Denna webbplats använder cookies för att aktivera alla funktioner för bästa prestanda under ditt besök. Om du inte vill att cookies ska skickas till dig, anpassa datorn därefter. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen ger du underförstått samtycke till användning av cookies på denna webbplats. Läs vår cookiepolicy för detaljer.

Ok

OFFICIELLA REGLER

 
TÄVLINGEN RADISSON BLU® PAPER CITY
 
OFFICIELLA REGLER
INGET KÖP ELLER BETALNING AV NÅGOT SOM HELST SLAG KRÄVS FÖR DELTAGANDE ELLER VINST. ETT KÖP KOMMER INTE ATT ÖKA MÖJLIGHETEN ATT VINNA. GÄLLER INTE DÄR DET ÄR FÖRBJUDET. GENOM DELTAGANDE SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA DESSA OFFICIELLA REGLER.
GÅ INTE MED OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DESSA OFFICIELLA REGLER.
 1. TÄVLINGSPERIOD. Tävlingen Radisson Blu® Paper City (”tävlingen”) börjar kl 00:00:00 Centraltid (”CT”) i USA den 1 september 2016 och slutar klockan 23.59.59 CT den 12 oktober 2016 (”tävlingsperioden”). Arrangörens klocka är den officiella klockan för den här tävlingen.
 
 1. VILLKOR FÖR DELTAGANDE: Tävlingen är endast öppen för personer i myndig ålder eller äldre i sitt hemland vid tidpunkten för deltagandet i tävlingen. Anställda, chefer, direktörer och företrädare med koppling till Radisson Hotels International, Inc., (”sponsorn”), Carlson Hotels, Inc. (”Carlson”), Rezidor Hotels ApS Danmark (”Rezidor”), DigitasLBi Denmark (”LBI”), (hädanefter omnämns sponsorn, Carlson, Rezidor och LBI tillsammans som ”administratörerna”) och samtliga av deras respektive moderbolag, dotterbolag, bolag, franchiseföretag, hotellförvaltningsföretag, prisleverantörer och reklam/PR-byråer (tillsammans ”tävlingsparterna”), liksom domarna (enligt definitionen i regel nr 6) och omedelbara familje- och hushållsmedlemmar till dessa administratörer, tävlingsparter och domare är inte berättigade att delta i tävlingen eller vinna priset (enligt definitionen i regel nr 8). Att vinna priset kräver att alla krav som anges här uppfylls. Denna tävling är endast öppen för deltagare (enligt definitionen i regel nr 3) som är bosatta i de länder som är med på webbplatsens registreringssida (enligt definitionen i regel nr 4). Denna tävling gäller inte i Azerbajdzjan, Bahrain, Brasilien, Burma, Kuba, Egypten, Etiopien, Gabon, Georgien, Iran, Italien, Jordanien, Kenya, Kuwait, Libanon, Libyen, Mali, Moçambique, Nigeria, Nordkorea, Oman, Qatar, Quebec, Rwanda, Saudiarabien, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tunisien, Förenade Arabemiraten (exklusive Emiratet Dubai), Uzbekistan, Venezuela, Zambia, och alla andra länder som är belagda med handelsförbud av USA:s regering eller som har angivits som ett ”terroriststödjande land”. Gäller inte i länder eller områden där tävlingen är förbjuden eller på annat sätt begränsad enligt lag.
 
 1. SAMTYCKE TILL REGLERNA. Genom att delta i denna tävling samtycker en individ som uppfyller behörighetskraven och går med i tävlingen (individuellt sett som ”deltagaren” och kollektivt sett som ”deltagarna”) till att bindas av dessa officiella regler och att sponsorns beslut är slutgiltigt och bindande i alla frågor som hänför sig till tävlingen.
 
