöma i god tro och efter eget godtycke huruvida kommunikationen ska tas bort eller inte. Radisson Hospitality kommer inte att ha något ansvar gentemot användare för utförande eller ej utförande av sådana aktiviteter.

Radisson Hospitality förbehåller sig rätten (men är inte skyldiga) att: (a) lagra dialogen på webbplatsen, (b) undersöka ett påstående om att en kommunikation inte överensstämmer med dessa användningsvillkor och bedöma efter eget godtycke att ta bort eller begära att kommunikationen tas bort, (c) ta bort kommunikationer som är grova, olagliga, störande eller föråldrade, eller som annars inte överensstämmer med dessa användningsvillkor, (d) avsluta en användares åtkomst till hela eller delar av webbplatsen vid överträdelser av dessa användningsvillkor eller lagen, (e) övervaka, redigera eller uppge kommunikationer eller (f) redigera eller ta bort kommunikationer som postats på webbplatsen, oavsett om sådan kommunikation strider mot dessa användningsvillkor eller inte.

Kampanjer
Alla eventuella erbjudanden eller kampanjer som utannonseras på den här webbplatsen är ogiltiga där de förbjuds och lyder under de regler som medföljer sådana erbjudanden eller kampanjer.

Villkor för mobilapplikationer

Följande bestämmelser gäller för användare av Radisson Hospitality appar (vardera en ”App”):

Apple och Google ansvarar inte för våra Appar

Användare av Apples appar
Om du laddar ner och/eller använder våra Appar för iPhone eller iPad: Du bekräftar som slutanvändare av Appen att detta avtal har ingåtts av och mellan Radisson Hospitality och dig, och inte med Apple, Inc., och att Apple, Inc. inte ansvarar för appen och/eller dess innehåll. Utan inskränkning av det föregående godkänner du att Apple, Inc. och dess dotterbolag är tredje parts mottagare av detta avtal med Radisson Hospitality, och att Apple, Inc. har rätt (och anses ha accepterat rätten) att genomdriva dessa villkor. Du bekräftar att Apple, Inc. inte har någon som helst skyldighet att upprätthålla eller stödja Appen. Du bekräftar att du har granskat App Store Villkor (finns online påhttp://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS). Radisson Hospitality villkor är också införlivade genom hänvisning till Licensed Application End User License Agreement (“LAEULA”) publicerad av Apple, Inc. (finns online påhttp://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/). Vid tillämpningen av dessa villkor, anses appen vara den “Licensierade applikationen” enligt definitionen i LAEULA och Radisson Hospitality anses vara “applikationsleverantör” enligt definitionen i LAEULA. Om något av dessa villkor strider mot villkoren i LAEULA ska dessa villkor vara gällande.

Användare av Android-appar
Om du laddar ner och/eller använder våra Appar från Google Play: Du bekräftar som slutanvändare av Appen att Radisson Hospitality, inte Google Inc., licensierar rätten att installera och använda varje App. Du bekräftar att Google inte har någon som helst skyldighet att upprätthålla eller stödja Appen. Du bekräftar att du har läst villkoren på Google Plays webbplats (“Standardvillkor”) (finns online på http://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html), och att ditt avtal med Radisson Hospitality enligt dessa villkor införlivar villkoren som hänvisning. Om något av dessa användningsvillkor strider mot standardvillkoren, ska dessa villkor vara gällande.

Du får inte använda, exportera eller vidareexportera Appen med undantag som tillåts enligt amerikansk lag och lagarna i den jurisdiktion där Appen erhölls.  I synnerhet, men utan begränsning, får Appen inte exporteras eller återexporteras: (a) in i några US-embargoländer eller (b) till någon på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals eller US Department of Commerce Denied Person List eller Entity List.  Genom att använda Appen garanterar du att du inte befinner dig i något sådant land eller på någon sådan lista.  Du godkänner också att inte använda Appen för förbjudna syften enligt gällande lag i USA inklusive utan begränsning till utveckling, konstruktion, tillverkning eller produktion av kärnvapen, missiler, eller kemiska eller biologiska vapen.

Särskilda villkor som reglerar tillträde utan nyckel, ”Keyless Entry”, genom vår RED-app

Funktionen Keyless Entry finns tillgänglig på medverkande hotell för gäster som har laddat ner vår RED-app och som har en giltig bokning för ett enkelrum, och har valt att använda vår tjänst Keyless Entry. Vissa bokningar som utförts genom mötesplanerare, resebyråer, storsäljare eller tredje parters webbplatser kan komma att betraktas som ogiltiga bokningar.

