Villkor och bestämmelser


För presentkort som köps online gäller dessa villkor (”tilläggsvillkor”) samt de allmänna villkoren för Radisson Hotel Group-presentkort (”allmänna villkor”).

Om inget annat anges särskilt i dessa tilläggsvillkor ska alla definierade termer som används i tilläggsvillkoren ha samma betydelse som de har i de allmänna villkoren.
”Bildgalleri” skall avse den serie med fotografier och bilder som Radisson Hotel Group gör tillgänglig för att användas på presentkortet.

När en kund beställer ett presentkort med en bild innebär det att kunden intygar att han eller hon har läst och samtycker till de allmänna villkoren och tilläggsvillkoren.

Kostnaden för att anpassa presentkorten är tre brittiska pund (3,00 GBP)/fyra euro (4,00 EUR) per utfärdat kort.
De procedurer som anges i inköpssystemet online måste följas om ett presentkort ska anpassas. Kunden kan välja att (i) använda bilder från bildgalleriet som tillhandahålls av Radisson Hotel Group eller (ii) skicka in en egen bild till online-systemet för köp av presentkort.

Om kunden väljer alternativ (ii) måste kunden säkerställa att den bild han eller hon skickar in är fri från tredjepartsrättigheter, dvs. att den inte gör intrång i någon tredje parts personliga eller immateriella rättigheter, i synnerhet copyrightskyddad design eller varumärken. När kunden skickar in en egen bild innebär det att kunden garanterar att han eller hon har fullständiga immateriella rättigheter till eller rätt att använda bilden. Bilder som föreställer enstaka personer eller grupper med personer får endast användas för att anpassa presentkortet och under förutsättning att kunden har skaffat föregående uttryckligt eller underförstått medgivande från berörda personer. Kunden måste på begäran från Radisson Hotel Group uppvisa bevis på sådana rättigheter.

Radisson Hotel Group förbehåller sig rätten att avvisa behandling av presentkortets anpassning om den inskickade bilden innehåller något av följande:
 • konkurrerande märken eller namn,
 • politiska eller religiösa bilder som strider mot kulturella värderingar,
 • olagliga grupper,
 • provocerande eller sexuellt material,
 • copyright- eller varumärkesskyddat material som ej ägs av kunden,
 • kändisar och offentliga personer,
 • reklammeddelanden,
 • adresser, telefonnummer, e-postadresser, webbadresser,
 • våld, svordomar eller obscent språk (inklusive referenser till vapen, alkohol, droger eller tobak),
 • koder,
 • alla bilder som potentiellt kan ge Radisson Hotel Group eller något av dess märken eller dess anknutna hotell dåligt rykte samt
 • alla bilder som gör det svårt eller omöjligt att läsa väsentlig information på kortet och som kan främja bedrägerier eller skapa andra problem.

Kunden får endast använda ett företags logotyp på sitt presentkort om kunden är innehavaren av de immateriella rättigheterna. Logotypen måste uppfylla de krav som framställs ovan. Eftersom presentkortet kan användas i både Europa och Mellanöstern måste kunden tänka på att vissa bilder kan vara stötande eller förolämpande i andra länder, även om de kan vara helt godtagbara i kundens hemland.
Om Radisson Hotel Group inte godtar en inskickad bild kommer kunden att informeras om detta via e-post inom tre (3) arbetsdagar efter att den skickades in. Presentkortsbeställningen kommer att avbeställas i sin helhet om detta inträffar och det belopp som kunden har debiterats kommer att återbetalas, utom avgiften på tre brittiska pund (3,00 GBP)/fyra euro (4,00 EUR) för anpassning av presentkort som inte återbetalas.

Radisson Hotel Group ska ej ha någon skyldighet att försvara sitt beslut när en bild avvisas för anpassning av presentkort i enlighet med ovanstående kriterier.

Genom att skicka in sin bild för anpassning av ett presentkort beviljar kunden Radisson Hotel Group och dess underleverantörer royaltybefriad, obegränsad rättighet att använda bilden i fråga i syfte att producera kortet.

Kunden förstår och samtycker till att färgen och bildkvaliteten i bilden på presentkortet kan skilja sig från den inskickade bildens färg och kvalitet.

Kunden har fullständigt ansvar för användningen av en vald bild för anpassning av presentkortet, dock med undantag för material från bildgalleriet som Radisson Hotel Group ansvarar för. Kunden måste gottgöra och hålla Radisson Hotel Group helt skadeslöst med avseende på eventuella anspråk från tredje part eller skador som kan uppkomma som resultat av att kundens anpassade presentkort utfärdas med kundens egen bild, oavsett Radisson Hotel Groups rätt att avvisa utfärdandet.
Varken Radisson Hotel Group eller dess underleverantörer skall ansvara för några förluster som uppstår genom tekniska problem vid utfärdandet av ett anpassat presentkort, i synnerhet om detta leder till leveransförseningar eller förlust av bilder som har skickats in till Radisson Hotel Group som en del av en ansökan om ett anpassat presentkort.