 1. FÖR ATT DELTA I TÄVLINGEN: Under tävlingsperioden måste deltagaren: (1) gå till webbplatsen för tävlingen på www.papercity.radissonblu.com (engelsk version), www.papercity.radissonblu.com/de (tysk version), www.papercity.radissonblu.com/fr (fransk version), www.papercity.radissonblu.com/da (dansk version), www.papercity.radissonblu.com/no (norsk version), www.papercity.radissonblu.com/sv (svensk version), www.papercity.radissonblu.com/zh (kinesisk version) eller www.papercity.radissonblu.com/ru (rysk version) (hädanefter ”webbplatsen”); (2) med hjälp av skrivfältet som anges på sidan, på ett korrekt sätt identifiera var och en av de fem (5) verkliga destinationerna som har återskapats i Paper City (”spelet”); (3) efter att ha avslutat spelet måste deltagaren besvara en essäfråga – ”Beskriv ditt drömresmål och varför du skulle vilja åka dit” (”essäfrågan”) – genom att skriva ett svar i den angivna rutan (”essän”). Alla essäer måste skrivas i textrutan som anges på webbplatsen och vara på engelska, danska, svenska, norska, tyska, franska, ryska eller kinesiska, och innehålla minst 250 tecken och högst 1 200 tecken, utom om det är på kinesiska då essän måste innehålla minst 150 tecken och inte mer än 500 tecken; (4) det är deltagares skyldighet att ange fullständiga registreringsuppgifter inklusive namn, hemvist och e-postadress (”registreringsuppgifterna”). Deltagarna kommer även att ha alternativet, även om detta inte är ett krav för att delta i tävlingen, att ange sina födelsedatum och/eller prenumerera på sponsorns elektroniska nyhetsbrev. För att ett deltagande ska vara giltigt måste det innehålla ett avslutat spel, en essä samt alla registreringsuppgifter, och en berättigad deltagare måste klicka på knappen ”Jag accepterar” på webbplatsen för att acceptera de officiella reglerna. Tävlingsbidrag som inte innehåller alla nödvändiga komponenter som anges ovan, inklusive men inte begränsat till registreringsuppgifter och/eller inte svarar på essän är ogiltiga. Alla tävlingsbidrag måste ha inkommit senast kl 11:59:59 p.m. (23.59.59) CT den 12 oktober 2016. Deltagare får skicka in ett (1) bidrag per dag under tävlingsperioden; förutsatt att varje essä som läggs upp är unik och inte har några likheter med samma deltagares tidigare inskickade essä(-er), inklusive översättningar. Tävlingsparterna tar inget ansvar för förlorade, sena, missriktade, stulna, förstörda, oläsliga, ej skickade, förvrängda, skadade eller ofullständiga tävlingsbidrag eller inskick, inte heller för någon typ av fel med datorer, internet, telefon eller teknik som kan uppstå. Tävlingsparterna har inte heller något ansvar för eventuella tekniska problem i samband med överföring eller mottagande av tävlingsbidrag, däribland felaktig elektronisk dataöverföring, trafikstockning på internet eller på webbplatsen, fel med hårdvara eller mjukvara, fel på utrustningen eller fel eller andra problem med onlinekommunikation. Tävlingsbidrag som inte överensstämmer med de allmänna riktlinjerna eller som på annat sätt innehåller förbjudet eller olämpligt innehåll, enligt vad som fastställs genom sponsorns eget gottfinnande, kommer att diskvalificeras.
Alla deltagare måste ha en giltig e-postadress. I händelse av en tvist angående identiteten på personen som lämnar in ett tävlingsbidrag, kommer bidragen att anses vara gjorda av den auktoriserade kontoinnehavaren till e-postadressen som uppges vid tidpunkten för bidraget. En ”auktoriserad kontoinnehavare” definieras som den fysiska person som har tilldelats en e-postadress av en leverantör för internetåtkomst, en leverantör för onlinetjänster eller annan organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitution, etc.) som ansvarar för att tilldela e-postadresser för domänen förknippad med den inlämnade e-postadressen. Alla tävlingsbidrag tillfaller sponsorn och kommer inte att återsändas till deltagare. Automatiserade bidrag (inklusive, men inte begränsat till bidrag som görs med hjälp av någon typ av skript, macro, bot eller marknadsföringstjänst) samt försök att skicka in ett bidrag via post eller telefax tillåts inte och kommer att ogiltigförklaras. Deltagare kan enligt sponsorns gottfinnande ombes att förse sponsorn med bevis på att han eller hon är den auktoriserade kontoinnehavaren till e-postadressen som är förknippad med bidraget.
Deltagare bekräftar och godkänner att inlämning av essän ger sponsorn och dennes företrädare villkorslös och varaktig rätt (för jurisdiktioner som förbjuder rättslig tilldelning av ständig upphovsrätt, endast för varaktigheten av upphovsrätten) att publicera, använda, redigera och anpassa essän på alla sätt, i alla medier, i hela världen, utan hänsyn till deltagaren utom i fall då detta är förbjudet enligt lag. I den utsträckning som deltagaren kan ha moraliska rättigheter i bidraget som läggs upp, avstår han eller hon även från alla sådana moraliska rättigheter till förmån för sponsorn om inte han eller hon har sin hemvist i Australien, eller sin hemvist i en annan jurisdiktion som förbjuder att kräva upphävande av moraliska rättigheter, i vilket fall sådana deltagare samtycker till att sponsorn och dennes företrädare utför (eller inte utför) någon typ av handling med avseende på bidraget som annars kunde utgöra ett åsidosättande av hans eller hennes moraliska rättigheter.
 1. RIKTLINJER FÖR INNEHÅLL: I den bemärkelse det används här avser ”innehåll” all typ av information, material, foton, hashtaggar, bildtexter, beskrivningar eller annat innehåll som du lägger upp i samband med ditt bidrag.
Genom att skicka med en essä i tävlingen garanterar och bekräftar deltagare att deras essä överensstämmer med de krav på bidrag (vilka anges i regel nr 4) och de riktlinjer för innehåll som anges här. Deltagare framhåller och garanterar att deras innehåll: (i) är deltagarens egna arbete; (ii) inte tidigare har publicerats; (iii) inte har kopierats från andra; (iv) inte tidigare har vunnit priser; (v) inte bryter mot några rättigheter som tillfaller någon annan person eller enhet (inklusive, men inte begränsat till upphovsrätt, varumärkesrättigheter, sekretess- och publicitetsrättigheter); (vi) att de har fått tillstånd från varje person vars namn eller avbild används i innehållet; och (vii) att publiceringen av innehållet via olika medier, däribland webbplatser där innehåll kan läggas upp, inte bryter mot någon tredje parts rättigheter. Deltagare gottgör och håller de friskrivna parterna (vilka definieras nedan) skadeslösa från alla anspråk om motsatsen. Alla deltagare vars innehåll inkluderar en avbild av tredje part eller innehåller element som inte ägs av deltagaren (såsom, men inte begränsat till skildringar av personer, byggnader, varumärken eller logotyper) måste på begäran kunna uppvisa lagligt giltigt samtycke för sådan användning, inklusive sponsorns användning av bidraget, i en form som är tillfredsställande för administratören.