För att kunna använda Keyless Entry måste du se till att alla nödvändiga inställningar och nätverkskommunikation är aktiverade och korrekta, däribland men inte enbart att tillåta och möjliggöra att push-meddelanden skickas till din mobila enhet. Dessutom samtycker du till att Keyless Entry endast kan användas när Bluetooth-funktionen är aktiverad på din mobila enhet samt att mobilnycklar endast kan skapas från eller tas bort från RED-appen när din mobila enhet är uppkopplad till Internet. Om din mobila enhet vid något tillfälle inte är uppkopplad till Internet kommer du enbart att kunna använda giltiga mobilnycklar som redan är installerade i RED-appen. Mobilnycklar som tagits fram för dig fungerar endast på din mobila enhet. Om du skaffar en ny mobil enhet kommer du att behöva ladda ner RED-appen och registrera dig för Keyless Entry på nytt.

Om Keyless Entry är aktiverat för dig godkänner du att ditt rumsnummer för en giltig bokning kommer att skickas till din mobiltelefon via RED-appen samt vara synlig för alla som har tillgång till din mobiltelefon genom RED-appen. Du ansvarar själv för att begränsa användningen av RED-appen på din mobila enhet och förvara din mobila enhet på ett säkert sätt—, till exempel med hjälp av lösenord eller andra nödvändiga säkerhetsfunktioner för att begränsa tillträde till din mobila enhet eller RED-appen. Du samtycker till att inte låta någon tredje part använda din mobila enhet för att komma åt RED-appen eller använda Keyless Entry.

Om en bokning som kan nås via Keyless Entry på din mobila enhet skulle tappas bort, stjälas eller hackas, samtycker du till att omedelbart kontakta receptionen på hotellet där bokningen gjordes och följa eventuella anvisningar som hotellet eller Radisson Hospitality ger dig, bland annat men inte enbart, att ta bort eller samtycka till borttagande av alla mobilnycklar från din mobila enhet. Varken Radisson Hospitality eller medverkande anläggning skall hållas ansvarig för några problem eller anspråk som kan uppstå på grund av din underlåtenhet att säkra din mobila enhet tillräckligt eller att meddela hotellet om din mobila enhet tappas bort, stjäls, hackas, inte längre är i din ägo eller kontroll eller på annat sätt äventyrats.

Du samtycker till att du enbart kommer att använda Keyless Entry i samband med en giltig bokning för det avsedda syftet att checka in och använda din mobiltelefon för att få tillträde till de utsedda områden som du har lagligt tillträde till, däribland det rum som getts till dig. Du får inte använda Keyless Entry för något annat syfte och har endast rätt att använda Keyless Entry på en mobil enhet som du själv har kontroll över.

Copyright, patentlagar och internationella fördrag skyddar Keyless Entry programvara och mobilnycklar. All reproduktion eller distribution av programvaran eller mobilnycklarna är förbjudet enligt lag och kan leda till allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder. Utan inskränkning av det föregående är all kopiering eller reproduktion av programvaran eller mobilnycklarna för ytterligare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden. Radisson Hospitality ger dig ett begränsat, icke-exklusivt, icke-överförbart och återkalleligt tillstånd att använda Keyless Entry funktioner på en mobil enhet som är i din besittning och under din kontroll samt endast för det bruk som anges i dessa villkor.

Ansvarsskyldighet för Radisson Hospitality och dess licensgivare och partner
Användning av webbplatsen eller innehållet sker på egen risk. Innehållet på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller stav- eller tryckfel. Radisson Hospitality kan göra ändringar eller förbättringar när som helst.

INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”SOM DET ÄR” OCH UTAN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG OCH SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAG MEDGER AVSÄGER RADISSON HOSPITALITY SIG ALLA GARANTIER AV SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. RADISSON HOSPITALITY LÄMNAR INGA GARANTIER PÅ WEBBPLATSENS FUNKTIONER, ATT TILLGÅNGEN TILL MATERIALET SKA VARA AVBROTTS- ELLER FELFRI, ATT FEL KOMMER ATT RÄTTAS ELLER ATT WEBBPLATSEN ELLER SERVERN DEN ÄR PLACERAD PÅ ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER SKADLIG KOD. RADISSON HOSPITALITY LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER I FRÅGA OM ANVÄNDNINGEN AV ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS VAD BETRÄFFAR KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. DU (INTE RADISSON HOSPITALITY) ANSVARAR FÖR ALLA KOSTNADEN FÖR EVENTUELLT NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. DET KAN HÄNDA ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG INTE GÄLLER DIG I HÄNDELSE AV ATT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. DU ACCEPTERAR ATT ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK.