Genom att lägga upp innehåll samtycker du till att ditt innehåll utan begränsning är gratis och att du inte kommer att sätta sponsorn under någon sorts skyldighet och att du beviljar sponsorn och dennes företrädare en royalty-fri, oåterkallelig, varaktig och villkorslös rätt att använda, reproducera, ändra, publicera, skapa härledda verk från och visa sådana inlägg helt eller delvis, på världsomfattande basis (inklusive webbplatser och sociala medieplattformar) och att införliva det i andra verk, i alla typer av former, media eller teknologi som existerar nu eller kommer att utvecklas senare, inklusive för PR- eller marknadsföringsändamål. Du bekräftar att sponsorn under godkännande av ditt innehåll inte avstår från några rättigheter att använda liknande eller relaterade idéer som tidigare varit kända för sponsorn, utvecklats av dennes anställda eller erhållits från andra källor än dig.
Allt innehåll som du uppgett i essän måste efterleva våra tilläggsriktlinjer för bidrag (”riktlinjer för innehåll”) som anges här. Ditt innehåll:
 • får INTE vara sexuellt på ett uttryckligt eller suggestivt sätt, onödigt våldsamt eller nedsättande av någon etnicitet, ras eller kön, religiös grupp, yrkeskategori eller åldersgrupp, hädiskt eller pornografiskt, innehålla nakenbilder eller någon i hög grad farlig aktivitet;
 • får inte aktivt stödja alkohol, olagliga droger, tobak, skjutvapen/vapen (eller användning av något av ovanstående), någon typ verksamhet som kan framstå som osäker eller farlig, eller någon typ av specifik politisk agenda eller budskap;
 • får inte vara obscent eller stötande, stödja någon form av hat eller hatgrupp;
 • får inte förtala, förvränga eller innehålla nedsättande kommentarer om sponsorn eller dennes produkter eller om andra personer, produkter eller företag;
 • annat än sponsorns varumärke och logga får det inte innehålla varumärken som ägs av andra eller annonsera om eller marknadsföra något annat varumärke eller produkt av något slag utan tillstånd, eller innehålla någon form av personlig identifiering såsom registreringsskyltsnummer, personnamn, e-postadresser eller gatuadresser;
 • får inte innehålla upphovsrättsskyddat material som ägs av andra utan tillstånd;
 • får inte innehålla material som förkroppsligar namn, likheter eller andra indicier som gör det möjligt att identifiera personer (levande eller döda) utan tillstånd;
 • får inte kommunicera budskap som är inkonsekventa med den positiv bild och/eller den vänliga inställning som sponsorn vill förknippa sig med;
 • får inte innehålla hot mot någon person, plats, affärsverksamhet, grupp eller mot världsfreden och inte göra intrång på någon persons, företags eller enhets privatliv eller andra rättigheter;
 • får inte skildra någon olaglig, omoralisk eller farlig handling eller föreslå att någon individ borde genomföra en sådan handling;
 • får inte skildra, och kan inte självt utgöra en överträdelse av någon som helst lag; och
 • får inte innehålla annat innehåll som är eller kan anses vara olämpligt, opassande eller stötande, enligt vad som fastställs av sponsorn efter eget gottfinnande.
Alla bidrag kommer att granskas för efterlevnad av dessa officiella regler. Bidrag som inte uppfyller riktlinjerna för innehåll i enlighet med vad som anges ovan, innehåller förbjudet innehåll eller på annat sätt bedöms som olämpligt av sponsorn, enligt eget gottfinnande, kommer att diskvalificeras.
INNEHÅLL SOM LAGTS UPP PÅ NÅGON HEMSIDA HAR INTE REDIGERATS AV SPONSORN OCH UTTRYCKER SYNPUNKTER/YTTRANDEN SOM TILLHÖR DEN ENSKILDA DELTAGAREN OCH ÅTERSPEGLAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT ADMINISTRATÖRENS SYNPUNKTER. Avstående från någon skyldighet i förhållande till detta avtal från sponsorns sida utgör inte ett allmänt avstående från någon skyldighet för deltagarens del. Sponsorn förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, avstå från eventuella krav som anges här.
 1. TÄVLINGSBEDÖMNING: Mellan den 13 oktober 2016 och den 13 november 2016 kommer en panel på tre (3) domare som utses av sponsorn (”domarna”) att bedöma alla antagbara och mottagna tävlingsbidrag. Domarnas beslut är slutgiltigt och bindande i alla frågor relaterade till tävlingen. Alla berättigade bidrag kommer att bedömas på lika villkor utifrån följande kriterier:
 1. Kreativitet: Hur väl du beskriver destinationen som du vill besöka och varför: 40 poäng
 2. Personlighet: Förmåga att skapa spänning genom berättarteknik och känslomässig genklang: 40 poäng
 3. Tydlighet i skrivande: 20 poäng
Det bidrag som får högsta poäng baserat på kriterierna som nämnts ovan kommer att vinna priset. Vid lika röstetal kommer utslagsfrågan att baseras på högsta poäng i det första bedömningskriteriet, och därefter på följande bedömningskriterium i ordning och efter behov, för att hitta en vinnare.
 1. VAL AV VINNARE: När utvärderingen av antagbara bidrag är klar kommer domarna att välja vinnaren (hädanefter ”vinnaren”) och meddela om detta via e-post senast den 14 november 2016. Om någon typ av korrespondens (inklusive e-post) till vinnaren återsänds som omöjligt att leverera kan priset komma att förverkas för vinnaren och skall därefter ges till det näst bästa bidraget. Sponsorn ansvarar inte för deltagares eventuella e-postadressändringar. Tilldelning av priset till vinnaren är föremål för verifiering, inbegripet verifiering av ålder och av att dessa officiella regler efterlevts. Sponsorn förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, inte dela ut priset om inte ett tillräckligt antal godtagbara och kvalificerade bidrag inkommer.
Förutom där detta är förbjudet enligt lag kan det krävas av vinnaren att denne deltar i obetald publicitet för sponsorn och/eller tävlingsparterna. Sponsorn och/eller tävlingsparterna har rätt (men är inte förpliktade till) att använda namn, biografi, fotografier, videor och bilder som inkommit från vinnaren i samband med all reklam, publicitet eller redaktionella ändamål i alla tillgängliga medier över hela världen i samband med denna tävling. I den utsträckning som detta tillåts av lagstiftning avstår varje deltagare sina moraliska och liknande rättigheter. Förutom där detta förbjuds av lagen ger vinnaren tillåtelse (och samtycker till att bekräfta denna tillåtelse i skrift om så krävs) för sponsorn och de som agerar på dennes ansvar att använda hans/hennes namn, fotografi, röst och/eller avbild för reklam- och/eller publicitetssyften i alla nu kända medier eller som hädanefter uppfinns, utan territoriella eller tidsmässiga begränsningar och utan ersättning.
Där lagen tillåter det kan vinnaren behöva underteckna och återsända en försäkran om behörighet, en friskrivning från ansvar och ett godkännande av publicering inom sju (7) dagar efter underrättelse i ett formulär som tillhandahålls av sponsorn. Underlåtenhet att återsända handlingarna i tid, eller om vinnaren visas inte efterleva dessa officiella regler eller på annat sätt visar sig inte vara behörig, eller om prismeddelande återsänds som olevererbart, kan detta resultera i diskvalificering.
 1. PRISER/UNGEFÄRLIGT KOMMERSIELLT VÄRDE (”UKV”): Ett (1) förstapris (”priset”) – En ”jordenruntresa” för vinnaren och dennes gäst till vinnarens fem (5) utvalda resmål. Vinnaren kan välja upp till fem (5) destinationer från städer i hela världen där Radisson Blu Hotels och Resorts är belägna. Förstapriset består av följande:
 
 1. En tur- och returflygresa för vinnaren och en (1) gäst till och från den större flygplats som ligger närmast vinnarens hem och till hotelldestinationer inom den auktoriserade gruppen av upp till fem (5) valda resmål som valts av vinnaren (flygplatser, transfer, sittplatser och restider enligt vad som bestäms av sponsorn). Resan måste börja och sluta i samma stad och vinnaren måste konsumera hela priset under en resa; och
 
 1. Ett e-certifikat för övernattning för två med hotellboende på Radisson Blu-hotell för upp till trettio (30) nätter (varje natt räknas som en ”vistelse”) vilka kan delas upp av vinnaren mellan de fem (5) valda resmålen (t.ex. tio (10) nätter i den första valda staden, femton (15) nätter i andra valda staden och så vidare); förutsatt att det maximala antalet vistelser inte under några som helst omständigheter överskrider trettio (30) nätter totalt, oavsett hur nätterna delas upp av vinnaren mellan de fem (5) valda resmålen.
 
 
Förstaprisets totala ungefärliga värde före skatt enligt vad som beskrivs nedan beräknas vara: 14 050 USD/12 582 EUR (eurobeloppet är en uppskattning baserat på omräkningskursen från den 12 augusti 2016) eller motsvarande belopp i valutan i det land där vinnaren är bosatt eller befinner sig. Det faktiska värdet varierar beroende på fluktuationer i flygresor och hotellpriser och eventuell skillnad mellan ungefärligt uppskattat värde och faktiskt värde utbetalas inte till vinnaren.
 