RADISSON HOSPITALITY FRÅNTAR SIG ALL ANSVARSSKYLDIGHET PÅ GRUND AV SÅVÄL AVTAL SOM SKADESTÅND, FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, PÅFÖLJANDE ELLER BESTRAFFANDE SKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL FÖRLUST AV FÖRVÄNTAD VINST ELLER INTÄKT ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRLUST I SAMBAND MED ELLER PÅ GRUND AV HANDLING ELLER UNDERLÅTENHET FRÅN RADISSON HOSPITALITY, DESS OMBUD, DOTTERBOLAG, SAMARBETSPARTNER, OBEROENDE LEVERANTÖRER ELLER SJÄLVSTÄNDIGA TREDJE PARTER TILL FÖLJD AV HANDLING ELLER FÖRSUMMELSE I UPPFYLLANDET AV ELLER I STRID MOT DESSA VILLKOR ELLER VÅR SEKRETESSPOLICY. DET KAN HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG INTE GÄLLER DIG I DEN MÅN GÄLLANDE LAG INTE TILLÅTER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR SKADOR. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA RADISSON HOSPITALITY TOTALA ANSVAR FÖR ALLA FÖRLUSTER, SKADOR OCH ORSAKER TILL ÅTGÄRDER, ELLER ANNAT INTE VARA STÖRRE ÄN DET BELOPP SOM DU ERLAGT FÖR TILLGÅNGEN TILL WEBBPLATSEN. HÄRMED AVSÄGER DU DIG ALLA KRAV, ANSPRÅK ELLER RÄTTEN ATT RESA SÅDANA KRAV ELLER ANSPRÅK SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR FÖRKNIPPADE MED DENNA WEBBPLATS, KOMMUNIKATION ELLER DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR EFTER ETT (1) ÅR FRÅN DEN FÖRSTA FÖREKOMSTEN AV HANDLINGEN, HÄNDELSEN, FÖRHÅLLANDET ELLER FÖRBISEENDET SOM LIGGER TILL GRUND FÖR KRAVET ELLER ANSPRÅKET.

Om du laddar ner och/eller använder vår iPhone eller iPad App: Du bekräftar vidare och accepterar att Apple, Inc. under inga omständigheter kommer hållas ansvarigt för eventuella påståenden om Appen (inklusive, utan begränsning, en tredje parts fordran att Appen gör intrång på denne tredje parts immateriella rättigheter) eller din användning eller besittning av Appen, inklusive men inte begränsat till: (i) ersättningsanspråk, (ii) varje anspråk att Appen inte är förenlig med tillämplig lag eller förordning, samt (iii) fordringar som uppstår enligt konsumentskydd eller liknande lagstiftning. Du bekräftar och accepterar att i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att Apple, Inc. inte har någon som helst garantiskyldighet med avseende på Appen.

Ditt konto
När du använder webbplatsen ansvarar du för att vidmakthålla sekretessen för ditt konto och lösenord, och för att begränsa åtkomsten till din dator eller mobila enhet. Du samtycker till att anta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Radisson Hospitality förbehåller sig rätten att vägra tjänst, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar efter eget godtycke.

Ansvarsbefrielse
Du samtycker till att försvara, ansvarsbefria och hålla Radisson Hospitality, dess tjänstemän, chefer, anställda, ombud, licensgivare och partner skadeslösa från och mot alla anspråk, processer, ansvarsutkrävande och ersättningar, inklusive utan begränsning till skäliga arvoden för advokater och revisorer till följd av eller som påstås vara till följd av din användning av webbplatsen eller innehållet, eller av din överträdelse av dessa villkor.

Allmänt
Åtkomst till innehållet är kanske inte lagligt för vissa personer eller i vissa länder. När du använder webbplatsen gör du det på egen risk och ansvarar för att följa lagarna inom din jurisdiktion. Följande villkor ska fortsätta att gälla vid utlöpande eller upphörande av dessa användningsvillkor under alla omständigheter:  Ansvarsskyldighet för Radisson Hospitality och dess licensgivare och partner, begränsningar av användning, inskickande av förslag, kommunikation från användare, ansvarsbefrielse, gällande lagar och fullständigt avtal.