E-certifikat löper ut den 31 december 2017 och kan endast lösas in på Radisson Blu-hotell som tillåter avancerade bokningar och omfattas av ytterligare villkor, inskränkningar och begränsningar som anges på kupongen och är föremål för tillgänglighet och undantagsdatum, inklusive lokala helgdagar och speciella evenemang. Vinnaren kommer att få instruktioner och hjälp med bokning av sponsorn. Alla måltider (inkl. frukost), dricks, bagageavgifter, tillfälliga hotellkostnader, marktransporter och andra ospecificerade utgifter relaterade till resan är vinnarens eget ansvar.
 
Resan (flyg och hotell) måste bokas via sponsorn eller dennes utsedda företrädare. Bokningar krävs för alla flyg före avresan; bokningar måste utföras trettio (30) dagar i förväg inför det första flyget; biljetter måste utfärdas inom sjuttiotvå (72) timmar efter bokningen och minst trettio (30) dagar innan avresan, beroende på vilket som infaller först. Resedatum är i mån av tillgänglighet; undantagsdatum och andra begränsningar kan gälla. Resan måste bokas inom ett (1) år från och med datumet då vinnaren accepterar priset eller då priset utdelas. Förlorade, stulna eller skadade flygbiljetter, resekuponger eller resecertifikat kommer inte bytas ut eller ersättas. När resan väl är bokad sker eventuella ändringar på vinnarens begäran på vinnarens egen bekostnad.
Vinnaren och dennes gäst (”gäst”) är ensam ansvarig för att erhålla alla identifikations- och/eller resedokument som krävs för att gå ombord på flyg eller övernatta på något Radisson Blu-hotell (inklusive, men inte begränsat till ett giltigt pass, visum (om tillämpligt) och alla andra nödvändiga resedokument). Vinnaren och gästen måste resa på samma resväg och är ensamma ansvariga för att ha alla identifikations- och/eller resedokument (t.ex. pass eller ett giltigt körkort) som krävs för att resa. Vinnaren och gästen kommer även att ansvara för att teckna reseförsäkring (och alla andra former av försäkring) enligt eget val, och bekräftar härmed att sponsorn inte har och inte kommer att tillhandahålla en reseförsäkring eller någon annan form av försäkring.
Ingen form av ersättning, återbetalning eller överföring av priset är tillåten, förutom enligt sponsorns eget gottfinnande. Om priset, eller någon del därav, av någon anledning inte kan delas ut, förbehåller sig sponsorn rätten att ersätta priset med ett annat pris av lika eller högre värde. Alla delar av priset som inte accepteras av vinnaren kommer att förverkas.
Vinnarens gäst måste ha uppnått myndighetsålder i hans eller hennes stat/provins/territorium/bosättningsland, och om gästen inte är i laglig myndighetsålder måste vinnaren vara den minderårigas förälder eller vårdnadshavare.
Sponsorn kommer inte att ersätta några förlorade, skadade eller stulna resekuponger eller e-certifikat. Alla delar av priset som inte accepteras eller begärs och/eller används av en vinnare kommer att förverkas och ingen ersättning kommer att ges eller kommer på annat sätt att hanteras i enlighet med tillämplig lag. Ingen överföring, återbetalning, kontantinlösen, ersättning eller utbyte av priset eller av någon komponent av priset är tillåtet, förutom i de fall då sponsorn förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ersätta ett pris med lika eller högre värde (eller motsvarande i kontanter). Priserna kan inte överlåtas.
Förutom där detta är förbjudet enligt lag kommer sponsorn att ”kompensera” vinnaren för källskatt som betalas inom USA med avseende på priset men vinnaren är, som ett villkor för tävlingen, strikt ansvarig för att lämna in obligatoriska skattedeklarationer på ett lämpligt sätt. Ingen ersättning av pris erbjuds, utom enligt sponsorns eget gottfinnande. Vinnaren kommer att få en försäkran om behörighet och ett formulär om friskrivning från ansvar/godkännande av publicering och antingen ett w-9-formulär (om deltagaren är bosatt i USA) eller ett W-8BEN-formulär (för deltagare bosatta utanför USA) via post eller e-post. Vinnaren kommer att behöva underteckna och återsända försäkran om behörighet och formuläret om friskrivning från ansvar/godkännande av publicering samt W9- eller W-8BEN-formuläret, efter vad som är tillämpligt, inom den tidsperiod som anges i brevet som åtföljer försäkran/formuläret. Sponsorns/administratörernas meddelande till vinnare kommer att ange de särskilda tidsfrister som gäller för att fylla i och återsända de dokument som krävs. När vinnaren återsänder korrekt ifyllt obligatoriskt w-9- eller W-8BEN-formulär (enligt vad som är tillämpligt) kommer sponsorn att fastställa tillämplig källskatt som krävs av USA:s lagstiftning eller tillämpliga skatteavtal med avseende på ungefärligt kommersiellt värde (”UKV”) samt betala ut denna skatt till Internal Revenue Service. Sponsorn kommer att förse vinnaren med ett 1099-formulär eller annan tillämplig dokumentation för att identifiera hela beloppet av värdet på priset, inklusive eventuell källskatt i USA som betalas enligt en sådan ”kompensation”. Vinnaren hålls ensamt ansvarig för arkivering av alla obligatoriska skattedeklarationer och att betala eventuella obligatoriska skatter enligt tillämplig lag, baserat på värdet på det mottagna priset (enligt vad som anges på 1099-formuläret eller i annan dokumentation som tillhandahålls av sponsorn).
Om någon underlåtenhet att återsända obligatoriska handlingar inom angivna tidsfrister uppstår, eller för att svara på något pris/prismeddelande, eller om vinnaren visar sig inte vara berättigad till priset eller inte efterlever de officiella reglerna, kan det leda till att vinnaren diskvalificeras och att priset förverkas. I så fall kan en alternativ vinnare komma att utses, om det finns tid nog till det.
 1. ALLMÄNNA VILLKOR: Om du utses till vinnaren kan dina uppgifter komma att publiceras av sponsorn. Tävlingsdeltagare samtycker till att sponsorn ensam har rätten att besluta i alla frågor och tvister som härrör från tävlingen och att sponsorns samtliga beslut är slutgiltiga och inte möjliga att ifrågasätta eller överklaga. Vinnare samtycker till att, i den största utsträckning som lagen medger det, friskriva, ersätta och hålla skadeslösa: sponsorn, tävlingsparterna, liksom samtliga av deras respektive moderbolag, dotterbolag och närstående bolag, och var och en av deras respektive anställda, chefer, direktörer, företrädare, entreprenörer, annonsörer, sponsorer och företrädare (tillsammans de ”friskrivna parterna”) från allt ansvar, alla förluster, skador, kostnader eller krav relaterade till mottagande, användning eller missbruk av priset, inklusive men inte begränsat till publiceringen av essän, och från deras deltagande i eventuella prisrelaterade aktiviteter. De friskrivna parterna ansvarar inte för förlorade, sena, skadade, försenade eller ofullständiga bidrag, bidrag som inte inkommer innan deadline för bidragen, avbrutna eller otillgängliga nätverk, servrar eller andra anslutningar, kommunikationsfel, misslyckade telefonkommunikationer, fel med maskinvara, programvara och andra tekniska fel av något slag, inklusive skada eller skadegörande av någon persons dator som följd av deltagande i eller upplevande av något material i samband med tävlingen, obehörig mänsklig inblandning, förvrängda, röriga eller fördröjda datoröverföringar eller andra fel av något slag, oavsett om de är mänskliga, mekaniska eller elektroniska, inklusive men utan begränsning: felaktigt eller otillbörligt upptagande av bidragsinformationen online, oavsett om detta orsakas av internetanvändaren eller av utrustningen eller programmeringen som är förknippad med eller utnyttjas i denna tävling, oavsett orsaker som kan begränsa en användares möjlighet att delta i tävlingen. Sponsorn förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande diskvalificera varje individ (och alla hans eller hennes bidrag) som denne finner eller anser manipulera tävlingsformulärsprocessen eller utförandet av tävlingen; för att agera i strid med de officiella reglerna eller på ett osportsligt eller störande sätt, eller med avsikt att förarga, missbruka, hota eller trakassera någon annan person. Vidare förbehåller sig sponsorn rätten att enligt eget gottfinnande diskvalificera varje individ som bedöms ha (a) manipulerat eller försökt manipulera bidrags- eller röstningsprocessen eller administrationen av tävlingen eller någon av sponsorns eller tävlingens webbplatser; (b) brutit mot dessa officiella regler; (c) brutit mot villkoren för tjänsterna på tävlingswebbplatsen, användarvillkoren och/eller tillämpliga allmänna regler och riktlinjer; (d) uppfört sig på ett osportsligt eller störande sätt, eller haft avsikt att förarga, smäda, hota eller trakassera någon annan person; eller (e) deltagit i bedrägeri, oärlighet eller illegal aktivitet; (f) avsiktligt försökt att skada, förstöra eller på annat sätt underminera det legitima genomförandet av tävlingen och/eller sponsorns affärsaktiviteter, inklusive, men utan begränsning till lurendrejeri, hackning, bedrägeri och/eller andra oärliga handlingar, inklusive, men inte begränsat till användning av automatiserade deltagande- eller röstningsprogram och/eller anordningar; (g) deltagit i försök att ändra tävlingens resultat och/eller (h) givit falsk eller vilseledande information till sponsorn eller tävlingsparterna. Sponsorn förbehåller sig rätten att förbjuda deltagande av en individ om bedrägeri eller manipulering misstänks, eller om individen inte uppfyller alla krav för deltagande som anges här eller inte efterlever något som uppges i dessa officiella regler. INTERNETVARNING: VARJE FÖRSÖK AV EN INDIVID ATT AVSIKTLIGT SKADA NÅGON WEBBPLATS ELLER UNDERMINERA DET LAGLIGA GENOMFÖRANDET AV TÄVLINGEN UTGÖR ETT BROTT MOT STRAFFSRÄTTSLIG LAG OCH CIVILLAG, OCH OM SÅDANT BROTT ÄGER RUM FÖRBEHÅLLER SIG SPONSORN RÄTTEN ATT SÖKA SKADESTÅND FRÅN INDIVIDEN I DEN UTSTRÄCKNING SOM DETTA TILLÅTS ENLIGT LAG, INKLUSIVE ÅTAL. Sponsorn kan, i maximalt tillåten laglig utsträckning, vidta åtgärder mot en individ som deltar i ovannämnda handlingar eller som handlar på ett sätt som äventyrar tävlingens integritet. Naturen och omfattningen på sådana åtgärder ska beslutas av sponsorn enligt eget och absolut gottfinnande och kan innefatta diskvalificering eller förlust av privilegier att delta i några andra av sponsorns tävlingar eller utlottningar. Sponsorn förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen om bedrägerier, dåligt uppförande eller tekniska fel förstör tävlingens integritet eller om ett virus, en bugg, eller andra tekniska problem korrumperar administrationen, säkerheten eller den korrekta administrationen av programmet som bestäms av sponsorn/administratörerna, enligt eget gottfinnande. I den händelse tävlingen sägs upp kommer en kungörelse att publiceras på www.papercity.radissonblu.com och bedömningen kommer att genomföras bland alla berättigade, icke-misstänkta bidrag som inkom före tidpunkten för uppsägningen. Bevis på att ha laddat upp ett bidrag kommer inte att anses vara bevis för att sponsorn mottagit det. Förutom där detta förbjuds av lagen ger vinnaren tillåtelse (och samtycker till att bekräfta denna tillåtelse i skrift om så krävs) för sponsorn och de som agerar på dennes ansvar att använda hans/hennes namn, fotografi, röst och/eller avbild och allt innehåll relaterat till bidraget för reklam- och/eller publicitetssyften i alla nu kända medier eller som hädanefter uppfinns, utan territoriella eller tidsmässiga begränsningar och utan ersättning. Genom att acceptera ett pris samtycker vinnaren (och samtycker till att skriftligen bekräfta) att friskriva och hålla sponsorn och tävlingsparterna oskyldiga gentemot alla anspråk, skador, förluster, kostnader och ansvar härrörande från tilldelning, mottagande, besittning, acceptans, inlösen eller användande av något pris. Deltagare antar allt ansvar för skador eller skadegörelse som orsakats eller påstås ha orsakats genom deltagande i denna tävling och accepterande eller användning av ett pris. Sponsorn och tävlingsparterna ansvarar inte för typografiska eller andra fel i utskriften, erbjudandet eller tillkännagivandet av priset eller i administrationen av tävlingen.
 