Gällande lagar
Dessa användningsvillkor styrs av lagarna i Minnesota, USA, utan hänsyn till lagkonflikter. Du och Radisson Hospitality samtycker härmed uttryckligen till och underställer er den exklusiva jurisdiktionen av de delstatliga och federala domstolarna i Hennepin County, Minnesota, USA, för tilldömande eller disposition av anspråk, processer eller tvister som härrör från dessa användningsvillkor. Om någon punkt i dessa användningsvillkor bedöms vara ogiltig av en domstol i gällande jurisdiktion ska ogiltigheten av sådan punkt inte påverka giltigheten av de återstående punkterna i dessa användningsvillkor, vilka kommer att förbli i full kraft. Ingen friskrivning från några av dessa användningsvillkor ska ses som en vidare eller fortsatt friskrivning av sådant villkor eller annat villkor.

Elektronisk signatur
Du bekräftar och garanterar att du har laglig rätt, befogenhet och behörighet att godta dessa användningsvillkor för egen räkning och den medlem, köpare, leverantör eller annan enhet för vars räkning du handlar under användningen av webbplatsen. Du godtar vidare att din användning utgör en elektronisk signatur enligt definitionen i Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (”E-Sign”) och Uniform Electronic Transactions Act (”UETA”) (såsom antagna av delstaterna) att du har tagit del av, utfört, ingått, godtagit villkoren i och i övrigt bekräftat dessa användningsvillkor samt bekräftat och godtagit att dessa användningsvillkor utgör ett elektroniskt dokument i enlighet med E-Sign, UETA och Uniform Computer Information Transactions Act (“UCITA”) och därmed är fullständigt giltiga, äger laga kraft, är genomdrivbara och bindande och obestridliga för dig och den medlem, köpare, leverantör eller annan enhet för vars räkning du agerar.

Meddelande- och borttagningsprocedurer
Om du tror att Kommunikation, Inskickat material eller annat material som görs tillgängligt på eller från webbplatsen inkräktar på din upphovsrätt kan du begära att materialet tas bort (eller att åtkomst därtill tas bort) från webbplatsen genom att kontakta Radisson Hospitality (adress nedan) och uppge följande information:

1. Identifiering av det upphovsrättsskyddade materialet som du tror överträds. Beskriv materialet och innefatta om möjligt ett exempel på eller platsen för (t.ex. webbadress) en godkänd version av materialet.
2. Identifiering av det inskickade materialet du tror överträds och dess plats. Beskriv det inskickade materialet och uppge dess webbadress eller annan information som ger oss möjlighet att hitta det inskickade materialet.
3. Ditt namn, adress, telefonnummer, och (om möjligt) e-postadress.
4. En framställan om att du har goda skäl att tro att den påtalade användningen av det material som klagomålet gäller inte har godtagits av ägaren till upphovsrätten, hans/hennes agent eller tillämplig lagstiftning.
5. En framställan om att informationen du tillhandahåller är korrekt och indikerar att du, under straffansvar för mened, är innehavaren av det upphovsrättsskyddade materialet eller behörig representant.
6. En signatur eller elektronisk signatur från innehavaren av det upphovsrättsskyddade materialet eller från den behörige representanten.

Vår adress och våra kontaktuppgifter för upphovsrättsliga frågor som rör denna webbplats är följande:

Radisson Hospitality, Inc.
Legal Department, MS 8249
701 Carlson Parkway
Minnetonka, MN 55305
+1 (763) 212-5211
Attn: Copyright Agent
copyrights@Radissonhotels.com

För att skydda rättigheterna hos upphovsrättsinnehavare har Radisson Hospitality en policy för att, under lämpliga omständigheter, stänga av användare av webbplatsen som gör upprepade intrång.

Fullständigt avtal
Utom då det uttryckligen anges i särskilt meddelande eller friskrivningsklausul som lagts upp av eller på uppdrag av Radisson Hospitality på denna webbplats, utgör dessa Användningsvillkor och vår sekretesspolicy det fullständiga avtalet mellan dig och Radisson Hospitality gällande användning av webbplatsen och innehållet.

Version 7.0/Mars 2018