I den utsträckning som detta tillåts av lag avstår parterna från alla rättigheter till rättegång i alla åtgärder eller förfaranden som inletts i samband med dessa officiella regler, inklusive, men utan begränsning tävlingen. Deltagare samtycker (och samtycker till att skriftligen bekräfta) till att: (i) alla tvister, krav och rättsgrunder som uppkommer av eller i samband med denna tävling ska lösas individuellt, utan att göra det till en gemensam process, och uteslutande av USA:s distriktsdomstol för Minneapolis, Minnesota eller lämplig statsdomstol för Minnesota som ligger i Minneapolis, Minnesota, (ii) alla anspråk, domar och ersättning ska begränsas till faktiska direktutlägg, inklusive kostnader som är förknippade med deltagande i denna tävling men i ingen händelse advokatkostnader; och (iii) under inga som helst omständigheter kommer deltagaren att tillåtas erhålla ersättning, förutom för faktiska direktutlägg, och deltagaren avstår härmed alla rättigheter till krav, vare sig de avser straffmässiga skador, oförutsedda skador, följdskador eller någon annan typ av skador, och alla rättigheter att få förmerat eller på annat sätt ökat skadestånd. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE KANSKE INTE GÄLLER DIG. Alla problem och frågor som rör uppbyggnaden, giltigheten, tolkningen och verkställbarheten av dessa officiella regler, eller rättigheter och skyldigheter för deltagaren och sponsorn i samband med tävlingen, ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Minnesota. Lagarna i det land där en deltagare är bosatt kan ge deltagaren rätt att lägga fram krav inför domstolar i detta land och kan stipulera att vissa lagar i detta land även ska tillämpas på denna tävling. Om något villkor i dessa officiella regler eller tillämpningen av sådana villkor på en person eller en omständighet förklaras vara ogiltigt, omöjligt att genomdriva eller ej tillämpligt, ska ett sådant beslut inte innebära att återstoden av dessa officiella regler ogiltigförklaras eller upphävs. Det är parternas avsikt och överenskommelse att dessa officiella regler ska anses som ändrade genom att modifiera ett sådant villkor i den utsträckning som krävs för att göra det giltigt, lagligt och genomdrivningsbart medan dess avsikt bevaras, eller om en sådan modifiering inte är möjlig, genom att ersätta med ett annat villkor som är giltigt, lagligt och genomdrivningsbart, så att sponsorns avsikt kan genomföras.
 
Genom att acceptera priset samtycker vinnaren, i den utsträckning som detta tillåts enligt lag, att (a) tävlingsparterna, och alla deras respektive chefer, direktörer, anställda, representanter och företrädare inte har något som helst ansvar för, och inte kan hållas skyldiga av vinnaren till något ansvar för skador, förluster eller skadegörelse av något slag för personer eller egendom som helt eller delvis, direkt eller indirekt, härrör från deltagande i tävlingen; från godkännande, innehav, missbruk eller användandet av något pris; eller från deltagande i någon prisrelaterad aktivitet eller resor som hör därtill; (b) under inga omständigheter kommer deltagaren att tillåtas få ersättning för, och deltagare avstår alla rättigheter att kräva, bestraffande, oförutsedda skador, följdskador eller andra skador, annat än för faktiska direktutlägg; (c) alla rättsgrunder som uppkommer av eller i samband med denna tävling eller ett pris som vunnits ska lösas individuellt, utan att göra det till en gemensam process; och (d) alla krav, domar och ersättningar ska begränsas till faktiska direktutlägg, exklusive advokatarvoden och rättegångskostnader.
GENOM ATT ACCEPTERA PRISET, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, ACCEPTERAR VINNAREN (OCH VINNARENS GÄST) DEN INNEBOENDE FARLIGA NATUR OCH RISK MED FLYGRESOR OCH INTERNATIONELLA RESOR, INKLUSIVE PERSONSKADA OCH/ELLER DÖDSFALL, MEDGER ATT VINNARENS DELTAGANDE I RESAN ÄR FRIVILLIGT, ERKÄNNER ATT DET FINNS NATURLIGA FAKTORER OCH HÄNDELSER SOM KAN PÅVERKA ELLER INVERKA PÅ SÄKERHETEN FÖR DE AKTIVITETER SOM VINNAREN DELTAR I OCH VINNAREN TAR RISKEN FÖR SÅDANA FAKTORER OCH HÄNDELSER OCH INSTÄMMER I ATT DE FRÄMJANDE PARTERNA INTE PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARAR FÖR (OCH INTE KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA KOSTNADER, FÖRLUSTER, UTGIFTER ELLER SKADOR I SAMBAND MED) NÅGON TYP AV SKADA OCH/ELLER DÖD.
I den händelse att lagen i England, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Norge, Singapore eller någon annan lag gäller, där en ansvarsbegränsning gällande död eller personskada, eller någon annan skada, inte medges, ska inget i dessa officiella regler anses begränsa eller utesluta någon parts ansvar för död eller personskada som orsakats av denna parts underlåtenhet, bedrägeri eller allvarlig underlåtenhet.
Vad gäller Australien finns det inget i dessa officiella regler som begränsar, utesluter, ändrar, eller har till syfte att begränsa, utesluta eller ändra lagliga konsumentgarantier eller någon underförstådd omständighet eller garanti vars uteslutande från dessa officiella regler skulle motsäga någon paragraf eller orsaka att någon del av dessa officiella regler blev ogiltig.
 1. INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER FÖR PERSONER BOSATTA I USA: Om du är bosatt i någon av USA:s 50 delstater eller i Washington D.C. kommer din information att användas i enlighet med vad som anges i sponsorns sekretesspolicy. Om du blir utvald som finalist eller vinnare kan dina uppgifter även ingå i en offentligt tillgänglig lista över vinnare. Du kommer även ha möjlighet att registrera dig för att få e-postinformation från sponsorn och Radisson Blu om framtida erbjudanden och tävlingar vid tidpunkten för registrering.
Icke-amerikanska berättigade invånare, observera: Deltagande i tävlingen kommer att anses som ett uttryckligt medgivande att ta emot elektroniska meddelanden med reklam från sponsorn eller administratörerna och att överföra personuppgifter till USA i syfte att administrera tävlingen, samt samtycke till att personuppgifter överförs, lagras och bearbetas i jurisdiktioner utanför din jurisdiktion som kanske inte har samma skydd som den jurisdiktion där du är bosatt. Personuppgifter kan användas för att: (A) kontakta tävlingsdeltagare angående tävlingen som svar på att de bett om sådana meddelanden genom att deltaga i tävlingen; (B) offentliggöra en deltagares namn och bidrag i lista över vinnare, om de skulle vinna. Deltagare har rätt att få tillgång till, återkalla och korrigera sina personuppgifter. Deltagare kan begära detta genom att skicka ett meddelande till Radisson Blu Paper City Contest Opt-out Request c/o Carlson Hotels, Inc., 701 CarlsonPkwy, Minnetonka, MN 55305 U.S.A.
Du kan läsa sponsorns sekretesspolicy som finns tillgänglig på https://www.radissonblu.com/en/privacy-policy för att se sponsorns policy gällande de personuppgifter som samlas in i samband med denna tävling. Om konflikt uppstår mellan dessa officiella regler och sekretesspolicyn gäller dessa officiella regler.
LISTA ÖVER VINNARE: För att få vinnarens namn, stad, delstat och land, skickar du din begäran med ett frankerat kuvert adresserat till dig själv. Brevet ska vara poststämplat senast den 14 november 2016 och vara oss tillhanda senast den 21 november 2016, på följande adress: Radisson Blu® Paper City Contest (ange Winner's List eller Official Rules), 701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota, 55305. Du kan även gå till tävlingswebbplatsen.
 
SPONSOR: Radisson Hotels International, Inc., 701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305.